De grote bankroof (2010)

De grote bankroof

  Gecombineerde boekbespreking van:

 • John Cassidy, Wat als de markt faalt (2010)
 • Joseph Stiglitz, Vrije val (2010)

Aanleiding is het recente verschijnen van twee boeken, van de hand van journalist John Cassidy en van nobelprijswinnaar Joe Stiglitz, over de financiele crisis. En hoewel beide boeken eenzelfde onderwerp en focus hebben, vullen ze elkaar prima aan, een reden om ze beiden in een bespreking op te nemen. Cassidy geeft een systematisch betoog over de opkomst van het vrije markt denken, vervolgt met de vraag waarom de markt uiteindelijk niet werkt om de opgebouwde inzichten vervolgens te gebruiken om de ontstane crisis te verklaren. Cassidy doet dat zoals gezegd redelijk systematisch, in die zin is het boek te zien als een beknopte geschiedenis van het economisch denken, maar vooral ook redelijk neutraal, als een onpartijdige toeschouwer. Stiglitz daarentegen vermengt de theoretische onderbouwing voortdurend met de analyse van de bankencrisis, kiest dus als het ware voor een ‘simultaan-aanpak’ Maar Stiglitz is vooral iemand die in dit boek een duidelijke mening heeft en partijen veroordeelt. Het lijkt de wereld op zijn kop, Stiglitz is toch de nobelprijswinnaar en wiskundig-economisch wetenschapper, Cassidy de verhalende en opinierende journalist? Beide heren zaten en zitten dichtbij het vuur, alleen al een reden deze boeken serieus te nemen. Cassidy heeft als econoom en journalist veel van de hoofdrolspelers geinterviewd de laatste 10-15 jaar. Stiglitz is als leerling van Paul Samuelson (naast Keynes een van de bekendste economen van de vorige eeuw) sinds de jaren 60 topeconoom van grote reputatie met honderden artikelen en boeken op zijn naam (en zoals gezegd, vanwege zijn baanbrekende bijdragen ook Nobelprijs winnaar). Stiglitz is behalve wetenschapper ook bekend met de praktijk, onder andere in zijn rol als voormalig voorzitter van de Council of Economic Advisors van president Clinton.

Wat is het probleem?

Het probleem is dat er de afgelopen decennia veel individuen puissant rijk zijn geworden in en door een groter economisch systeem dat uiteindelijk grote maatschappelijke schade en veel persoonlijk leed heeft veroorzaakt. Het gaat over een periode van de ‘conservatieve dominantie’ van 1997-2007 die gekenmerkt wordt door drie uiteenspattende zeepbellen: de ‘dot.com’ zeepbel (technologie aandelen), de energie zeepbel (olieprijzen) en de vastgoed-zeepbel (huizenprijzen). En er is ondanks de enorme kosten die al zijn gemaakt vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het tijdperk van de instabiliteit van de spattende zeepbellen nu ten einde is. Als we de kans op herhaling echt willen voorkomen dan moeten we beter snappen hoe het zover heeft kunnen komen. Cassidy beperkt zich tot het ‘snappen’ en komt niet echt met oplossingen of aanbevelingen in zijn boek, Stiglitz daarentegen neemt geen genoegen met ‘snappen’ en veegt de vloer aan met de wereldwijd genomen maatregelen en komt zelf met betere alternatieven.

De ‘kale’ reconstructie van wat er is gebeurd is makkelijk genoeg te vertellen. Het zijn de verhalen die we allemaal wel kennen van tv en uit de kranten. Het standaard verhaal begint met het ruime geld beleid vanaf eind jaren negentig in Amerika. De rente wordt laag gehouden waardoor banken goedkoop kunnen lenen bij de monetaire autoriteiten. Politiek wordt het brede bezit van eigen woningen gestimuleerd. Om alles soepel te laten verlopen wordt er op grote schaal gedereguleerd: regeltjes zitten de vrijemarktwerking maar in de weg en frustreren zo het vrije ondernemerschap. Lossere regels en lagere rentes nodigen uit tot het opzoeken van hogere risico’s. Financiele innovaties maken het mogelijk om ook aan mensen die in ouderwetse termen geen woning kunnen betalen hypotheken te verstrekken. De stijgende huizenprijzen maken het zelfs mogelijk extra hypotheek te nemen. Het is allemaal mogelijk: geen aflossing, geen rentebetalingen en zelfs nog een auto op de koop toe. Grote banken werken met een toenemend aantal tussenschakels die allemaal grof geld verdienen aan afsluitprovisies en woekerrentes. De grotere risico’s (waar men zich wel degelijk van bewust is) worden bij weer andere partijen verzekerd en herverzekerd. Er ontstaat een complex web van (tussen-) partijen die de hete aardappel van groter wordende risico’s doorschuiven en herverpakken. Zogenaamde rating-agencies stempelen de nieuwe pakketjes, dankzij dubieuze rekenmodellen en commerciele afhankelijkheden, af als betrouwbaar. Op de balansen van de banken kun je nauwelijks meer zien wat er echt aan de hand is. Zelfs de autoriteiten roepen regelmatig dat alsmaar stijgende huizenprijzen helemaal niet raar zijn, kortom niets aan de hand. Een enkeling die waarschuwt voor de komende ramp wordt weggelachen. Totdat de eerste grote partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en het wantrouwen om zich heen grijpt en de zeepbel barst. Systeembanken mogen niet omvallen, de overheid staat garant voor de verliezen, uiteindelijk betaalt de belastingbetaler het gelag. Ondertussen zijn de eerdere winsten als uitgekeerde bonussen weggesluisd. En dat is nog niet alles: veel mensen kunnen nu niet meer aan hun verplichtingen voldoen, worden uit hun huis gezet en verliezen hun werk. De economische logica is heel simpel: als je met zijn allen lange tijd meer opmaakt dan je verdient (boven je stand leeft), dan moet je daarna op de blaren zitten. Uiteindelijk volgt altijd weer een correctie. In de woorden van Stiglitz: een met schuld gefinancierde braspartij.

