Kredietcrisis en grenzen aan de groei (2009)

Social limits to growth (1976) 

in relatie tot krediet- en energiecrisis

Een al wat ouder maar interessant economisch boek van Fred Hirsch. Ik heb het in het licht van de huidige kredietcrisis herlezen.

Heertje: groei van economie niet zaligmakend

Heertje? Jazeker, Arnold Heertje, zijn leerboeken zijn voor velen de eerste kennismaking met het vak economie geweest. Misschien niet de meest voor de hand liggende naam in dit verband, want in de jaren zeventig stond hij bij ons bekend als een standaard econoom die zich baseerde op evenzo standaard Amerikaanse tekstboeken. Maar in de Volkskrant van 25 april 2009 wordt hij weggezet als een van de prominente vertolkers van een nieuw geluid. Goed om als aftrap een aantal van de punten uit zijn interview hier samen te vatten:

 • In de economie gaat het om schaarse middelen in relatie tot onze behoeftebevrediging nu en in de toekomst, in iets technischer jargon: om intertemporele behoefte-optimalisatie. Het is een fors misverstand te veronderstellen dat het hier alleen gaat om zaken die in geld zijn uit te drukken. Het gaat dus wel degelijk ook om zaken als luchtkwaliteit en schoon drinkwater. Daar is niets geitewollesokkerigs aan, gewone basale nuchtere economie.
 • Door het blindstaren op uitsluitend de zaken die in geld kunnen worden uitgedrukt (Euro’s en groei in Euro’s), zien we niet meer waar het echt om draait in onze economie en onze samenleving. Het gaat er ‘in the end’ niet om hoeveel geld je verdient maar of je je werk leuk vindt en of je met de opbrengst ervan kunt kopen wat je nodig hebt (inclusief vrije tijd en vrijheid van handelen).
 • Het heilig verklaren van de groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is ook zo’n voorbeeld van blindstaren en niet meer nadenken. Er is een soort vanzelfsprekendheid ontstaan dat een stijging van het BNP altijd een goede zaak is. We vergeten weer dat deze maatstaf een beperkt beeld geeft van waar het om gaat. Als we met zijn allen meer in de file staan en minder vrije tijd tot onze beschikking hebben, stijgt het BNP maar is (waarschijnlijk) sprake van minder tevreden mensen en dus van een lagere welvaart. Deze redenering kan met hetzelfde gemak op het streven naar maximale winst bij private ondernemingen worden toegepast. Is een hogere winst synoniem met een betere uitkomst? Als die winst tot stand is gekomen met werknemers waar hijgerige managers de zweep overheen hebben gehaald en waar die werknemers thuis bij vrouw en kinderen huilend aan het avondeten hun beklag doen, dan niet. Maar dit soort informatie is in de jaarverslagen nooit terug te vinden.
 • Nog een voorbeeld van blindstaren: het heilig verklaren van de marktwerking. Ook hier heeft het idee postgevat dat de markt vanzelf zorg draagt voor evenwicht, en dat sturing in welke vorm dan ook altijd (marktver-) storend werkt. Er wordt dan gretig verwezen naar klassieke economen als Adam Smith met zijn onzichtbare hand. We vergeten dan dat de markt haar werk alleen goed kan (blijven) doen als aan allerlei voorwaarden is voldaan.
 • Het monetaire denken (alles is uit te drukken in geld, groei is goed) heeft ook zijn intrede gedaan in de collectieve sector. Managers die puur op financieel rendement sturen maken in toenemende mate de dienst uit. Volgens Heertje gaat het hier om pure domheid, om een intellectueel tekort, niemand denkt meer na over waar het nu echt om gaat. Persoonlijk denk ik dat het geen domheid is maar het najagen van korte termijn eigenbelang en het na-apen van managers uit de marktsector die een duurdere auto hebben en meer status. We gaan niet moraliseren wat mij betreft, het najagen van je eigenbelang is prima, maar er hoort een set van regels en afspraken bij die uitwassen voorkomt.
 • Focus op werk zonder te kijken naar de aard van het werk. Werk is belangrijk: werk, werk en nog eens werk. Maar waarom eigenlijk? We vergeten weer dat werk maar een middel is, het doel van werk is om zinvolle activiteiten te ontwikkelen, om dingen te maken en diensten te leveren waar we wat aan hebben. Als mensen die geen zinvol werk doen werkloos worden is dat helemaal niet erg. ‘Ze hadden de baan alleen maar omdat hun manager vond dat hij vijf ondergeschikten moest hebben’, aldus Heertje.
 • En tenslotte: het nemen van beslissingen uitsluitend op basis van kosten-baten analyses. Het heilig verklaren van getallen en cijfermatige exercities. Er is helemaal niets tegen een goede cijfermatige analyse in mijn ogen, maar we mogen niet vergeten dat elk model een abstractie is van de werkelijkheid en dus nooit de hele waarheid vertelt. Een model met berekeningen is een prima hulpmiddel dat grenzen en mogelijkheden verkent door met de vooronderstellingen te spelen.

