Kredietcrisis en grenzen aan de groei (2009)

Social limits to growth (1976) 

in relatie tot krediet- en energiecrisis

Een al wat ouder maar interessant economisch boek van Fred Hirsch. Ik heb het in het licht van de huidige kredietcrisis herlezen.

Heertje: groei van economie niet zaligmakend

Heertje? Jazeker, Arnold Heertje, zijn leerboeken zijn voor velen de eerste kennismaking met het vak economie geweest. Misschien niet de meest voor de hand liggende naam in dit verband, want in de jaren zeventig stond hij bij ons bekend als een standaard econoom die zich baseerde op evenzo standaard Amerikaanse tekstboeken. Maar in de Volkskrant van 25 april 2009 wordt hij weggezet als een van de prominente vertolkers van een nieuw geluid. Goed om als aftrap een aantal van de punten uit zijn interview hier samen te vatten:

 • In de economie gaat het om schaarse middelen in relatie tot onze behoeftebevrediging nu en in de toekomst, in iets technischer jargon: om intertemporele behoefte-optimalisatie. Het is een fors misverstand te veronderstellen dat het hier alleen gaat om zaken die in geld zijn uit te drukken. Het gaat dus wel degelijk ook om zaken als luchtkwaliteit en schoon drinkwater. Daar is niets geitewollesokkerigs aan, gewone basale nuchtere economie.
 • Door het blindstaren op uitsluitend de zaken die in geld kunnen worden uitgedrukt (Euro’s en groei in Euro’s), zien we niet meer waar het echt om draait in onze economie en onze samenleving. Het gaat er ‘in the end’ niet om hoeveel geld je verdient maar of je je werk leuk vindt en of je met de opbrengst ervan kunt kopen wat je nodig hebt (inclusief vrije tijd en vrijheid van handelen).
 • Het heilig verklaren van de groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is ook zo’n voorbeeld van blindstaren en niet meer nadenken. Er is een soort vanzelfsprekendheid ontstaan dat een stijging van het BNP altijd een goede zaak is. We vergeten weer dat deze maatstaf een beperkt beeld geeft van waar het om gaat. Als we met zijn allen meer in de file staan en minder vrije tijd tot onze beschikking hebben, stijgt het BNP maar is (waarschijnlijk) sprake van minder tevreden mensen en dus van een lagere welvaart. Deze redenering kan met hetzelfde gemak op het streven naar maximale winst bij private ondernemingen worden toegepast. Is een hogere winst synoniem met een betere uitkomst? Als die winst tot stand is gekomen met werknemers waar hijgerige managers de zweep overheen hebben gehaald en waar die werknemers thuis bij vrouw en kinderen huilend aan het avondeten hun beklag doen, dan niet. Maar dit soort informatie is in de jaarverslagen nooit terug te vinden.
 • Nog een voorbeeld van blindstaren: het heilig verklaren van de marktwerking. Ook hier heeft het idee postgevat dat de markt vanzelf zorg draagt voor evenwicht, en dat sturing in welke vorm dan ook altijd (marktver-) storend werkt. Er wordt dan gretig verwezen naar klassieke economen als Adam Smith met zijn onzichtbare hand. We vergeten dan dat de markt haar werk alleen goed kan (blijven) doen als aan allerlei voorwaarden is voldaan.
 • Het monetaire denken (alles is uit te drukken in geld, groei is goed) heeft ook zijn intrede gedaan in de collectieve sector. Managers die puur op financieel rendement sturen maken in toenemende mate de dienst uit. Volgens Heertje gaat het hier om pure domheid, om een intellectueel tekort, niemand denkt meer na over waar het nu echt om gaat. Persoonlijk denk ik dat het geen domheid is maar het najagen van korte termijn eigenbelang en het na-apen van managers uit de marktsector die een duurdere auto hebben en meer status. We gaan niet moraliseren wat mij betreft, het najagen van je eigenbelang is prima, maar er hoort een set van regels en afspraken bij die uitwassen voorkomt.
 • Focus op werk zonder te kijken naar de aard van het werk. Werk is belangrijk: werk, werk en nog eens werk. Maar waarom eigenlijk? We vergeten weer dat werk maar een middel is, het doel van werk is om zinvolle activiteiten te ontwikkelen, om dingen te maken en diensten te leveren waar we wat aan hebben. Als mensen die geen zinvol werk doen werkloos worden is dat helemaal niet erg. ‘Ze hadden de baan alleen maar omdat hun manager vond dat hij vijf ondergeschikten moest hebben’, aldus Heertje.
 • En tenslotte: het nemen van beslissingen uitsluitend op basis van kosten-baten analyses. Het heilig verklaren van getallen en cijfermatige exercities. Er is helemaal niets tegen een goede cijfermatige analyse in mijn ogen, maar we mogen niet vergeten dat elk model een abstractie is van de werkelijkheid en dus nooit de hele waarheid vertelt. Een model met berekeningen is een prima hulpmiddel dat grenzen en mogelijkheden verkent door met de vooronderstellingen te spelen.

Hirsch: sociale grenzen

Op zich allemaal niet echt nieuw, maar door de crisis worden deze zaken weer actueel. Ook in het boek van Hirsch zijn deze argumenten allemaal wel terug te vinden. De toegevoegde waarde van Hirsch is dat hij hier het begrip ‘sociale schaarste’ in relatie tot vrije marktwerking aan toevoegt.

Uitgangspunt voor Hirsch is dat we in een bepaalde volwassen fase van het kapitalisme zitten, in een fase waarin een bepaald niveau van materiele welvaart is bereikt. In die fase begint het fenomeen zich voor te doen dat jouw welvaart afhangt van wat anderen doen. Jouw genot van consumptie is afhankelijk van wat andere consumenten doen. Hiermee krijgt een aanvankelijk privaat goed publieke aspecten. De stelling van Hirsch is dat in onze fase van kapitalisme deze publieke of sociale aspecten een grotere rol gaan spelen en tot verspilling en inefficientie leiden. Paar voorbeelden: Luchtkwaliteit, ik kan alleen schone lucht inademen als anderen de lucht niet bevuilen. Vuil op straat: ik kan wel netjes op mijn omgeving zijn maar als anderen hun spullen zomaar op straat gooien heb ik er geen voordeel van. Rustig naar je werk rijden: dat kan natuurlijk alleen als niet iedereen besluit met de auto naar zijn werk te gaan want dan kom je in de file terecht. Rustig in een buitenwijk gaan wonen: dat kan alleen als er tegelijk met mij niet teveel op dat idee komen. Op vakantie naar een onontdekt gebied gaan: kan alleen voor de eerste lichting toeristen. Een goede opleiding volgen om je uitgangspositie op de arbeidsmarkt te verbeteren: prima, maar zonde van de tijd als velen met jou op dat idee komen.