De ideologie van de vrije markt

En hoewel de financiele sector hoofdschuldige in dit debacle is (daar zijn beide auteurs het wel over eens), zijn er grotere krachten aan het werk op de achtergrond. Vanuit de wetenschap is de hoofdschuldige Milton Friedman, vanuit de politiek vallen de namen van Reagan en Thatcher en vanuit de autoriteiten en toezichthouders is het Greenspan wat de klok slaat. Deze namen staan allemaal voor een bijna religieuze relatie met de heilzame werking van de vrije markt. Waar komt dat geloof vandaan?

Het begint allemaal met Adam Smith zo’n beetje de godfather van de economische wetenschap. In 1776 legt hij in zijn ‘Wealth of Nations’ de werking van de beroemde onzichtbare hand uit. Er zijn enorme voordelen te halen bij specialisatie en arbeidsdeling. De economie wordt er eindeloos ingewikkelder van maar het komt wonderbaarlijk op zijn pootjes terecht zonder dat iemand vooraf alles plant of coordineert. De markt vertelt via de prijs van brood aan de bakker hoeveel brood die ’s morgens moet bakken. Voor de overheid is bij Smith al een beperkte plek ingeruimd. Van het verbale en bloemrijke betoog van Adam Smith gaat het zoetjesaan naar een meer formele en wiskundige aanpak. Enkele grote namen in dit verband zijn die van David Ricardo en Leon Walras, zo eind 19e eeuw. Een term als ‘Pareto-efficient’ gaat een rol spelen, een systeem van markten en prijzen moet voldoen aan de eis dat door herverdeling niemand beter af is zonder dat iemand anders slechter af is. En bewezen wordt dat perfecte markten ‘Pareto-efficient’ zijn. Dan is er een dip in het denken over vrije markten, in de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we de grote crisis en komt Keynes in 1936 met zijn theorie dat markten kunnen blijven hangen in een zogenaamd onderbestedingsevenwicht door een gebrek aan effectieve vraag.

De vrije markt is even van het toneel verdwenen maar de draad wordt in de jaren 40 weer opgepakt. De puur mathematische modellering neemt een hoge vlucht, een hernieuwde belangstelling voor Smith en Walras door namen als Kenneth Arrow en Gerard Debreu. De grote popularisator van deze weinig toegankelijke materie is vanaf de jaren 50 en 60 Milton Friedman (die een hele groep ‘volgelingen’ om zich heen verzamelt, bekend als de ‘Chicago School’). Dan volgt de vertaling van het gedachtengoed naar de wereld van aandelen en obligaties. We hebben het dan met namen als Markowitz en Fama over de efficiente markten hypothese (EMH) die beweert dat het onmogelijk is slimmer te zijn dan de markt. Wiskundige modellen om tot waardebepalingen (samen met de opkomst van computers) te komen gaan een steeds grotere rol spelen. Het beruchte Black & Scholes option pricing model komt beschikbaar op eenvoudige handcalculators. Inmiddels is het niet meer alleen theorie, handelaren en beleggers baseren hun aan- en verkopen ook daadwerkelijk op de uitkomsten van de optie-calculator. En de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als ze niet voortdurend zorgvuldig de beperkingen van hun modellen zouden benadrukken. Natuurlijk kloppen de voorspellingen alleen maar als er sprake is van volledige informatie en als alle spelers op de markt hetzelfde zijn (‘representatieve’ agenten). Maar de esthetica van de modellen, hoe fraai de bewijzen zijn, speelt een grote rol en verleidt nieuwe economen tot het gebruik van nog meer wiskunde. Onbewust gaan de modellen en de beperkende vooronderstellingen die er onvermijdelijk bijhoren een eigen leven leiden. Misschien zijn de meeste economische wetenschappers studeerkamer-nerds die graag behangrollen vol met Griekse lettertjes opschrijven, Friedman is zeker minder naief en ontpopt zich als een ideoloog met een perfect gevoel voor timing. In 1980 komt tijdens de kandidaatstelling van Ronald Reagan zijn invloedrijke boek ‘Free to choose’ op de markt. Zowel Cassidy als Stiglitz gebruiken in dit verband termen als: ideologie, kerk, mantra’s en hogepriesters.

Waarom de vrije markt faalt

Waarom? Omdat de modellen maar modellen zijn en een vergaande abstractie van de werkelijkheid vormen. Met name Stiglitz heeft juist in deze traditie van ‘hoe ziet het plaatje er nu uit als de beperkende vooronderstellingen worden losgelaten’ vele modellen gemaakt met onthutsend andere conclusies en beleidsaanbevelingen.

Het gebrek aan informatie is zo’n onderzoeksgebied. Neem de markt voor tweedehands auto’s (zogenaamde ‘lemons’). De verkoper van zo’n tweedehands auto weet meer over zijn auto (welke mankementen die heeft) dan de koper en een lage prijs betekent een grote kans op een wrak. Het gevolg is dat goede auto’s uit de handel worden genomen (de eigenaar van de goede auto weet dat de auto meer waard is dan hij ervoor kan krijgen). Ziektekostenverzekeraars zien voor een gegeven premie vooral menselijke wrakken op zich afkomen (want die weten dat ze zelf beter het risico niet kunnen lopen), mensen die geen risico menen te lopen op ziekte vinden de premie te hoog en haken af. Gevolg is dat de verzekeraar zo gedwongen wordt de premies nog weer verder omhoog te schroeven (verhip, iedereen wordt ziek), waardoor nog meer gezonde lieden afhaken etc. En dan banken: het is juist dankzij onvolledige informatie dat banken uberhaupt bestaan. Als ik als individu mijn geld aan een ander uitleen moet ik hem goed kennen en hem voortdurend in de gaten houden. Een bank ontneemt mij die taak, neemt het risico weg. Maar ook hier speelt dat een hogere rente de goede bedrijven afschrikt en daarmee het risico voor de rest verhoogt. Een bank moet het daarom hebben van de goede risico-inschatting en dus van de kennis van de relatie!