Hirsch: sociale grenzen

Op zich allemaal niet echt nieuw, maar door de crisis worden deze zaken weer actueel. Ook in het boek van Hirsch zijn deze argumenten allemaal wel terug te vinden. De toegevoegde waarde van Hirsch is dat hij hier het begrip ‘sociale schaarste’ in relatie tot vrije marktwerking aan toevoegt.

Uitgangspunt voor Hirsch is dat we in een bepaalde volwassen fase van het kapitalisme zitten, in een fase waarin een bepaald niveau van materiele welvaart is bereikt. In die fase begint het fenomeen zich voor te doen dat jouw welvaart afhangt van wat anderen doen. Jouw genot van consumptie is afhankelijk van wat andere consumenten doen. Hiermee krijgt een aanvankelijk privaat goed publieke aspecten. De stelling van Hirsch is dat in onze fase van kapitalisme deze publieke of sociale aspecten een grotere rol gaan spelen en tot verspilling en inefficientie leiden. Paar voorbeelden: Luchtkwaliteit, ik kan alleen schone lucht inademen als anderen de lucht niet bevuilen. Vuil op straat: ik kan wel netjes op mijn omgeving zijn maar als anderen hun spullen zomaar op straat gooien heb ik er geen voordeel van. Rustig naar je werk rijden: dat kan natuurlijk alleen als niet iedereen besluit met de auto naar zijn werk te gaan want dan kom je in de file terecht. Rustig in een buitenwijk gaan wonen: dat kan alleen als er tegelijk met mij niet teveel op dat idee komen. Op vakantie naar een onontdekt gebied gaan: kan alleen voor de eerste lichting toeristen. Een goede opleiding volgen om je uitgangspositie op de arbeidsmarkt te verbeteren: prima, maar zonde van de tijd als velen met jou op dat idee komen.

Sociale schaarste is een onvermijdelijk gevolg van kapitalisme en marktwerking. Het gaat juist om immateriele zaken die per definitie beperkt en dus schaars zijn. Materiele welvaart is grotendeels te danken aan technologische ontwikkelingen en aan specialisatie en concentratie van activiteiten. Daarvoor heb je een hogere opleiding nodig en moet je voor je specialistische werk verder reizen. Gevolg is meer mobiliteit. Mobiliteit betekent meer tijd kwijt aan reizen en, bij gebrek aan goed openbaar vervoer, behoefte aan een auto. Vele auto’s nopen tot hogere belastingen voor de aanleg van wegen. Van je hogere verdiensten blijft minder vrij te besteden over. Er ontstaan files en je bent nog meer tijd kwijt aan reizen. Omdat je zo weinig vrije tijd overhoudt, wil je een hoop dingen door anderen laten doen. Het zijn met name persoonlijke diensten die je wilt inhuren bij toenemende welvaart, je wilt op die manier extra vrije tijd kopen. In de persoonlijke dienstverlening vindt nauwelijks technologische ontwikkeling plaats en ook dienstverleners gaan meer verdienen. Om je vrije tijd te kunnen kopen moet je zelf dus nog meer gaan verdienen, dat doe je door een hogere opleiding te volgen en te klimmen in de hierarchie, dat betekent nog meer reizen en nog meer in de file staan (want anderen doen ook wat jij doet). Er ontstaat een eeuwig haasje-over spel met als eindresultaat: iedereen heeft het druk, staat veel in de file, volgt opleidingen die niet het gewenste effect hebben, verliest sociale contacten. Juist in een tijd dat er meer behoefte is aan persoonlijk contact is dit schaarser dan ooit. Persoonlijk contact en vriendelijkheid komt steeds meer voor in betaalde vorm.