Sociale schaarste is een onvermijdelijk gevolg van kapitalisme en marktwerking. Het gaat juist om immateriele zaken die per definitie beperkt en dus schaars zijn. Materiele welvaart is grotendeels te danken aan technologische ontwikkelingen en aan specialisatie en concentratie van activiteiten. Daarvoor heb je een hogere opleiding nodig en moet je voor je specialistische werk verder reizen. Gevolg is meer mobiliteit. Mobiliteit betekent meer tijd kwijt aan reizen en, bij gebrek aan goed openbaar vervoer, behoefte aan een auto. Vele auto’s nopen tot hogere belastingen voor de aanleg van wegen. Van je hogere verdiensten blijft minder vrij te besteden over. Er ontstaan files en je bent nog meer tijd kwijt aan reizen. Omdat je zo weinig vrije tijd overhoudt, wil je een hoop dingen door anderen laten doen. Het zijn met name persoonlijke diensten die je wilt inhuren bij toenemende welvaart, je wilt op die manier extra vrije tijd kopen. In de persoonlijke dienstverlening vindt nauwelijks technologische ontwikkeling plaats en ook dienstverleners gaan meer verdienen. Om je vrije tijd te kunnen kopen moet je zelf dus nog meer gaan verdienen, dat doe je door een hogere opleiding te volgen en te klimmen in de hierarchie, dat betekent nog meer reizen en nog meer in de file staan (want anderen doen ook wat jij doet). Er ontstaat een eeuwig haasje-over spel met als eindresultaat: iedereen heeft het druk, staat veel in de file, volgt opleidingen die niet het gewenste effect hebben, verliest sociale contacten. Juist in een tijd dat er meer behoefte is aan persoonlijk contact is dit schaarser dan ooit. Persoonlijk contact en vriendelijkheid komt steeds meer voor in betaalde vorm.

Hirsch spreekt hier van een ‘commercialisation bias’. De marktwerking neigt automatisch naar betaalde zaken en zorgt voor een automatische uitholling van sociaal draagvlak. Publieke en algemene zaken kosten je alleen maar geld. Je bent als rijke burger ontevreden over de veiligheid op straat. Rijke burgers zoeken elkaar op en regelen het zelf: de gated communities, ommuurde wijken waar gelijkgestemden wonen met hun eigen voorzieningen. Omdat je je eigen veiligheid betaalt (uit onvrede over de publieke voorzieningen op dat gebied) is je bereidheid nog eens belasting te gaan betalen minimaal. Sterker nog: je huurt, wederom tegen betaling, een adviseur in die je vertelt hoe je nog minder belasting kunt betalen. De algemene voorzieningen worden nog slechter en zo verder. Onderwijs, hetzelfde verhaal: het publieke onderwijs vind je onder de maat, je vindt dat je kinderen ook hogerop moeten en gaat het zelf regelen met privaat onderwijs. Het inhuren van private docenten is dusdanig duur dat je geen geld meer over hebt voor algemeen onderwijs. Weinig belastingen betekent nog slechter algemeen onderwijs etc etc.

De kern van het probleem

De kern van het probleem is volgens mij in een aantal punten samen te vatten:

1. Het kapitalisme kan alleen goed functioneren als aan een aantal fundamentele basisvoorwaarden is voldaan. Het kapitalisme functioneert op basis van vertrouwen en een goed functionerend rechtssysteem. Niet alles is voor geld te koop en niet alles kan in geld worden uitgedrukt. Het najagen van individueel eigenbelang is een prima motor voor vooruitgang maar het voorkomen van de excessen ervan vereist afspraken, regulering en toezicht.

2. Het kapitalisme heeft een aantal fundamentele interne paradoxen in zich. Er komt vanzelf meer nadruk op het najagen van materiele zaken en door het oplopen tegen de grenzen van sociale schaarste (tijd, sociale status) treedt verspilling van resources op en wordt de sociale basis van de samenleving steeds verder uitgehold. Het heeft te maken met wat Hirsch de ’tirannie van de kleine beslissingen’ noemt. Een individu maakt op basis van zijn eigen afwegingen bepaalde keuzes (een hogere opleiding volgen om een betere baan te verwerven en meer geld te kunnen verdienen) maar vergeet dat ook anderen diezelfde afweging en keuze maken (als iedereen een hogere opleiding volgt krijg je er hoger opgeleide concurrenten bij en verandert het plaatje, geen betere baan, geen hoger inkomen, per saldo ben je slechter af). In de economische literatuur wordt in dit verband gesproken van een mate van bijziendheid (myopic view) en van beperkte vooruitziendheid (‘bounded rationality’). Moraal is dat we met zijn allen uiteindelijk een ‘product’ (files, vervuiling, kredietcrisis) krijgen waar niemand om gevraagd heeft.

3. We zijn opgehouden na te denken over deze zaken, we lopen allemaal achter dezelfde hypes aan, er is een soort collectieve waanzin ontstaan, we vergeten de zaken waar het echt om draait. Dit is misschien geen apart of nieuw punt maar een gevolg van de eerdere twee punten. Anders geformuleerd: we missen een groep in de maatschappij die ons behoed voor collectieve waanzin. John Maynard Keynes (eerste helft vorige eeuw) had het over ‘managed capitalism’. De vrije markteconomie was prima maar er was altijd een elite van wijze mensen nodig die de scherpe kantjes van het systeem haalde. Blijkbaar waren deze wijze mensen niet onderworpen aan dezelfde beperkingen als de rest van het volk, ze stonden als het ware boven het systeem en hadden vooral nobele doelen. Maar nog niet zo lang geleden hadden we in elke lokale leefgemeenschap zogenaamde notabelen: het waren de pastoor, de dokter, de burgemeester, de notaris en de leraar (ok, de bankdirecteur hoorde misschien ook in dit rijtje). Deze lemen tussenlaag had waarschijnlijk zo’n stabiliserende functie en is nu grotendeels verdwenen. Chargerend gezegd: nu wil niemand nog leraar worden want het is niet sexy en je kunt er niet genoeg mee verdienen, op feestjes maak(te) je veel meer indruk als je iets deed bij een grote bank en een dikke lease-auto onder je kont had (vroeger: vertegenwoordiger kon je altijd nog worden). De leemlaag van notabelen vormde een nuttig ‘feedback-mechanisme’ die dempend werkte op mogelijke uitwassen van het kapitalistisch systeem.