Nog zo’n voorbeeld, bekend onder het ‘principal-agent’ dilemma. De ‘principal’ is de eigenaar die gaat over het te stellen doel en zich daar druk over maakt, de ‘agent’ is degene die in opdracht van de principal het werk uitvoert (maar als hij de kans krijgt stiekem probeert zijn eigen dingen te doen). Het vrije ondernemerschap legt de prikkels op de juiste plek, dat scheelt een hoop controle-kosten, daarom reageren markten efficient op informatie. Maar dat type ondernemer die alles scherp in de gaten houdt bestaat nauwelijks meer in het moderne kapitalisme. Iedereen is in loondienst, iedereen is agent, er zijn nauwelijks principals meer. Bonusslurpende managers van grote bedrijven zijn agents die hun eigen feestje organiseren. De eigenaren van het bedrijf zijn anonieme aandeelhouders, vaak juist weer de werknemers via pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De principal die agent is geworden voert zijn eigen agenda uit en werkt in termen van de modellen marktverstorend.

Dan hebben het probleem van de zogenaamde ‘moral hazard’ (in slecht Nederlands: moreel risico). Als we ons van iets verzekerd weten, veranderen we ons gedrag naar het nemen van meer risico. Als we weten dat onze spulletjes op vakantie toch worden vergoed bij diefstal, dan worden we minder zorgvuldig. Een bank die weet dat hij niet kan omvallen (omdat hij een garantie van de overheid heeft), gaat meer risico nemen, doet dingen die hij in het besef zelf op te moeten draaien voor de kosten niet zou doen. Allemaal vormen van rationeel gedrag maar niet leidend toe efficiente uitkomsten voor de markt als geheel.

Dan hebben we het rationele massagedrag. Het gaat er niet om wat ik denk dat goed is (de juiste prijs is), het gaat erom wat ik denk dat anderen denken. De madness of crowds. Natuurlijk weet ik dat het een keer fout zal gaan met die huizenprijzen, maar zolang anderen maar denken dat het goed blijft gaan durf ik ook nog wel een keertje te gokken. We praten elkaar de hoogte of de diepte in, er zijn meerdere ‘evenwichten’ die kloppen met de rationaliteit op micro-niveau. Maar macro is het systeem uit balans en staat het op knappen. Op rationele wijze irrationeel zijn, wordt dat genoemd.

Tenslotte is er een recente stroming in de economie die bekend staat onder de noemer ‘gedragseconomie’. Steeds meer inzichten uit de psychologie vinden hun weg in de economische modelletjes. Zo is er de neiging je te conformeren aan de groep, mensen die zelf echt iets anders zien, gaan aan zichzelf twijfelen als ze anderen systematisch iets anders horen roepen. Wederom valt aan te tonen dat dit gedrag tot vreemde ontsporingen kan leiden. En we hebben allemaal last van ‘rampbijziendheid’: de kans dat mij iets slechts overkomt is minder groot dan de kans dat een ander dat overkomt. Maar als iedereen dat denkt dan klopt er iets niet toch? Kortom: allemaal gedrag dat vanuit de optiek van de ideologie van de vrije markten niet rationeel is, marktverstorend werkt, en correctie van hogerhand behoeft.

Het grote complot

Samenvattend: de ideologie is fout want gestoeld op het verkeerde model, de prikkels zijn fout want gericht op misbruik van het systeem en gericht op micro-rationaliteit en verleggen van risico naar de ander. Het valt zo simpel te verklaren dat innovaties in het bankwezen niet gericht waren op een efficienter betalingsverkeer met minder transactiekosten maar vooral op het nog ondoorzichtiger maken ervan en op het maximaliseren van de korte termijn beloningen die dat oplevert.

En hier ligt een verschil tussen Cassidy en Stiglitz. Cassidy kan het verklaren met zijn voorbeelden van ‘waarom de markt niet werkt’. Stiglitz komt met dezelfde verklaring maar geeft zijn veroordeling. Hij gebruikt zonder blikken of blozen termen als fraude, lokrentes, zwendel, financiele vriendjespolitiek, geld aftroggelen, lobby-werk voor de eigen zaak en corporate welfare. De wetenschap heeft actief bijgedragen aan verspreiding van gemankeerd gedachtegoed (Willem Buiter, ook zo’n vermaard econoom, ditmaal met Nederlandse wortels, stelt dat de economische wetenschap 30 jaar kostbare tijd verloren heeft door het in de verkeerde richting te zoeken), de politiek heeft als een marionet van de grote bedrijven een foute ideologie gepredikt, de toezichthouders waren stromannen van politiek en grootbedrijf en grepen welbewust niet in cq werkten mee aan de erosie van hun eigen rol en positie.

Als je Stiglitz leest dan dringt de conclusie zich op dat hier sprake is van een enorm complot met machinaties op de achtergrond waar wij als gewone burgers helemaal geen sjoege van hebben. Overdrijft Stiglitz? Misschien, ik ben er niet bij geweest (hij wel en heeft ook diverse malen gewaarschuwd overigens). Maar als econoom (ik geef toe, ik ben bevooroordeeld, ik heb zelf nog in de collegebank gezeten bij Stiglitz) kan ik zijn redeneringen prima volgen. En zijn bankiers dan criminelen? Tja, bankiers worden niet anders geboren dan andere mensen, maar ze zijn wel in de juiste omstandigheden om zo’n rol op zich te nemen. De regels van de wet worden gevolgd (desnoods wordt de wet onder druk van lobby-werk aangepast), dus strikt genomen is lang niet altijd sprake van criminaliteit (vaak overigens ook wel, er zijn vele fraude-gevallen aan het licht gekomen). Maar er wordt geen verantwoordelijkheid genomen en dat is moreel verwerpelijk gedrag.

Visie en verantwoordelijkheid nemen

Stiglitz laat het niet bij een veroordeling zitten, hij laat zien hoe het anders kan en anders moet. Je verantwoordelijkheid nemen, zowel als wetenschapper, als toezichthouder, als bankier, daar komt het op neer. En het systeem zodanig aanpassen dat de prikkels niet langer pervers zijn. Het korte mechanisme tussen kredietverstrekker en kredietnemer moet terug (lees: banken moeten weer ouderwets saai worden, terug naar de kerntaken). Het anonieme moet eraf, het vertrouwen moet terug.