Hirsch spreekt hier van een ‘commercialisation bias’. De marktwerking neigt automatisch naar betaalde zaken en zorgt voor een automatische uitholling van sociaal draagvlak. Publieke en algemene zaken kosten je alleen maar geld. Je bent als rijke burger ontevreden over de veiligheid op straat. Rijke burgers zoeken elkaar op en regelen het zelf: de gated communities, ommuurde wijken waar gelijkgestemden wonen met hun eigen voorzieningen. Omdat je je eigen veiligheid betaalt (uit onvrede over de publieke voorzieningen op dat gebied) is je bereidheid nog eens belasting te gaan betalen minimaal. Sterker nog: je huurt, wederom tegen betaling, een adviseur in die je vertelt hoe je nog minder belasting kunt betalen. De algemene voorzieningen worden nog slechter en zo verder. Onderwijs, hetzelfde verhaal: het publieke onderwijs vind je onder de maat, je vindt dat je kinderen ook hogerop moeten en gaat het zelf regelen met privaat onderwijs. Het inhuren van private docenten is dusdanig duur dat je geen geld meer over hebt voor algemeen onderwijs. Weinig belastingen betekent nog slechter algemeen onderwijs etc etc.

De kern van het probleem

De kern van het probleem is volgens mij in een aantal punten samen te vatten:

1. Het kapitalisme kan alleen goed functioneren als aan een aantal fundamentele basisvoorwaarden is voldaan. Het kapitalisme functioneert op basis van vertrouwen en een goed functionerend rechtssysteem. Niet alles is voor geld te koop en niet alles kan in geld worden uitgedrukt. Het najagen van individueel eigenbelang is een prima motor voor vooruitgang maar het voorkomen van de excessen ervan vereist afspraken, regulering en toezicht.

2. Het kapitalisme heeft een aantal fundamentele interne paradoxen in zich. Er komt vanzelf meer nadruk op het najagen van materiele zaken en door het oplopen tegen de grenzen van sociale schaarste (tijd, sociale status) treedt verspilling van resources op en wordt de sociale basis van de samenleving steeds verder uitgehold. Het heeft te maken met wat Hirsch de ’tirannie van de kleine beslissingen’ noemt. Een individu maakt op basis van zijn eigen afwegingen bepaalde keuzes (een hogere opleiding volgen om een betere baan te verwerven en meer geld te kunnen verdienen) maar vergeet dat ook anderen diezelfde afweging en keuze maken (als iedereen een hogere opleiding volgt krijg je er hoger opgeleide concurrenten bij en verandert het plaatje, geen betere baan, geen hoger inkomen, per saldo ben je slechter af). In de economische literatuur wordt in dit verband gesproken van een mate van bijziendheid (myopic view) en van beperkte vooruitziendheid (‘bounded rationality’). Moraal is dat we met zijn allen uiteindelijk een ‘product’ (files, vervuiling, kredietcrisis) krijgen waar niemand om gevraagd heeft.

3. We zijn opgehouden na te denken over deze zaken, we lopen allemaal achter dezelfde hypes aan, er is een soort collectieve waanzin ontstaan, we vergeten de zaken waar het echt om draait. Dit is misschien geen apart of nieuw punt maar een gevolg van de eerdere twee punten. Anders geformuleerd: we missen een groep in de maatschappij die ons behoed voor collectieve waanzin. John Maynard Keynes (eerste helft vorige eeuw) had het over ‘managed capitalism’. De vrije markteconomie was prima maar er was altijd een elite van wijze mensen nodig die de scherpe kantjes van het systeem haalde. Blijkbaar waren deze wijze mensen niet onderworpen aan dezelfde beperkingen als de rest van het volk, ze stonden als het ware boven het systeem en hadden vooral nobele doelen. Maar nog niet zo lang geleden hadden we in elke lokale leefgemeenschap zogenaamde notabelen: het waren de pastoor, de dokter, de burgemeester, de notaris en de leraar (ok, de bankdirecteur hoorde misschien ook in dit rijtje). Deze lemen tussenlaag had waarschijnlijk zo’n stabiliserende functie en is nu grotendeels verdwenen. Chargerend gezegd: nu wil niemand nog leraar worden want het is niet sexy en je kunt er niet genoeg mee verdienen, op feestjes maak(te) je veel meer indruk als je iets deed bij een grote bank en een dikke lease-auto onder je kont had (vroeger: vertegenwoordiger kon je altijd nog worden). De leemlaag van notabelen vormde een nuttig ‘feedback-mechanisme’ die dempend werkte op mogelijke uitwassen van het kapitalistisch systeem.