Oplossingsrichting

Simpele oplossingen bestaan hier niet. Ook Heertje waarschuwt daarvoor in zijn betoog in de Volkskrant. Het gaat dus niet aan om een nieuwe indicator voor ons welzijn te ontwikkelen die wel in staat is alle effecten te meten. Meer overheid is ook niet het antwoord. In dat geval ontstaan nieuwe inefficiencies met weer andere nadelen.

De metafoor van het model: simultaniteit en intertemporaliteit

Als tussenstap: hoe kijk ik als econoom tegen het probleem aan? Dan grijp ik toch terug op de metafoor van het economische model. Economen werken graag met modellen. Een model is een stelsel van wiskundige vergelijkingen die ieder voor zich een deel van de economie beschrijven. Het gedrag van 1 individu of groep van individuen komt dan tot uitdrukking in 1 wiskundige vergelijking. Dat is dan zeg maar de vergelijking waar je zelf zicht op hebt. We zagen hierboven dat een van de problemen van het kapitalisme is dat je als individu nauwelijks kunt overzien wat je gedrag jou levert als ook anderen dat gedrag gaan vertonen (tirannie van kleine beslissingen). Een economisch model kan in principe berekenen hoe de onderlinge interacties verlopen, een model houdt rekening met de simultaniteit van verschillende acties op 1 moment in de tijd. Maar een ander probleem van het kapitalisme is dat individuen in hun gedrag ook geen of onvoldoende rekening houden met effecten op toekomstige generaties. Een model kan ook bekijken wat de effecten op langere termijn zijn en de afweging maken tussen voordelen in het heden of in de toekomst (intertemporaliteit). Een goed model houdt dus rekening met simultaniteit en met intertemporaliteit.

Maar natuurlijk gaat een model het niet oplossen, volstrekte flauwekul. Ik bedoel het als metafoor. Een model dwingt je na te denken over effecten en is een gestructureerde manier om de discussie te ondersteunen. Een model kan ook verschillende scenario’s naast elkaar zetten: wat zou er gebeuren als dit aan de hand is en wat gebeurt er als dat zich voordoet. En een model kan ook inzicht geven in hoe je kunt corrigeren of sturen, een antwoord geven op waar de handvaten zitten. Waar het op neerkomt is dat we weer gaan nadenken en weer de discussie voeren. Dat we erkennen dat het niet vanzelf goed komt, dat de markt niet automatisch voor het beste resultaat zorgt. Dat we excessen zo helder mogelijk in beeld krijgen.

De metafoor van de psycholoog

Ik wil de metafoor van het model nu koppelen aan de metafoor van de psycholoog of psychiater. De patient heeft een probleem, hij loopt tegen iets op waar hij last van heeft. Kenmerk is dat hij er zelf niet uitkomt. Hij gaat hulp zoeken bij iemand anders, bijvoorbeeld een psycholoog. Wat doet zo’n psycholoog om hem te helpen (in mijn ogen)? De psycholoog stelt op een gestructureerde wijze de juiste vragen aan de patient. De vragen dwingen hem om na te denken en leiden hem zelf tot de conclusies en mogelijke vervolgacties. De patient heeft in de termen van Guus Hustinx (elders op deze site is een boekbespreking te vinden van ‘Ecologisch veranderen’) last van kleindenken. Wat gestructureerd vragen stellen doet is zicht geven op het eigen handelen en op de effecten op de omgeving. Een psycholoog spoort de dynamiek van het systeem (patient en omgeving) op en zoekt naar ‘hefbomen’ om de ‘overlast’ te beperken. Een economisch model kan datzelfde doen voor een groter en complexer geheel, mits je economisch model opvat als een manier om gestructureerd vragen te stellen en dynamieken in kaart te brengen.

Van kleindenken naar grootdenken

De oplossing is dus om van kleindenken naar grootdenken te gaan. De oplossing is de dynamiek van ons economisch en sociaal systeem op te sporen en te ontdekken waar de ‘hefbomen’ zitten. Dat kan alleen met vragen stellen, dialoog voeren en zelfreflectie. De oplossing komt dus van binnen en niet van meer overheid of meer technologie. Maar hoe dan ook, op een of andere manier heb je om dit proces op gang te brengen en te bewaken de elite of wijze mensen waar Keynes het over had nodig. Mensen die op de een of andere manier niet zelf onderhevig zijn aan dezelfde beperkingen. In termen van de metafoor: je hebt de modellenbouwers nodig en je hebt de psychologen nodig. Maar natuurlijk geloof ik niet in een verheven klasse van professionals die het gaan oplossen. De leemlaag van notabelen komt niet terug, we moeten op zoek naar nieuwe vormen van georganiseerde en gestructureerde denkkracht. Ik denk dan aan een herleving en bredere invoering van Raden van Toezicht en/of maatschappelijke enquete-commissies.