En ja er waren veel betere alternatieven voor de massale injecties in banken om omvallen te voorkomen. Banken hadden kunnen worden doorgestart zoals ook gewone bedrijven met een curator doorstarten, eigenaars zijn dan hun geld kwijt, vreemd vermogensverschaffers worden de nieuwe eigenaars die alsnog recht krijgen op eventueel toekomstige winsten bij herstel. De overheid had leningen zelf kunnen overnemen en herstructureren, ze had daarmee meer rente-inkomsten dan nu ontvangen en veel persoonlijke schade kunnen voorkomen. Maar al deze voorstellen hebben het niet gehaald door banaal lobby-werk vanuit de financiele sector (says Stiglitz). Nu zijn grote jongens door de belastingbetaler zwaar gesubsidieerd, toekomstige winsten vloeien weer weg als bonussen, gedwongen executie-verkopen zorgen alsnog voor zoveel mogelijk geld, provisies blijven door ondoorzichtige producten en te weinig concurrentie gemaximaliseerd worden. Dit is wat Stiglitz ‘corporate welfare’ noemt, een vorm van omgekeerd kapitalisme waarbij de monopoloide instellingen zelf alle winsten mogen opstrijken en als het fout gaat door de staat worden geholpen.

Ook de oplossingen voor een herinrichting van het systeem liggen voor de hand. Bankiers worden beloond op lange termijn resultaten en delen in de verliezen. De boekhoudnormen moeten strakker en duidelijker. Bij meer risico moet meer reserve worden aangehouden en worden hogere premies voor het depositostelsel in rekening gebracht. De leverage moet aan banden worden gelegd. Een aantal financiele producten moet worden verboden dan wel worden gestandaardiseerd zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Er komt een ‘financial products safety commission’ die burgers beschermt tegen woekerrentes. De mededingingswetgeving wordt aangescherpt, grote banken moeten worden ontvlochten. Klinkt allemaal logisch toch?

Evaluatie

Ik ben me ervan bewust dat met name het boek van Stiglitz kritisch is ontvangen. Dat hoeft ook niet te verbazen. Het boek had zeker met meer structuur kunnen worden geschreven. En een scheiding tussen feiten en oordelen was misschien ook beter geweest. Toch zit ik niet in het kamp van de criticasters. Dat iemand met een dergelijke autoriteit zich zo persoonlijk durft uit te spreken vind ik juist bewonderenswaardig. Je niet verschuilen achter de ‘wetenschap’ maar juist een moreel standpunt innemen, dat is juist verfrissend. En zijn verhaal legt wel degelijk nieuwe dimensies van de complexe dynamiek bloot. Mijn mening is dus dat je dit boek (en dat van Cassidy, het lezen van de combinatie heft een deel van de kritiekpunten op) moet lezen en zelf je oordeel maar moet vormen. Ik kan hier niet meer dan een klein doorkijkje geven. Stiglitz gaat ook nog uitgebreid in op het nog dieperliggende vraagstuk van de verschuiving in mondiale economische krachten en wat dit met zich meebrengt voor maatregelen. Hoe dan ook, er is meer aan de hand dan wij denken, en het komt niet vanzelf goed, er zijn krachten aan het werk die het zo willen houden, en ‘you ain’t seen nothing yet’. Ook wij stonden erbij en keken er naar. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid nu, that’s the question.

3.191 reacties

 1. I have been looking for articles on these topics for a long time. bitcoincasino I don’t know how grateful you are for posting on this topic. Thank you for the numerous articles on this site, I will subscribe to those links in my bookmarks and visit them often. Have a nice day

 2. How? Amazingness can assist you live an extraordinary life by supplying you with the devices to be more effective and also get more carried out in much less time.

 3. of course like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality on the other hand I’ll certainly come back again.

 4. This web page is mostly a stroll-by means of for all of the info you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll definitely discover it.

 5. You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.betflik

 6. Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I’m satisfied to seek out numerous useful info right here within the submit, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 7. How? Amazingness can aid you live an phenomenal life by supplying you with the devices to be much more efficient and get even more carried out in less time.

 8. How is it that just anyone can publish a blog and get as popular as this? Its not like youve said something incredibly impressive –more like youve painted a quite picture above an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you definitely think that you can get away with adding some quite pictures and not really say anything?Reformas de pisos madrid

 9. Thank you for the good writeup. It actually used to be a leisure account it. Glance complicated to far added agreeable from you! However, how could we keep up a correspondence?

 10. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 11. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 12. Regards for helping out, wonderful information. “Our individual lives cannot, generally, be works of art unless the social order is also.” by Charles Horton Cooley.

 13. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 14. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. I do not even know how I ended up right here, but I believed this post used to be good. I don’t understand who you are but certainly you are going to a well-known blogger for those who aren’t already 😉 Cheers!

 16. เกมสล็อตทำเงินฟรี เล่นได้แบบไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ สำหรับเพื่อการเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับพวกเรา ทำไมจะต้องหนักใจแล้วค่าใช้สอยเพิ่มเติมอีกเลย เพราะเหตุว่าอยากใช้งานกับพวกเรา เกมสล็อตทำเงินฟรี ยืนยันได้ว่าในทุกวันท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิธีการทำกำไรแบบไม่ต้องกังวล บริการเก็บสล็อตออนไลน์ที่สามารถเล่นได้ไม่ยั้ง และก็ที่สำคัญตลอดทุกการใช้แรงงานนั้นท่านจะสามารถ เล่นได้แบบไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ เนื่องจากว่าเราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับในการใช้บริการ ก็เลยทำให้การเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับเรา นับได้ว่าเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ที่เหมาะกับนักเสี่ยงดวงทุกคนเลย.