Oplossingsrichting

Simpele oplossingen bestaan hier niet. Ook Heertje waarschuwt daarvoor in zijn betoog in de Volkskrant. Het gaat dus niet aan om een nieuwe indicator voor ons welzijn te ontwikkelen die wel in staat is alle effecten te meten. Meer overheid is ook niet het antwoord. In dat geval ontstaan nieuwe inefficiencies met weer andere nadelen.

De metafoor van het model: simultaniteit en intertemporaliteit

Als tussenstap: hoe kijk ik als econoom tegen het probleem aan? Dan grijp ik toch terug op de metafoor van het economische model. Economen werken graag met modellen. Een model is een stelsel van wiskundige vergelijkingen die ieder voor zich een deel van de economie beschrijven. Het gedrag van 1 individu of groep van individuen komt dan tot uitdrukking in 1 wiskundige vergelijking. Dat is dan zeg maar de vergelijking waar je zelf zicht op hebt. We zagen hierboven dat een van de problemen van het kapitalisme is dat je als individu nauwelijks kunt overzien wat je gedrag jou levert als ook anderen dat gedrag gaan vertonen (tirannie van kleine beslissingen). Een economisch model kan in principe berekenen hoe de onderlinge interacties verlopen, een model houdt rekening met de simultaniteit van verschillende acties op 1 moment in de tijd. Maar een ander probleem van het kapitalisme is dat individuen in hun gedrag ook geen of onvoldoende rekening houden met effecten op toekomstige generaties. Een model kan ook bekijken wat de effecten op langere termijn zijn en de afweging maken tussen voordelen in het heden of in de toekomst (intertemporaliteit). Een goed model houdt dus rekening met simultaniteit en met intertemporaliteit.

Maar natuurlijk gaat een model het niet oplossen, volstrekte flauwekul. Ik bedoel het als metafoor. Een model dwingt je na te denken over effecten en is een gestructureerde manier om de discussie te ondersteunen. Een model kan ook verschillende scenario’s naast elkaar zetten: wat zou er gebeuren als dit aan de hand is en wat gebeurt er als dat zich voordoet. En een model kan ook inzicht geven in hoe je kunt corrigeren of sturen, een antwoord geven op waar de handvaten zitten. Waar het op neerkomt is dat we weer gaan nadenken en weer de discussie voeren. Dat we erkennen dat het niet vanzelf goed komt, dat de markt niet automatisch voor het beste resultaat zorgt. Dat we excessen zo helder mogelijk in beeld krijgen.

De metafoor van de psycholoog

Ik wil de metafoor van het model nu koppelen aan de metafoor van de psycholoog of psychiater. De patient heeft een probleem, hij loopt tegen iets op waar hij last van heeft. Kenmerk is dat hij er zelf niet uitkomt. Hij gaat hulp zoeken bij iemand anders, bijvoorbeeld een psycholoog. Wat doet zo’n psycholoog om hem te helpen (in mijn ogen)? De psycholoog stelt op een gestructureerde wijze de juiste vragen aan de patient. De vragen dwingen hem om na te denken en leiden hem zelf tot de conclusies en mogelijke vervolgacties. De patient heeft in de termen van Guus Hustinx (elders op deze site is een boekbespreking te vinden van ‘Ecologisch veranderen’) last van kleindenken. Wat gestructureerd vragen stellen doet is zicht geven op het eigen handelen en op de effecten op de omgeving. Een psycholoog spoort de dynamiek van het systeem (patient en omgeving) op en zoekt naar ‘hefbomen’ om de ‘overlast’ te beperken. Een economisch model kan datzelfde doen voor een groter en complexer geheel, mits je economisch model opvat als een manier om gestructureerd vragen te stellen en dynamieken in kaart te brengen.