Publiek verantwoording afleggen

Want laat ik daar ook duidelijk over zijn: ik denk dat de vrijblijvendheid er vanaf moet. De zaken zijn dermate ernstig en verstorend (kredietcrisis en klimaatcrisis) dat repercussies niet uit kunnen blijven bij voortduring of kans op herhaling. Ok, daar komt ie dan: ik vind dat iedereen die een bepaalde maatschappelijke functie bekleedt vooraf erkent dat hij mede verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn daden en beslissingen ook voor het grotere geheel (omgeving, toekomst). Daarmee stemt hij ook in met de mogelijkheid dat hij achteraf, laten we zeggen gedurende een periode van 20 jaar, tot verantwoording kan worden geroepen. Hij moet dan verantwoording afleggen ten overstaan van een commissie over zijn gedrag en beslissingen en aannemelijk kunnen maken dat hij heeft nagedacht over alle mogelijke gevolgen en dat hij binnen het redelijke heeft gedaan wat er van hem verwacht mocht worden. Hoe zo’n raad of raden georganiseerd moeten worden? Dat weet ik nog niet, maar daar kun je het over hebben (voetnoot 1). Wat kan zo’n raad beslissen of bereiken? In mijn ogen moet zo’n raad vergaande bevoegdheden krijgen: geldelijke boetes, publiekelijke ontering en zelfs gevangenisstraffen. En wat is dan een maatschappelijke functie? Dat is breder dan je op het eerste gezicht zou denken, het betreft iedereen die beroepsmatig iets doet met een bepaalde beslissingbevoegheid waarvan de gevolgen die van zijn eigen persoon en organisatie kunnen overstijgen.

Misschien een stapje terug: het gaat me niet om straffen uit te delen maar om het inbouwen van een correctiemechanisme vooraf dat aanzet tot expliciet nadenken over de dynamiek die je zelf oproept in je functie en met je beslissingen. Laat ik het zo zeggen: ik kan me heel goed voorstellen dat Boersma tot andere afwegingen bij de verkoop van Essent zou komen in het besef dat hij nog tot in lengte van jaren ter verantwoording kan worden geroepen. Commissie: ‘Maar meneer Boersma, u heeft destijds de bezwaren tegen verkoop volstrekt naast u neer gelegd’. Boersma: ‘Wij hebben alle argumenten bekeken en op een rijtje gezet, overal advies ingewonnen’. Commissie: ‘Wij hebben hier een intern memorandum uit 2009 van een groep medewerkers dat waarschuwt voor precies wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Nergens in uw pleidooi van destijds wordt melding van dit memorandum gemaakt. De medewerkers zullen getuigen dat hun memorandum uw bureau heeft bereikt maar dat het bewust terzijde is geschoven omdat het geen zinnige bijdrage aan de discussie zou leveren. U loopt het gevaar de volledige bonussen inclusief rente en wettelijk opslag over de jaren tot aan verkoop van Essent terug te moeten betalen.”

De toets der maatschappelijke kritiek kunnen doorstaan, tot in lengte van jaren, daar gaat het volgens mij om. Aannemelijk kunnen maken dat je weloverwogen en duurzaam hebt gehandeld. Dat je maatschappelijk verantwoord hebt ondernomen. Niets meer en niets minder.

Voetnoot 1: Als ik het heb over het inrichten van ‘raden van toezicht’ of van ‘maatschappelijk enquete commissies’ gaat het me niet om wat nu vaak rituele handelingen zijn met een hoog politiek gehalte en/of met steeds dezelfde (soort) mensen uit het ‘old boys network’. Het moet echt om een nieuwe vorm van toezicht gaan die hoort bij deze tijd en deze problematiek. Het moet transparant georganiseerd worden en een gestructureerde aanpak kennen (op deze site genoemde aanpakken bieden aanknopingspunten: Mutual Gains Approach (MGA) en Het Speelveld der Verandering (Guus Hustinx), beide aanpakken proberen in een aantal stappen de belangen van alle spelers in kaart te brengen en gaan op zoek naar de dynamiek in het systeem en naar hefbomen die de dynamiek kunnen doorbreken). Je kunt denken aan het proactief verlenen van certificaten aan bedrijven die aan een aantal (maatschappelijke) eisen voldoen, maar ook het onverwacht ‘binnenvallen’ bij een organisatie moet wat mij betreft tot de mogelijkheden behoren.

1.683 reacties

 1. Hello! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look
  it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be
  tweeting this to my followers! Terrific blog and brilliant design.

 2. You are so interesting! I don’t believe I’ve truly
  read through something like this before. So
  good to find someone with some original thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This site is one
  thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!

 3. Nice to meet you! I know this is a bit off topic, but do you know where I can find the captcha plug-in for my opinion form? I’m using the same platform as your blog platform, is there a problem finding it? Thank you so much. https://totoforce.com/

 4. I often blog and thank you very much for your content. Your article really reached the peak of my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information once a week. I chose your feed, too. 토토사이트

 5. Most people, including me, agree with you, but you shouldn’t forget that people who don’t. We need to persuade them. For a better world! I want to collaborate with you to overcome these hardships. Please come to my blog below and contact me. 메이저사이트

 6. Hiya very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and
  take the feeds additionally? I’m glad to search out so
  many useful information right here within the put up, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 7. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 8. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog!

  I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
  your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh
  updates and will share this blog with my Facebook group. Talk soon!

 9. Can I just say what a comfort to discover someone who truly knows what they’re discussing on the web.
  You actually realize how to bring a problem to
  light and make it important. More people have to check this out and understand this side of your story.
  I was surprised that you’re not more popular given that you
  most certainly have the gift.

 10. Its such as you learn my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, such
  as you wrote the e book in it or something. I think that
  you simply can do with a few % to drive the message house a bit, however other than that, that
  is great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 11. Fantastic goods from you, man. I’ve remember your stuff
  previous to and you are just extremely fantastic.
  I really like what you have got here, certainly like what you are saying and the way in which through which you say it.
  You are making it enjoyable and you still care for to stay it smart.
  I can’t wait to learn much more from you. That is really
  a great web site.

 12. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 13. Hi, i feel that i noticed you visited my website so i got here to go back the choose?.I’m attempting to in finding issues to improve my site!I suppose its ok to make use of some of your concepts!!|

 14. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 15. Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Excellent job!

 16. It’s really very difficult in this busy
  life to listen news on TV, therefore I only use
  the web for that purpose, and take the most up-to-date news.

 17. We stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page again.

 18. certainly like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will surely come back again.

 19. Thank you for some other informative website. Where else may I get that type of information written in such an ideal means? I have a mission that I’m simply now operating on, and I’ve been on the look out for such info.

 20. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink in your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 21. An impressive share! I have just forwarded this onto a
  coworker who had been doing a little research on this.

  And he in fact bought me lunch simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about
  this topic here on your web page.

  my webpage :: Slot303

 22. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide
  credit and sources back to your webpage? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would certainly benefit from
  a lot of the information you present here. Please let
  me know if this okay with you. Cheers!