 17. It’s actually very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I simply use world wide web for that reason, and get the newest information.|

 18. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!|

 19. Woah! I’m really loving the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads super fast for me on Opera. Exceptional Blog!|

 20. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!|

 21. Hello everyone, it’s my first visit at this website, and piece of writing is really fruitful designed for me, keep up posting these articles or reviews.|

 22. Every weekend i used to pay a quick visit this site, because i wish for enjoyment, for the reason that this this site conations genuinely pleasant funny stuff too.|

 23. slotxo เครดิตฟรี 100 ฟรีเครดิต 50 โปรโมชั่น สล็อตออนไลน์ slotxo online ที่มียอดถอนเป็นล้านทุกเดือน โปรโมชั่น แจกเครดิตฟรี สล็อต เครดิต ฟรี 100 ไม่ต้องแชร์ ปัจจุบัน ไม่ต้องฝากก่อน สล็อตxo เครดิตฟรี แค่สมัคร slotxo รับไปเลยฟรีเครดิต 50 ล่าสุด สมัครเป็นสมาชิกใหม่ ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องเพิ่มเงิน เข้าไปก่อน ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนหลายชิ้น ทางเข้า slotxo ดาวน์โหลด download สล็อตออนไลน์ ปากทางเข้าเล่น slotxo ลงทะเบียน สล็อต ดาวน์โหลดฟรี เกมสล็อตxo มีให้เลือกมากไม่น้อยเลยทีเดียว จะเล่นผ่อนคลายความเครียด หรือ จะเล่นเป็นรายได้พิเศษก็ได้.

 24. Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to mention keep up the great work!|

 25. Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to peer more posts like this .|

 26. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It really useful & it helped me out a lot. I hope to present one thing back and help others such as you helped me.|

 27. I blog often and I genuinely appreciate your content. This great article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.|

 28. Hello! I know this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established website like yours take a large amount of work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and views online. Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 29. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!|

 30. Hello there! This article couldn’t be written much better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I am going to forward this article to him. Fairly certain he will have a great read. I appreciate you for sharing!|

 31. wonderful issues altogether, you simply received a emblem new reader. What may you recommend in regards to your submit that you just made some days ago? Any sure?|

 32. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.|

 33. Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 34. PG SLOT คาสิโนออนไลน์ เป็นเกมอะไร ? ทำไมคนสมัยใหม่ถูกใจเล่น สิ่งที่ทำให้คนยุคใหม่ในเวลานี้ ชอบเลือกฝากเงินทุนเข้ามาลงเดิมพัน กับทางเว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง ออนไลน์ ของเราตรงนี้ บอกได้เลยว่า สล็อต มีสิ่งที่ดีหลากหลายที่ผู้เล่นทุกคนถูกอกถูกใจอย่างมากมายในช่วงปัจจุบันนี้นั่นเอง เพราะเหตุว่าทางเว็บ สล็อตออนไลน์ ของพวกเราตรงนี้ กระทำปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ทุกสิ่งก็เลยมีความนำสมัยอยู่เป็นประจำ วิธีการเล่น สล็อตเว็บตรง PG ที่ใช้งานได้จริง ความให้การช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ดินเว็บไซต์ สล็อตเว็บตรง pgสล็อต ของเราตรงนี้ ได้มอบให้ กับผู้เล่นทุกท่านเอาไปใช้งานลงพนันทุกเกมของค่ายเกมทั้งผอง รวมทั้งเทคนิคการเล่น สล็อต ต่างๆบอกได้เลยว่าเป็นเคล็ดลับซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างแน่แท้ เพราะว่าทางเว็บ สล็อตเว็บตรง แตกง่าย ออนไลน์ของพวกเราที่นี่ อยากให้ผู้ได้ทุกคนได้รับกำไรกลับไปอยู่แล้ว.

 35. Hello there! I just would like to give you a big thumbs up for the excellent info you have here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.|

 36. I do accept as true with all the ideas you have introduced in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for starters. May you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 37. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice evening!|

 38. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 39. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other customers like its helped me. Good job.|

 40. Admiring the time and energy you put into your site and detailed information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 41. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually understand what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally talk over with my web site =). We will have a link exchange contract among us|

 42. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of unique content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any ways to help prevent content from being stolen? I’d genuinely appreciate it.|

 43. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I’ll definitely be back.|

 44. you are actually a good webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have done a wonderful process in this subject!|

 45. certainly like your web site but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality nevertheless I’ll definitely come back again.|

 46. Pretty component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing for your feeds and even I fulfillment you get entry to constantly fast.|

 47. Howdy! This blog post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will forward this information to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thank you for sharing!|

 48. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos|

 49. Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!|

 50. I’ve been surfing online more than three hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the net will probably be much more useful than ever before.|

 51. เว็บไซต์ พีจีสล็อต ที่เยี่ยมที่สุด ไม่มีอันตราย เชื่อถือได้ที่สุด คาสิโนออนไลน์ เป็นเว็บไซด์การพนันออนไลน์ที่รวมทุกอย่างเอาไว้ภายในเว็บเดียว ที่กำลังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่พึงพอใจของผู้เล่น มีคุณภาพ ใช้กฎกติกาแบบสากลล้ำสมัย เป็น เว็บตรง ที่ไม่ผ่านเอเย่นต์ ไม่เป็นอันตรายและเชื่อถือได้ที่สุดการ ฝากถอนระบบออโต้ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอนาน ดูแลงานโดยคณะทำงานรวมทั้ง Call Center ที่มีประสิทธิภาพที่คอยบริการ ตลอด 1 วัน.