Van kleindenken naar grootdenken

De oplossing is dus om van kleindenken naar grootdenken te gaan. De oplossing is de dynamiek van ons economisch en sociaal systeem op te sporen en te ontdekken waar de ‘hefbomen’ zitten. Dat kan alleen met vragen stellen, dialoog voeren en zelfreflectie. De oplossing komt dus van binnen en niet van meer overheid of meer technologie. Maar hoe dan ook, op een of andere manier heb je om dit proces op gang te brengen en te bewaken de elite of wijze mensen waar Keynes het over had nodig. Mensen die op de een of andere manier niet zelf onderhevig zijn aan dezelfde beperkingen. In termen van de metafoor: je hebt de modellenbouwers nodig en je hebt de psychologen nodig. Maar natuurlijk geloof ik niet in een verheven klasse van professionals die het gaan oplossen. De leemlaag van notabelen komt niet terug, we moeten op zoek naar nieuwe vormen van georganiseerde en gestructureerde denkkracht. Ik denk dan aan een herleving en bredere invoering van Raden van Toezicht en/of maatschappelijke enquete-commissies.

Publiek verantwoording afleggen

Want laat ik daar ook duidelijk over zijn: ik denk dat de vrijblijvendheid er vanaf moet. De zaken zijn dermate ernstig en verstorend (kredietcrisis en klimaatcrisis) dat repercussies niet uit kunnen blijven bij voortduring of kans op herhaling. Ok, daar komt ie dan: ik vind dat iedereen die een bepaalde maatschappelijke functie bekleedt vooraf erkent dat hij mede verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn daden en beslissingen ook voor het grotere geheel (omgeving, toekomst). Daarmee stemt hij ook in met de mogelijkheid dat hij achteraf, laten we zeggen gedurende een periode van 20 jaar, tot verantwoording kan worden geroepen. Hij moet dan verantwoording afleggen ten overstaan van een commissie over zijn gedrag en beslissingen en aannemelijk kunnen maken dat hij heeft nagedacht over alle mogelijke gevolgen en dat hij binnen het redelijke heeft gedaan wat er van hem verwacht mocht worden. Hoe zo’n raad of raden georganiseerd moeten worden? Dat weet ik nog niet, maar daar kun je het over hebben (voetnoot 1). Wat kan zo’n raad beslissen of bereiken? In mijn ogen moet zo’n raad vergaande bevoegdheden krijgen: geldelijke boetes, publiekelijke ontering en zelfs gevangenisstraffen. En wat is dan een maatschappelijke functie? Dat is breder dan je op het eerste gezicht zou denken, het betreft iedereen die beroepsmatig iets doet met een bepaalde beslissingbevoegheid waarvan de gevolgen die van zijn eigen persoon en organisatie kunnen overstijgen.

Misschien een stapje terug: het gaat me niet om straffen uit te delen maar om het inbouwen van een correctiemechanisme vooraf dat aanzet tot expliciet nadenken over de dynamiek die je zelf oproept in je functie en met je beslissingen. Laat ik het zo zeggen: ik kan me heel goed voorstellen dat Boersma tot andere afwegingen bij de verkoop van Essent zou komen in het besef dat hij nog tot in lengte van jaren ter verantwoording kan worden geroepen. Commissie: ‘Maar meneer Boersma, u heeft destijds de bezwaren tegen verkoop volstrekt naast u neer gelegd’. Boersma: ‘Wij hebben alle argumenten bekeken en op een rijtje gezet, overal advies ingewonnen’. Commissie: ‘Wij hebben hier een intern memorandum uit 2009 van een groep medewerkers dat waarschuwt voor precies wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Nergens in uw pleidooi van destijds wordt melding van dit memorandum gemaakt. De medewerkers zullen getuigen dat hun memorandum uw bureau heeft bereikt maar dat het bewust terzijde is geschoven omdat het geen zinnige bijdrage aan de discussie zou leveren. U loopt het gevaar de volledige bonussen inclusief rente en wettelijk opslag over de jaren tot aan verkoop van Essent terug te moeten betalen.”

De toets der maatschappelijke kritiek kunnen doorstaan, tot in lengte van jaren, daar gaat het volgens mij om. Aannemelijk kunnen maken dat je weloverwogen en duurzaam hebt gehandeld. Dat je maatschappelijk verantwoord hebt ondernomen. Niets meer en niets minder.