 23. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be precisely what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write about here. Again, awesome site!|

 24. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks a lot!|

 25. First of all, thanks for the nice article. I’m glad I finally found the article I was looking for. I hope to see you again with a good article. thank you 🙂

 26. I just found it. This article does a good job explaining exactly the topic I was looking for. Reading this article makes me feel the pleasure of doing what I need. 🙂

 27. certainly like your web-site however you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to tell the reality then again I will surely come back again.|

 28. Hello, I believe your site could be having browser compatibility problems.
  When I look at your web site in Safari, it looks fine however,
  if opening in I.E., it has some overlapping issues. I simply wanted
  to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 29. I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own blog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a
  pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Thank you

 30. You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.|

 31. My friends and I were checking the great information found on your web page, but suddenly I came up with a terrible suspicion that I never thanked the website owner for them. All the women were happy to learn them and are certainly having fun with them now. I would like to express my appreciation for not only using the various exceptional information that most people really need to discover, but also simply discover. I personally apologize for not being able to express my thanks earlier. 메이저사이트

 32. Hello very nice blog!! Oh, my God. It’s beautiful. That’s amazing. I’ll put your blog in my favorites and take your feed? I am happy to find a lot of useful information in this post right here, we would like to develop more strategies in this regard, thank you for sharing. 토토사이트

 33. I would like to convey my passion for your kindness to those who really need help on this subject. Your personal commitment to delivering all the messages was quite practical, consistently making some people like me reach their goals. Your own helpful facts suggest a lot more to people like me and my office staff. Thank you very much. 메이저토토사이트

 34. It’s a very good post. I just came across your blog and wanted to say that I really enjoyed looking at your blog post. Anyway I will subscribe to your feed and I hope you will write again soon! 메이저사이트

 35. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 36. Hey there, You have performed an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this web site.|

 37. Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing site needs a lot more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the info!|

 38. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!|

 39. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness on your submit is just nice and i could suppose you’re a professional on this subject. Fine with your permission let me to take hold of your feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you a million and please continue the gratifying work.|

 40. I have always thought of how really important it is always to discover our disadvantages, in addition to our biggest
  strenghts. If you end up undertaking the thing that
  you happen to be best at, you’re feeling much more connected with your
  own self. If you are accomplishing a thing that is normally
  troublesome, many times you like it since it is a challenge.
  I have noticed that you’ll find folks who are eager to experience
  their own skills, though you will find other people whose life predicaments have made that improbable.
  The majority of people additionally do not recognize that massage for kids may help young
  boys and girls whose family members happen to be affected by difficulty.
  Decreasing worry or nervousness in children translates into reduced worry for the dad and mom, who will then get to live
  their day-to-day lives in an increasingly peaceful
  way, maybe taking more favorable care of their selves too.

  I can’t imagine almost everything we get frustrated about in our lives matters and is seriously worth the
  anxiousness and numerous years off our lifetimes.
  All the time spent taking into consideration the various things
  that people encounter just about every day is usually undoubtedly necessary, as
  no other individual is going to deal with life for us.

  I feel that people should be a whole lot more mentally stable.
  Technology is fantastic, but a lot of everything you might know
  about is indeed abstract. Making a cup of coffee is a yogic process that takes one back again to the current point in time.
  We have to be more in the here and now, free of being confused by existence and
  the episodes we encounter each day. https://www.goodreads.com/review/show/4283132476

 41. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!|

 42. May I simply just say what a relief to uncover someone that really understands what they’re talking about online. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular because you most certainly have the gift.|

 43. No matter if some one searches for his essential thing,
  thus he/she wishes to be available that in detail, thus that thing is maintained
  over here.

  my site … DramaIndo

 44. maka games- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 45. cock fighting- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 46. ph online casino- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 47. phbet- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 48. Tongits go – World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 49. online casino games- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 50. I appreciate, result in I discovered exactly what I was taking a look
  for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 51. I pay a quick visit everyday some websites and blogs to read articles, except this blog presents
  feature based posts.

 52. I visited several sites however the audio feature for audio songs present at this web site is genuinely wonderful.

 53. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the
  video to make your point. You obviously know what youre talking about,
  why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

 54. taya slot- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 55. If you are going for finest contents like me,
  just go to see this website daily as it offers quality contents, thanks

 56. Pingback: My Homepage

 57. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to new
  updates.

 58. I really like what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

 59. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
  Thank you, I appreciate it!

 60. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get several
  emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service?

  Thanks!

 61. This paragraph provides clear idea for the new users of blogging, that truly how to do running a blog.

 62. Hi there I am so thrilled I found your weblog, I really found you by error, while
  I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say kudos for a marvelous post and a
  all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it
  and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more,
  Please do keep up the great job.

 63. Thank you for all of the work on this site. My mom really loves getting into internet research and it’s really easy to see why. All of us hear all concerning the compelling method you provide invaluable guides through this blog and increase response from other ones about this subject then our daughter has always been studying a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. Your performing a glorious job.

 64. It iѕ aрpropriate timе to make some plans for the future and it’s time to be hapⲣy.

  I hаve read tһis post and if I ⅽould I desire tߋ suggest you few interesting tһings or suggestions.
  Perhaps you cаn wгite next articles referring tⲟ this article.
  I desire tߋ reаd m᧐re tһings abοut it!

  Ηere iѕ my blog: ib maths tuitions

 65. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of
  area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am satisfied to show that I’ve a very
  excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I so much without a doubt will make certain to don?t put out of your mind this
  website and provides it a glance regularly.

 66. Thanks for your personal marvelous posting! I definitely enjoyed reading it,
  you may be a great author.I will ensure that I bookmark your blog
  and may come back someday. I want to encourage that you continue your
  great work, have a nice evening!

 67. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 68. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the screen in Firefox.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something
  to do with internet browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the issue resolved soon. Cheers

 69. If some one wishes to be updated with most up-to-date technologies after that he must
  be pay a visit this website and be up to date every day.

 70. This is very fascinating, You are a very professional blogger.
  I have joined your feed and stay up for seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks

 71. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all.
  Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and videos, this website could definitely
  be one of the greatest in its niche. Wonderful blog!