 52. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 53. Right here is the right blog for anybody who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that’s been discussed for years. Wonderful stuff, just wonderful!|

 54. What’s up, constantly i used to check web site posts here early in the morning, for the reason that i enjoy to learn more and more.|

 55. After looking at a number of the articles on your web page, I honestly appreciate your technique of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.|

 56. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?|

 57. Thank you for the good writeup. It if truth be told used to be a amusement account it. Glance complex to far delivered agreeable from you! However, how could we be in contact?|

 58. Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web page conations genuinely fastidious funny material too.|

 59. You’re so cool! I do not suppose I’ve read through something like that before. So great to discover somebody with a few original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with some originality!|

 60. Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Atascocita Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic job!|

 61. What’s up, this weekend is nice designed for me, because this moment i am reading this wonderful informative article here at my house.|

 62. You’ve made some good points there. I looked on the net for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this website.|

 63. My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

 64. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help prevent content from being stolen? I’d certainly appreciate it.|

 65. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 66. This is the perfect site for everyone who wishes to understand this topic. You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!|

 67. It is perfect time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I wish to counsel you few attention-grabbing issues or advice. Maybe you could write subsequent articles regarding this article. I want to learn more things about it!|

 68. I do not even know how I ended up here, however I thought this post was great. I do not recognize who you are however certainly you’re going to a well-known blogger if you happen to are not already. Cheers!|

 69. Great goods from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you are simply too excellent. I really like what you have obtained right here, certainly like what you are saying and the best way during which you are saying it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.|

 70. Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Appreciate it!|

 71. I do trust all the ideas you’ve introduced on your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.|

 72. Tremendous things here. I’m very happy to look your post. Thanks a lot and I’m looking forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?|

 73. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!|

 74. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 75. Hello there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 76. Hello my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and include approximately all important infos. I’d like to see extra posts like this .|

 77. My partner and I stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking over your web page yet again.|

 78. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for a while and yours is the best I have discovered so far. However, what about the bottom line? Are you positive about the source?|

 79. I think this is among the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers|

 80. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thank you so much!|

 81. This design is incredible! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 82. I must thank you for the efforts you have put in penning this website. I’m hoping to view the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;)|

 83. สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝาก-ถอน ออโต้ รับทรูวอลเลท สล็อต ที่ดีเยี่ยมที่สุด เริ่มใช้บริการกับทางห้องเกม สล็อตเว็บตรง ของพวกเราปัจจุบันนี้ นักเล่นการพนันจะสามารถใช้แพลตฟอร์มของพวกเราสำหรับในการพนัน สล็อต ซึ่งสามารถให้ความรื่นเริงกับนักเสี่ยงโชคทุกคนได้มากที่สุดสำหรับเพื่อการเข้าใช้บริการ อีกด้วยต้องบอกเลยว่ามีอีกทั้งกฎข้อตกลงสำหรับการเข้าใช้บริการแล้วก็ยังคงสามารถทำให้นักเล่นการพนันทุกคนได้เพลินใจกับทุกขั้นตอนสำหรับในการลงเดิมพันของพวกเราตรงนี้กันได้ง่ายที่สุดด้วย. เพราะอะไรต้องเป็น สล็อตเว็บตรง ? เว็บตรงสล็อต ผิดแผกแตกต่างกับเว็บไม่ตรงอย่างไร ถือได้ว่าปัญหาโลกแตกมากๆสำหรับสายเล่นสล็อต กับปริศนาที่ว่า สล็อตเว็บตรง ไม่เหมือนกันกับเว็บสล็อตที่ไม่ตรงเช่นไร ก่อนเริ่มข้อความสำคัญต้องชี้แจงก่อนว่าเดี๋ยวนี้นั้น ได้มีเว็บสล็อตที่เปิดใหม่มากมาย และก็การเปิดเว็บไซต์สมัยปัจจุบันนั้นทำได้ง่ายอย่างยิ่งๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีจำพวกของเว็บไซต์หลักๆอยู่ 2 จำพวก โดยชนิดแรกนั้นเป็นเว็บที่ได้รับการยืนยันจากค่ายเกมโดยตรง ซึ่งพวกเราเรียกเว็บไซต์เหล่านี้ว่า “เว็บไซต์ตรง” แล้วก็อีกชนิดนึงที่แอบอ้างนำระบบ API มาปล่อยให้ลูกค้าเล่น พวกเราเรียกเว็บไซต์นี้ว่า “เว็บไซต์ไม่ตรง”.

 84. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 85. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 86. Quality posts is the crucial to invite the users to visit the website, that’s what this site is providing.|

 87. Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and include almost all important infos. I would like to see more posts like this .|

 88. Very good post! We will be linking to this great post on our site. Keep up the good writing.|

 89. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup. Do you have any methods to protect against hackers?|

 90. hello!,I love your writing very much! proportion we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert in this space to solve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to see you. |

 91. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 92. This is my first time visit at here and i am actually pleassant to read all at one place.|

 93. I really like what you guys are up too. Such clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.|

 94. I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now ;)|

 95. I like what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve added you guys to my own blogroll.|

 96. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!|

 97. It’s very easy to find out any topic on net as compared to textbooks, as I found this piece of writing at this website.|

 98. I want to to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things you post…|

 99. Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers|

 100. You can definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.|

 101. Hello are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 102. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 103. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again very soon.|

 104. Terrific article! This is the kind of info that are supposed to be shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)|

 105. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to present something back and aid others like you aided me.|

 106. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Superb blog!|

 107. Thank you for every other informative blog. The place else may just I get that kind of info written in such an ideal way? I’ve a mission that I’m simply now working on, and I’ve been on the look out for such info.|

 108. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!|

 109. One of the best options of the Green Dollar Loans platform is that the lenders on the panel offer one of the best online payday loans prompt approval with payouts within 15 to 60 minutes.

 110. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Many thanks!|

 111. I really love your blog.. Great colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own site and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!|

 112. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 113. slotxo ฟรีเครดิต 100 เว็บสล็อต pg เว็บตรง slotxo ฟรีเครดิต 100 เว็บไซต์ตรง มั่นคง ไม่เป็นอันตราย ดาวน์โหลด สล็อตXO ปากทางเข้าเล่น slot เครดิตฟรี 50 ทดสอบเล่น xoslot เว็บตรง สมัคร สล็อตโทรศัพท์มือถือ ออโต้ true wallet แตกง่าย แตกบ่อยครั้ง ค่ายดังมาครบ เว็บไซต์อันดับหนึ่ง ปลอดภัย ยืนยันยอดหลักล้านก็จ่าย slotxo เว็บตรง mobile slotxo เว็บไซต์ตรง mobile มีเกมให้เลือกเล่นทั้ง สล็อตออนไลน์ ยิงปลา บาคาร่า คาสิโนสด ให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างจุใจ ไม่ต้องดาวน์โหลด สามารถเล่นผ่านเว็บได้เลย.