Voetnoot 1: Als ik het heb over het inrichten van ‘raden van toezicht’ of van ‘maatschappelijk enquete commissies’ gaat het me niet om wat nu vaak rituele handelingen zijn met een hoog politiek gehalte en/of met steeds dezelfde (soort) mensen uit het ‘old boys network’. Het moet echt om een nieuwe vorm van toezicht gaan die hoort bij deze tijd en deze problematiek. Het moet transparant georganiseerd worden en een gestructureerde aanpak kennen (op deze site genoemde aanpakken bieden aanknopingspunten: Mutual Gains Approach (MGA) en Het Speelveld der Verandering (Guus Hustinx), beide aanpakken proberen in een aantal stappen de belangen van alle spelers in kaart te brengen en gaan op zoek naar de dynamiek in het systeem en naar hefbomen die de dynamiek kunnen doorbreken). Je kunt denken aan het proactief verlenen van certificaten aan bedrijven die aan een aantal (maatschappelijke) eisen voldoen, maar ook het onverwacht ‘binnenvallen’ bij een organisatie moet wat mij betreft tot de mogelijkheden behoren.


This post has been viewed 35682 times.

274 reacties

 1. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this information So i’m happy to show that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much for sure will make certain to don?t fail to remember this website and give it a glance on a relentless basis.|

 2. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A great read. I will certainly be back.

 3. Spot on with this write-up, I honestly believe that this amazing site needs a lot more attention. Iíll probably be returning to see more, thanks for the information!

 4. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 5. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this matter here on your internet site.

 6. After I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Cheers!|

 7. Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 8. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly
  I’m looking for. Would you offer guest writers
  to write content for yourself? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of
  the subjects you write about here. Again, awesome web log!

 9. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it. Is there anybody getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 10. This is the perfect blog for anybody who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been discussed for years. Wonderful stuff, just wonderful!

 11. Right here is the perfect website for anyone who really wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been written about for decades. Great stuff, just excellent!

 12. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 13. I seriously love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my very own website and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

 14. I precisely desired to say thanks all over again. I am not sure the things I would’ve handled in the absence of the entire pointers documented by you regarding that topic. It absolutely was a frightful scenario for me, however , being able to see the very well-written form you solved that forced me to cry over contentment. I am thankful for your assistance and in addition sincerely hope you recognize what a great job you have been accomplishing instructing many others through a blog. I’m certain you have never encountered all of us.

 15. Howdy! I could have sworn Iíve visited this web site before but after going through a few of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím definitely happy I discovered it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 16. An interesting discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to write more about this issue, it might not be a taboo matter but usually people don’t discuss these topics. To the next! Kind regards!!

 17. May I simply say what a comfort to discover somebody that actually understands what they are talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must check this out and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular since you most certainly possess the gift.

 18. What i don’t realize is in fact how you’re now not really much more well-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You know therefore significantly with regards to this topic, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always deal with it up!

 19. Hey there! I just want to offer you a big thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.

 20. Spot on with this write-up, I seriously believe that this website needs much more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 21. I am no longer sure the place you’re getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thank you for wonderful info I was in search of this
  info for my mission.

 22. Hello! I could have sworn Iíve been to this site before but after going through some of the posts I realized itís new to me. Anyways, Iím certainly happy I stumbled upon it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 23. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate infoÖ Appreciate your sharing this one. A must read post!

 24. Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this blog.

 25. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Kudos!|

 26. Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to make a superb article…
  but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to
  get anything done.

 27. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is
  just nice and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission allow me to grab your RSS
  feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding
  work.

 28. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 29. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 30. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I donít know why I can’t join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 31. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, but I truly believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 32. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and fantastic style and design.|

 33. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and
  let me tell you, you have hit the nail on the head.

  The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I stumbled across this during my hunt
  for something concerning this.

 34. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 35. Itís nearly impossible to find well-informed people in this particular topic, but you sound like you know what youíre talking about! Thanks

 36. Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I am going to return yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 37. I blog quite often and I truly appreciate your content. This article has really peaked my interest. I will take a note of your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 38. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 39. I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know so that I could subscribe. Thanks.

 40. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 41. I’m truly enjoying the design and layout of
  your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Great work!

 42. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a year
  and am anxious about switching to another platform. I
  have heard excellent things about blogengine.net. Is
  there a way I can import all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 43. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring
  on other websites? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my readers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 44. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know why I cannot join it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 45. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.|

 46. I do not even understand how I stopped up here, however I assumed this post used to be great. I do not understand who you are but certainly you’re going to a well-known blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 47. Greetings, There’s no doubt that your web site might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, excellent website!

 48. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I
  encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail
  on the head. The issue is something that not enough folks are speaking intelligently about.
  I am very happy I stumbled across this in my hunt for something regarding
  this.

 49. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clarity to your submit is simply spectacular and
  i can think you’re knowledgeable on this subject.