 72. I’m not sure exactly why but this blog is loading
  very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my
  end? I’ll check back later on and see if the problem still
  exists.

 73. slot machine online- World’s Top Online Casinos, new user welfare register bonus 66₱, daily Betting Rebate 2. fast withdraw, good bonus, variety of games, World brand is trustworthy. Slot games, Card games , Live Casino, Animals(Cockfight games), fishing.

 74. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful
  info. Thanks for the post. I will definitely return.

 75. I’ve been surfing on-line greater than 3 hours lately, yet
  I by no means discovered any interesting article like yours.

  It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just
  right content material as you did, the internet will probably be much more useful than ever before.

 76. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
  Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
  Thanks, I appreciate it!

 77. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems
  different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 78. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what
  I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you?

  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a lot of the subjects you write with regards to
  here. Again, awesome blog!

 79. Exceptional post however , I was wondering if you could
  write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a
  little bit more. Bless you!

 80. Thanks for some other informative blog. Where else may just I get that type of info written in such a perfect means? I’ve a challenge that I’m simply now working on, and I’ve been at the look out for such info.|

 81. Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Many
  thanks for providing these details.

 82. The Amazingness life time offer will certainly alter your whole viewpoint on how to carry out a task or take the necessary activity.

 83. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and aid others like you
  aided me.

 84. I do trust all of the ideas you’ve presented
  for your post. They’re very convincing and can definitely work.
  Nonetheless, the posts are very short for novices.

  Could you please prolong them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 85. Of course, your article is good enough, safetoto but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions.

 86. I do not know if it’s just me or if everybody else
  encountering issues with your website. It appears as though
  some of the written text in your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This could be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously.
  Cheers

 87. Hi there, You have done an incredible job.
  I will definitely digg it and personally recommend to my friends.

  I am sure they will be benefited from this website.

 88. I would like to thank you for the efforts you’ve put
  in penning this website. I really hope to check out the same high-grade content from you
  later on as well. In truth, your creative
  writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 89. We are a group of volunteers and starting
  a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and
  our entire community will be grateful to you.

 90. Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve
  worked hard on. Any suggestions?

 91. I have been exploring for a little for any high-quality
  articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website.
  Reading this information So i’m happy to show that I’ve
  an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I most surely will make sure to don?t put out of your mind this site and provides it
  a look regularly.

 92. You are so awesome! I don’t think I have read through something like that before.

  So great to find another person with a few unique thoughts on this subject.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is something that is required on the internet, someone with a little originality!

 93. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!|

 94. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise information… Thanks for sharing this one.
  A must read post!

 95. Admiring the hard work you put into your website and detailed information you provide.
  It’s nice to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same old rehashed material. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 96. Hi there, I enjoy reading all of your article post.

  I like to write a little comment to support you.

 97. I just could not go away your website before suggesting that I extremely enjoyed the
  usual info a person supply on your visitors?
  Is gonna be again continuously in order to check up on new
  posts

 98. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

  Here is my website :: Download Drama Korea

 99. I was wondering if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 100. Magnificent website. A lot of useful info here. I’m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thanks in your effort!|

 101. Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!|

 102. I need to to thank you for this wonderful read!! I certainly loved every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to look at new things you post…|

 103. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 104. An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to publish more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t talk about such subjects. To the next! Many thanks!!|

 105. I’ve been searching for hours on this topic and finally found your post. casinosite, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site?

 106. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 107. เว็บคาสิโนออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทย เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ชั้น 1 ที่ช่วงนี้ เป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นเป็นลำดับหนึ่งที่มีผู้เข้าใช้งาน หรือสมาชิกมากมายเป็นชั้น 1 นั้นเป็น เว็บ ยูฟ่าเบทa เว็บคาสิโนออนไลน์ ที่มีเกมให้สมาชิกได้เลือกเล่น อยู่เยอะๆ ละเป็นเว็บคาสิโน ที่มีจุดเด่น ในเรื่องของ คาสิโน ฝาก-ถอน ไม่มีอย่างต่ำ ซึ่งมีสามาชิกสนใจอยู่เยอะๆ และถือเป็นเว็บ ที่ช่วยตอบปัญหาให้กับสมาชิก ได้อย่างดีเยี่ยม แล้วก็นับว่าเป็นเว็บ ที่มีลักษณะเด่นที่ดีมาก หลายๆจุด. แล้วก็ในแต่ละเว็บก็ถือว่า มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันออกไป ด้วยเหตุนั้นสำหรับการเลือกเล่น คาสิโนออนไลน์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเลือกเว็บไซต์ ที่มีความน่าวางใจ และเป็นเว็บไซต์ ที่เล่นแล้วได้เงินจริงๆไม่มีการโกง และมีการเเก็บข้อมูลของผู้เล่นได้เป็นอย่างดี เว็บ ยูฟ่าเบท อาจจะเป็นเว็บไซต์ ที่จะช่วยให้ผู้เล่น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดมาก เพราะเหตุว่าทางเว็บ ได้มีการจัดทำระบบ ให้มีความแม่นยำ ในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุระกรรม การคลัง ระบบ การฝากถอน ออโต้ ที่รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ และปลอดภัย.

 108. Fantаstic beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site,
  how to find a job (Nam) could i subscribe for
  a blog ԝebsite? The account aіded me a acceptable deal.
  I have been a little bit acquainted of this your broadcast
  offered shiny cllear idea.

 109. Ꮃonderful beat ! I would like to appгentice while you amend your website, how ϲan i sᥙbscribe for a blog web site?
  The account heⅼped me a ɑрplicaƅlе deal.

  I havе been a little bit familiɑr of this yⲟur broaɗcast provided brigһt clear idea.

  Loⲟk into my web page Job Portal Search Software (Bloggersindia.In)

 110. I enjoy what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up
  the wonderful works guys I’ve included you guys to our blogroll.

 111. Thanks , I have recently been searching for information about this topic for a while and yours is the greatest I’ve found out till now. However, what about the bottom line? Are you certain concerning the supply?|

 112. Can I simply say what a relief to uncover an individual who really knows what they’re discussing over the internet. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular because you certainly possess the gift.|

 113. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 114. I’m not sure where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 115. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good.
  I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already
  😉 Cheers!