 114. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 115. Do you have a spam problem on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange solutions with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.|

 116. I have been browsing on-line more than 3 hours lately, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.|

 117. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may return yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.|

 118. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this matter here on your site.|

 119. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

 120. I have been surfing on-line more than three hours today, yet I never found any fascinating article like yours. It’s beautiful value enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the web will probably be much more helpful than ever before.|

 121. I’m really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility issues? A few of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any recommendations to help fix this issue?|

 122. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page for a second time.|

 123. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 124. I’m no longer sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend a while learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I used to be searching for this info for my mission.|

 125. Great beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright transparent concept|

 126. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 127. I was recommended this website via my cousin. I am now not positive whether this publish is written by him as nobody else recognise such certain about my trouble. You’re incredible! Thank you!|

 128. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something relating to this.|

 129. First of all I want to say great blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Many thanks!|

 130. I’m now not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend a while studying much more or working out more. Thanks for great info I was searching for this information for my mission.|

 131. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 132. Hey there would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Thank you, I appreciate it!|

 133. I was wondering if you ever considered changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 134. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.|

 135. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either created myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help prevent content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.|

 136. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.|

 137. Hello, Neat post. There’s a problem with your web site in web explorer, may check this? IE nonetheless is the market chief and a big section of other folks will miss your excellent writing because of this problem.|

 138. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wanted to mention that I have really loved browsing your weblog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I’m hoping you write again soon!|

 139. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this info for my mission.

 140. What i don’t realize is in fact how you’re now not really much more neatly-appreciated than you might be now. You’re very intelligent. You realize therefore significantly when it comes to this subject, produced me personally imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always care for it up!|

 141. Hello there, I found your website by means of Google even as looking for a similar matter, your website got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 142. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am impressed! Very helpful information particularly the last phase 🙂 I handle such information much. I used to be looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck. |

 143. Wonderful blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Thank you!|

 144. I think everything composed made a ton of sense. But, think on this, suppose you typed a catchier post title? I am not suggesting your information isn’t good., but suppose you added something that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is kinda plain. You could glance at Yahoo’s front page and note how they create article titles to grab people interested. You might add a related video or a related pic or two to grab readers excited about what you’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts a little bit more interesting.|

 145. It’s really very complicated in this full of activity life to listen news on TV, therefore I only use web for that purpose, and take the most recent news.|

 146. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!|

 147. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Many thanks!|

 148. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 149. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your web site.|

 150. Hi my loved one! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all significant infos. I would like to look more posts like this .|

 151. I seriously love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own site and would love to find out where you got this from or what the theme is named. Kudos!|

 152. After checking out a few of the blog posts on your site, I honestly like your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me what you think.|

 153. hey there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon.|

 154. I just like the helpful information you provide for your articles. I will bookmark your blog and take a look at once more here regularly. I’m rather certain I’ll be told many new stuff right here! Good luck for the following!|

 155. magnificent points altogether, you just received a emblem new reader. What might you recommend in regards to your post that you just made some days in the past? Any certain?|

 156. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks|

 157. Simply want to say your article is as astounding. The clarity on your put up is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Well together with your permission let me to snatch your feed to stay up to date with drawing close post. Thank you one million and please keep up the rewarding work.|

 158. You can certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.|

 159. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness for your submit is just great and that i could assume you’re knowledgeable on this subject. Fine with your permission let me to seize your RSS feed to stay updated with imminent post. Thanks a million and please continue the gratifying work.|

 160. Nice weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol|

 161. Hey I am so grateful I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.|

 162. Good blog you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!|

 163. Asking questions are genuinely nice thing if you are not understanding something entirely, except this piece of writing gives nice understanding even.|

 164. Hi there, simply changed into aware of your weblog thru Google, and located that it’s really informative. I am gonna be careful for brussels. I will appreciate when you continue this in future. A lot of other people can be benefited out of your writing. Cheers!|

 165. This design is wicked! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 166. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!|

 167. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!|

 168. I blog often and I really appreciate your content. The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.|

 169. Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.|

 170. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.|

 171. I think that what you published made a great deal of sense. But, think on this, what if you were to create a killer post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, but suppose you added a title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and watch how they create news titles to grab people interested. You might add a video or a picture or two to get readers excited about everything’ve written. In my opinion, it would bring your posts a little bit more interesting.|

 172. A person necessarily lend a hand to make significantly articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to make this actual post incredible. Wonderful task!|

 173. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its helped me. Great job.|

 174. บาคาร่าออนไลน์ เว็บไซต์ที่คนเล่นมากที่สุด เล่นบนมือถือ ได้เงินจริง บาคาร่าออนไลน์ เปิดให้บริการสําหรับทุกท่าน สามารถเล่น บาคาร่าออนไลน์ เข้าระบบระบบอัตโนมัติ ผ่านทางหน้าเว็บได้จากทุกเครื่องไม้เครื่องมือ อยู่ที่แห่งไหนท่านก็ สามารถเล่นได้ มีครบทุกค่ายดัง SA Game, Pretty Gaming Baccarat, Sexy Baccarat หรือ ชวนมอง บาคาร่า คณะทำงานข้างหลังบ้านมี ความมีประสิทธิภาพที่เราสามารถ ให้การัน ตีกับทุกท่านได้ เวลาเกิดปัญหาในการเล่นเดิมพัน บาคาร่า ออนไลน์ หรือ พบเจอปัญหาของเกม ก็สามารถแจ้งกับกลุ่ม งานสุดงามของเราถึงที่กะไว้หนทาง Line เว็บไซต์ของเรามา ท่านจะได้เจอกับ โปรโมชั่นพิเศษมากไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเครดิตฟรี และก็ยังมีคืนยอดเสีย รวมทั้งคำแนะนำเอ็กคลูซีฟอีกเพียบเลย.