  Well with your permission let me to clutch your feed to keep up to date with imminent post.
  Thanks one million and please continue the
  rewarding work.

 50. Hello! I could have sworn Iíve visited this website before but after looking at some of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly delighted I came across it and Iíll be bookmarking it and checking back frequently!

 51. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. There has to be a way you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 52. I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own website and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 53. I do believe all of the ideas you’ve introduced in your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for novices. May just you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 54. Howdy, I do believe your website could be having internet browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great blog!

 55. Everything is very open with a very clear clarification of the challenges. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!

 56. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as Iím planning to create my very own site and would love to know where you got this from or what the theme is named. Many thanks!

 57. Hi! I simply wish to give you a big thumbs up for the great info you have here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 58. This is the perfect webpage for anybody who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally would want toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for a long time. Great stuff, just wonderful!

 59. Hello there! This post couldnít be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!

 60. Hello! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!|

 61. After exploring a few of the articles on your site, I really appreciate your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 62. Having read this I thought it was extremely informative. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 63. Definitely consider that which you said. Your favorite justification appeared to be at the internet the easiest thing to take into account of.
  I say to you, I definitely get irked even as folks consider worries that they just do not recognise about.
  You managed to hit the nail upon the highest and defined out
  the entire thing with no need side effect , folks could take
  a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 64. Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to make a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 65. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.|

 66. Simply wish to say your article is as astounding.
  The clearness in your post is just excellent and
  i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the
  gratifying work.

 67. Howdy! I could have sworn Iíve been to this web site before but after looking at a few of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím definitely pleased I stumbled upon it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 68. Hello there, You have done an excellent job.
  I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they will be benefited from this web site.

 69. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your blog.

 70. Hello there! This blog post couldn’t be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. I appreciate you for sharing!

 71. That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very precise informationÖ Thank you for sharing this one. A must read post!

 72. Howdy very cool website!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally? I’m satisfied to find so many useful info here within the post, we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 73. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own site and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 74. Great web site you have got here.. Itís hard to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 75. I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as Iím trying to create my own personal website and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Kudos!

 76. Hello there! I could have sworn Iíve been to this website before but after browsing through some of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím definitely pleased I came across it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 77. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my very own website now 😉

 78. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been conducting a little homework on this. And he actually bought me breakfast simply because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your web site.

 79. Hello, I think your site could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, great website!

 80. The next time I read a blog, I hope that it does not fail me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I genuinely thought you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 81. Hello there! I could have sworn Iíve been to this web site before but after looking at many of the articles I realized itís new to me. Nonetheless, Iím certainly happy I found it and Iíll be book-marking it and checking back frequently!

 82. I’m very pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for
  ones time for this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you book-marked to see new
  stuff in your site.

 83. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having troubles with your RSS. I donít know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else having identical RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

 84. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 85. I’m more than happy to uncover this web site. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I have you book-marked to see new information on your site.

 86. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 87. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You’re wonderful! Thanks!|

 88. I really love your website.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own personal site and want to know where you got this from or what the theme is called. Appreciate it!

 89. I blog quite often and I really thank you for your content. The article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your Feed as well.

 90. May I simply say what a comfort to discover somebody who actually understands what they’re discussing over the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More and more people have to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you are not more popular given that you surely have the gift.

 91. I think that everything said made a bunch of sense. But, think about this, suppose you added
  a little information? I am not saying your content is not solid., but what if you
  added a title that makes people desire more? I
  mean Kredietcrisis en grenzen aan de groei (2009)
  – Stratum Strategie is kinda boring. You might look at Yahoo’s front page and watch how they create news headlines to
  get viewers to click. You might add a related video or a related pic or two
  to grab people interested about what you’ve got to say. In my opinion, it would make your
  posts a little bit more interesting.

 92. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I donít understand the reason why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 93. An interesting discussion is worth comment. I do believe that you ought to write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but typically people don’t discuss these issues. To the next! Best wishes!!

 94. You ought to be a part of a contest for one of the most useful sites on the web. I most certainly will highly recommend this website!

 95. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more about this topic, it may not be a taboo matter but generally folks don’t speak about these subjects. To the next! Cheers!!

 96. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Thanks!

 97. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 98. I really love your site.. Great colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím attempting to create my own blog and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!