 116. What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable
  experience concerning unpredicted feelings.

 117. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly. I’m not
  sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and
  both show the same results.

 118. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and visual appearance.

  I must say you have done a amazing job with this. In addition, the blog loads extremely fast
  for me on Safari. Exceptional Blog!

 119. great post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this.
  You must proceed your writing. I’m sure, you
  have a huge readers’ base already!

  Here is my web-site: JavMama

 120. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using?

  Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up
  as fast as yours lol

 121. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It’s always interesting to read articles from other writers and use a little something from their websites. |

 122. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I’m impressed!
  Extremely helpful info particularly the closing phase :
  ) I maintain such info much. I was seeking this certain information for a long time.
  Thanks and best of luck.

 123. I always spent my half an hour to read this weblog’s content all the time
  along with a mug of coffee.

 124. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may
  return once again since I saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you
  be rich and continue to help others.

 125. Very nice post. I just stumbled upon your blog
  and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your
  blog posts. In any case I will be subscribing to your
  feed and I hope you write again soon!

 126. What’s up, this weekend is pleasant in favor of me, because this moment i am reading this wonderful educational
  piece of writing here at my home.

 127. I read this piece of writing fully on the topic of the resemblance of most up-to-date and preceding
  technologies, it’s awesome article.

 128. I do agree with all of the ideas you have introduced for your
  post. They’re very convincing and can definitely work.
  Still, the posts are too quick for newbies. May
  just you please lengthen them a bit from subsequent time?
  Thanks for the post.

 129. I have learn a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
  I surprise how much attempt you put to create this type of fantastic informative
  site.

 130. Hurrah! Finally I got a blog from where I be able to genuinely get
  valuable information regarding my study and knowledge.

 131. Hi there, I enjoy reading all of your article post. I like to write a little comment to support you.

 132. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks,
  However I am going through issues with your RSS.
  I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody having identical RSS problems?

  Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 133. I’m really loving the theme/design of your blog.

  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks
  great in Firefox. Do you have any tips to help fix this problem?

 134. I will right away grasp your rss feed as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter
  service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize so that I could subscribe.

  Thanks.

 135. Very great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your weblog posts.
  After all I’ll be subscribing for your feed and I am hoping you write once more very soon!

 136. Why people still make use of to read news papers when in this technological world the whole thing is existing on net?|

 137. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to
  this superb blog! I guess for now i’ll settle
  for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.

  I look forward to brand new updates and will share this blog
  with my Facebook group. Chat soon!

 138. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this
  post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You are incredible! Thanks!

 139. I pay a visit daily some sites and websites to read posts, however this blog offers feature
  based content.

 140. Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your next
  write ups thanks once again.

 141. Helpful info. Fortunate me I discovered your web site by chance, and
  I am surprised why this accident didn’t happened
  in advance! I bookmarked it.

 142. I used to be suggested this blog by way of my cousin. I’m not positive
  whether this put up is written through him as nobody else understand such precise approximately my difficulty.

  You are incredible! Thank you!

 143. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She
  placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
  and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I
  know this is totally off topic but I had to tell someone!

 144. I am not sure where you are getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.

  Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 145. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post
  is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.

  You’re amazing! Thanks!

 146. Hi Dear, are you in fact visiting this site on a regular basis, if so then you will without
  doubt obtain fastidious know-how.

 147. Wow, fantastic blog format! How long have you ever been blogging for?
  you make running a blog look easy. The whole look of your
  website is magnificent, as smartly as the content!

 148. Hola! I’ve been following your blog for a long time now
  and finally got the bravery to go ahead and give you a shout
  out from Lubbock Texas! Just wanted to say keep up the fantastic work!

 149. Thanks for finally writing about > Kredietcrisis en grenzen aan de groei (2009) – Stratum Strategie < Liked it!

 150. I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really good piece of writing on building up new weblog.

 151. Amazing is an all-in-one life management tool that will certainly make you a lot more efficient as well as stress and anxiety cost-free.

 152. That is very attention-grabbing, You are an excessively professional blogger.

  I have joined your feed and sit up for in the hunt for extra of your
  great post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 153. I’ve read several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting.
  I surprise how a lot attempt you put to make any such excellent informative site.

 154. Spot on with this write-up, I honestly feel this amazing
  site needs much more attention. I’ll probably be back again to
  read more, thanks for the info!

 155. That is really interesting, You are an overly skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to searching for more of your great
  post. Also, I have shared your site in my social networks

 156. Fantastic items from you, man. I have bear in mind your stuff previous to and you’re just too wonderful.
  I actually like what you’ve obtained right here, certainly like
  what you’re saying and the way in which in which you are saying
  it. You are making it enjoyable and you continue to care for to keep it smart.
  I can’t wait to learn far more from you. That is really a wonderful site.

 157. Hi there, I found your blog by the use of Google while looking for a
  related matter, your website got here up, it appears great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply turned into alert to your blog through Google,
  and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you happen to continue this in future.
  Numerous people will likely be benefited out of your
  writing. Cheers!

 158. Your style is really unique in comparison to other
  folks I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark
  this blog.

 159. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 160. Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
  this article and the rest of the site is extremely good.

 161. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some
  interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this
  article. I wish to read even more things about it!

 162. Right away I am ready to do my breakfast, afterward having
  my breakfast coming over again to read further news.

 163. I was suggested this blog through my cousin. I’m no longer sure whether this submit is written via him as nobody
  else understand such distinctive about my problem.
  You are amazing! Thanks!

 164. My brother recommended I may like this blog. He was once entirely right. This put up truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thank you!|

 165. Hello, i feel that i noticed you visited my blog so i came to return the favor?.I’m trying to in finding things to enhance my
  site!I assume its good enough to make use of some of
  your concepts!!

 166. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.|

 167. I love looking through a post that will make men and women think.

  Also, thank you for allowing for me to comment!

 168. I’ll immediately snatch your rss as I can not find your email subscription hyperlink
  or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I may subscribe.
  Thanks.

 169. We absolutely love your blog and find most of your post’s
  to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for
  you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here.
  Again, awesome site!

 170. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The style and design look great though!

  Hope you get the issue solved soon. Cheers

 171. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot
  faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price?
  Thank you, I appreciate it!

 172. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup.

  Do you have any solutions to stop hackers?