 99. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to produce a good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 100. Greetings I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless
  I am here now and would just like to say thanks for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to browse it all at the
  minute but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.
  http://lib.dums.ac.ir/Home/Lang/en?returnUrl=https%3A%2F%2Fello.co%2Fcovimovie

 101. Aw, this was an exceptionally good post. Taking a few minutes and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 102. The very next time I read a blog, I hope that it doesn’t disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I genuinely thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 103. Excellent blog!Do you have any helpful hints for aѕpiring wrіters?
  Ӏ’m hoping to stsrt my own website soion bbut I’m a little lost on everything.
  Ꮃould you suggest starting with a free platform lіke WordPress
  or go for a paid option? There are so many
  options out there that I’m totally confuseԁ .. Any suggestions?
  Bless you!

  my ƅlog; レビュー ブログ

 104. I absolutely love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as Iím trying to create my own personal blog and would love to find out where you got this from or what the theme is called. Thank you!

 105. Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing!

 106. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he actually ordered me breakfast due to the fact that I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your web page.

 107. You have made some good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 108. You’ve made some really good points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 109. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 110. This is the perfect website for anybody who wants to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for years. Excellent stuff, just wonderful!

 111. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own blog now 😉

 112. A fascinating discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to publish more on this issue, it might not be a taboo matter but typically people do not discuss these subjects. To the next! Many thanks!!|

 113. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very precise informationÖ Thanks for sharing this one. A must read article!

 114. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read something like that before. So wonderful to discover someone with genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the internet, someone with some originality!

 115. My brother recommended I might like this blog.
  He was totally right. This post actually made my day.
  You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 116. Can I just say what a comfort to find someone who truly understands what they are talking about over the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. A lot more people should check this out and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular since you surely have the gift.

 117. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím planning to create my own website and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 118. I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as Iím hoping to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you!

 119. Hi! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent info you’ve got here on this post. I am coming back to your site for more soon.

 120. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing issues with your RSS. I donít know why I cannot subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 121. I just like the valuable information you provide to your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again here frequently. I am fairly sure I’ll be told a lot of new stuff proper right here! Best of luck for the following!

 122. Howdy! This blog post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this article to him. Fairly certain he’ll have a very good read. Many thanks for sharing!

 123. It’s actually a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 124. Next time I read a blog, Hopefully it does not disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I actually believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could possibly fix if you weren’t too busy looking for attention.

 125. I truly love your site.. Very nice colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as Iím looking to create my own website and would love to know where you got this from or exactly what the theme is called. Thanks!

 126. May I simply say what a relief to uncover someone that really understands what they’re talking about online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of the story. I can’t believe you aren’t more popular because you most certainly have the gift.

 127. Aw, this was an extremely good post. Finding the time and actual effort to make a top notch articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 128. You’re so awesome! I don’t believe I have read through something like that before. So nice to find someone with a few unique thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 129. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the exact same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Appreciate it!

 130. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely great.
  I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it enjoyable and you still
  take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you.
  This is actually a terrific website.

 131. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my hunt for something regarding this.

 132. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very precise informationÖ Many thanks for sharing this one. A must read post!

 133. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade content from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

 134. I needed to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new things you postÖ

 135. Howdy! This blog post couldnít be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll send this article to him. Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 136. Hello, I do think your website might be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 137. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do think that you ought to write more about this subject, it might not be a taboo matter but typically people don’t talk about such subjects. To the next! Kind regards!!

 138. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS. I donít know why I can’t subscribe to it. Is there anybody getting similar RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 139. Hello there! This blog post could not be written any better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I am going to send this information to
  him. Fairly certain he’s going to have a great read.

  I appreciate you for sharing!

 140. Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 141. Spot on with this write-up, I honestly believe this website needs a great deal more attention. Iíll probably be back again to read through more, thanks for the advice!

 142. May I just say what a comfort to uncover somebody that truly knows what they are talking about over the internet. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you surely have the gift.

 143. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your internet site.

 144. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s equally educative
  and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I stumbled across this in my hunt for something relating to this.

 145. Your style is really unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 146. Magnificent items from you, man. I have be aware
  your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you have received right
  here, certainly like what you’re stating and the way in which you
  assert it. You’re making it enjoyable and you continue
  to take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you.
  This is actually a great web site.

 147. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 148. I want to to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new stuff you postÖ

 149. Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to create a good articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 150. Great blog you’ve got here.. Itís hard to find good quality writing like yours these days. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 151. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.