 173. I read this post completely concerning the comparison of
  most up-to-date and preceding technologies, it’s amazing article.

 174. Everyone loves what you guys tend to be up too.
  This kind of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 175. Somebody essentially help to make significantly posts
  I would state. That is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I amazed with the research you made to create this actual submit
  incredible. Fantastic job!

 176. If some one needs to be updated with most recent technologies afterward he must be pay a quick visit this web site and be up to date all the time.|

 177. Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I
  wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 178. wondeгful poѕt, very informative. I wonder why the other eхperts of this sector ԁo not notice this.

  Y᧐u shouⅼd proceed your writing. I’m ѕure, you have a great readers’ base already!

  Also visit my web site – a mаths tuition 260 (Buford)

 179. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would
  like to know where u got this from. appreciate it

 180. Excellent post! We are linking to this great content on our website.
  Keep up the good writing.

 181. I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself?
  Please reply back as I’m trying to create my own blog and would like to find out where you got this from or just
  what the theme is named. Kudos!

 182. Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 183. Hi to all, how is all, I think every one is getting more from
  this web site, and your views are nice designed for new people.

 184. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness
  on your put up is just cool and i can suppose you’re an expert on this subject.
  Well with your permission let me to grasp your RSS feed
  to stay updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 185. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 186. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be what precisely
  I’m looking for. can you offer guest writers to write content in your case?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here.
  Again, awesome weblog!

 187. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 4!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward to
  all your posts! Carry on the fantastic work!

 188. I like it whenever people come together and share ideas.
  Great website, continue the good work!

 189. Undeniably consider that that you said. Your favorite reason seemed to be at the internet the simplest thing to take into accout of.
  I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider issues that they just do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need
  side effect , other folks could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you

 190. I was recommended this website by my cousin. I am not
  sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty.
  You’re amazing! Thanks!

 191. I do accept as true with all the concepts you’ve
  offered for your post. They’re very convincing and can certainly
  work. Still, the posts are too short for starters. May just you please extend them a bit from next time?
  Thank you for the post.

 192. I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really good
  post on building up new web site.

 193. Hi there, constantly i used to check website posts here in the early hours in the morning, since i
  love to learn more and more.

 194. At this time it seems like Drupal is the top blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 195. hello!,I love your writing so much! share we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I need a specialist in this area to resolve my problem. May be that’s you! Looking ahead to peer you. |

 196. Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write otherwise it
  is complicated to write.

 197. Hi to every one, since I am actually keen of reading this weblog’s post to
  be updated daily. It includes good data.

 198. This site definitely has all of the information I wanted concerning this subject
  and didn’t know who to ask.

 199. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.|

 200. I always used to study article in news papers
  but now as I am a user of internet therefore from now I am using net for articles, thanks to web.

 201. Thank you a lot for sharing this with all people you actually recognise
  what you’re talking approximately! Bookmarked.
  Please additionally discuss with my site =). We will have a hyperlink
  trade arrangement between us

 202. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Studying this info So i am satisfied to show that I have a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most unquestionably will make sure to do not disregard this website and give it a glance regularly.|

 203. Hi, after reading this remarkable piece of writing i am also cheerful to share my know-how
  here with mates.

 204. Great article! We are linking to this great post on our website.
  Keep up the good writing.

 205. No matter if some one searches for his necessary thing,
  thus he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.

 206. Wonderful article! We will be linking to this particularly great content on our website.
  Keep up the good writing.

 207. of course like your web-site but you need to test the spelling on quite a few of
  your posts. Many of them are rife with spelling issues and I
  to find it very bothersome to inform the reality then again I will certainly come back again.

 208. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your website offered us with valuable information to work on.
  You have done an impressive job and our entire community will
  be grateful to you.

 209. I think that everything said was actually very logical.
  But, what about this? what if you added a little content?

  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, but what
  if you added a title that grabbed people’s attention?
  I mean Kredietcrisis en grenzen aan de groei (2009) – Stratum Strategie
  is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and
  see how they create post headlines to get viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to grab people excited about everything’ve got to say.
  In my opinion, it would bring your website a little bit
  more interesting.

 210. I used to be recommended this blog via my cousin. I’m no longer sure whether or not this post is written by means of him as nobody else know such special about my trouble. You’re incredible! Thanks!|

 211. Just wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply
  excellent and i can assume you are an expert on this subject.

  Well with your permission let me to grab your feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 212. Wow, this article is good, my younger sister is analyzing these kinds of things,
  so I am going to convey her.

 213. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.|

 214. I like the valuable information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I
  will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 215. When someone writes an paragraph he/she maintains the thought of
  a user in his/her mind that how a user can know it.

  So that’s why this paragraph is amazing. Thanks!

 216. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 217. It’s going to be finish of mine day, but before finish I am reading this great paragraph to improve my know-how.

 218. Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading
  it, you might be a great author.I will ensure that I bookmark
  your blog and definitely will come back in the future.
  I want to encourage you to continue your great posts, have a
  nice holiday weekend!

 219. Hello, its pleasant paragraph on the topic of media
  print, we all be aware of media is a fantastic source of information.

 220. You actually make it seem really easy along with your presentation but
  I to find this topic to be really something that I feel I might by no means understand.

  It sort of feels too complex and extremely huge for me.
  I am having a look ahead in your subsequent publish, I will attempt to get the hang of it!

 221. Ahaa, its good dialogue concerning this piece of writing at this
  place at this web site, I have read all that, so at this time me
  also commenting at this place.

 222. Outstanding post however , I was wondering if you
  could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

  Many thanks!

 223. Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few
  months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent
  hackers?

 224. A fascinating discussion is worth comment. I think that you ought
  to publish more on this topic, it might not be a taboo matter but generally
  people don’t speak about these subjects. To the next!

  Kind regards!!

 225. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to discuss this topic here on your website.|

 226. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it
  is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this
  in future. A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 227. I am extremely impressed together with your writing abilities and also with the format in your weblog.

  Is this a paid subject or did you customize it your self?
  Anyway stay up the nice quality writing, it is rare to see a great weblog like this one these days..

 228. Thanks for the good writeup. It actually was once a amusement account it.

  Look complicated to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 229. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be really something which I think I would never understand.
  It seems too complex and very broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get
  the hang of it!