 175. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your website. It appears as though some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously. Thank you|

 176. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he in fact ordered me dinner simply because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your internet site.|

 177. แทงบอลออนไลน์ ได้เงินจริง กับเว็บไซต์บอลที่ยอดเยี่ยมชั้น 1 การเล่นพนัน ที่เหมาะสมที่สุด ในยุคนี้ แทงบอลออนไลน์ ได้เงินจริง เป็นการลงทุน ที่ง่ายอย่างยิ่งๆเข้าพนันได้ในระบบออนไลน์ รองรับทุกแพรตฟร์อม ทั้ง บนโทรศัพท์มือถือ หรือ จะ บนคอมพิวเตอร์ รองรับ อีกทั้งระบบ แอนดรอยด์ และ ระบบ IOS ได้ แบบที่คล่องแคล่วที่สุด พนันบอล ไม่มีอย่างต่ำ ทำกำไรได้แบบงามๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวล เรื่องทุนน้อย เพราะเหตุว่าเว็บ UFAALLIN เปิดโอกาสดีๆมากมายก่ายกอง จากโปรดีๆให้นักพนันทุกท่าน ได้พนันออนไลน์ ได้แบบพอใจ สูงที่สุด.

 178. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!|

 179. Hi there, simply was aware of your weblog via Google, and found that it’s really informative. I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future. Numerous folks shall be benefited out of your writing. Cheers!|

 180. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. But think of if you added some great photos or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the very best in its field. Amazing blog!|

 181. I’m extremely inspired with your writing abilities as smartly as with the layout on your blog. Is that this a paid subject or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to see a great blog like this one nowadays..|

 182. Terrific article! That is the kind of info that should be shared across the net. Shame on the seek engines for not positioning this post higher! Come on over and consult with my web site . Thanks =)|

 183. Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.|

 184. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your site.|

 185. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.|

 186. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Good job.|

 187. Hello, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 188. I like the valuable info you supply in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am reasonably sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the following!|

 189. I believe everything published was actually very logical. But, think about this, suppose you were to write a killer headline? I ain’t saying your content isn’t solid, however what if you added a headline that grabbed a person’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little vanilla. You could look at Yahoo’s front page and watch how they create news titles to grab viewers interested. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers excited about everything’ve got to say. In my opinion, it could bring your posts a little bit more interesting.|

 190. Aw, this was a really good post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.|

 191. I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?|

 192. You can definitely see your expertise within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.|

 193. Amazing is a revolutionary, multifunctional and multidisciplinary natural supplement that makes sure the promo of your wellness by boosting your total health.

 194. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Cheers!|

 195. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 196. Fascinating blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks|

 197. Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.|

 198. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!|

 199. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It’s always exciting to read content from other writers and use something from other websites. |

 200. Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I had been a little bit familiar of this your broadcast offered vivid clear concept|

 201. What i don’t realize is in reality how you are no longer actually a lot more smartly-appreciated than you might be right now. You are very intelligent. You know therefore significantly on the subject of this topic, produced me individually imagine it from so many varied angles. Its like men and women aren’t interested until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times maintain it up!|

 202. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?|

 203. I like the helpful information you provide to your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more right here regularly. I am relatively certain I’ll be informed plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the next!|

 204. I am no longer certain where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend a while learning more or understanding more. Thank you for wonderful information I used to be searching for this information for my mission.|

 205. Hey I am so happy I found your website, I really found you by accident, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.|

 206. Heya i am for the primary time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out a lot. I’m hoping to give one thing back and help others like you helped me.|

 207. Great blog here! Also your website loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 208. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.|

 209. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 210. Excellent blog you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of community where I can get advice from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thank you!|

 211. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve performed a formidable job and our whole community might be thankful to you.|

 212. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.|

 213. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 214. I like the valuable info you provide for your articles. I’ll bookmark your weblog and test again here regularly. I am quite certain I’ll be informed plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the next!|

 215. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|

 216. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.|

 217. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this in my search for something regarding this.|

 218. magnificent put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!|

 219. ค่ายเกมชั้นแนวหน้าของ สล็อตเว็บไซต์ตรง ที่ดีเยี่ยมที่สุดในปี 2023 เข้ามาพบกับค่ายเกมชั้นหนึ่งของ สล็อตเว็บไซต์ตรง ที่ดีเยี่ยมที่สุดในปี 2023 กันได้แล้วปัจจุบันนี้ บอกเลยว่าค่ายเกมที่เราจะมาชี้แนะในวันนี้ เป็นค่ายเกมที่เหมาะสมกับนักการพนันออนไลน์ทุกคนมหาศาล ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นมือใหม่ ก็สามารถเข้าเล่นค่ายเกมกลุ่มนี้ สำหรับเพื่อการเข้าสร้างรายได้กันได้อย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งทาง สมัครเป็นสมาชิก สล็อตเว็บตรง ของพวกเราพร้อมรับประกันได้เลยว่านักพนันออนไลน์ทุกคน จะสามารถรับเงินรางวัลออกจากค่ายเกมสล็อตแมชชีน นี้ ได้ตลอดวันแล้ววันเล่ากันอย่างไม่ต้องสงสัย ด้วยเหตุนี้แล้วนักการพนันออนไลน์ท่านใดที่พอใจ แต่ว่ายังไม่ได้เลือกค่ายเกมในการเข้าสร้างรายได้ บอกเลยว่าสามารถเข้ามาศึกษาค่ายเกม แต่ละค่ายที่ เว็บสล็อต pg เว็บไซต์ตรง ของพวกเรากันได้อย่างมาก ซึ่งค่ายเกมที่เว็บไซต์ของเราจะนำมาเสนอแนะในวันนี้ จะมีค่ายเกมชั้นหนึ่งไหนบ้างไปดูกันได้เลย.

 220. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Cheers|

 221. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Cheers|

 222. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a terrific web site.|

 223. Great items from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you are simply extremely wonderful. I really like what you have acquired right here, really like what you are stating and the way in which in which you are saying it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. That is really a terrific website.|

 224. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.|

 225. Hey there! I’ve been following your web site for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the excellent work!|

 226. Hey there I am so happy I found your site, I really found you by accident, while I was researching on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the excellent b.|

 227. Greetings! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site covers a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!|

 228. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent site!|

 229. Hello there! I could have sworn I’ve been to this web site before but after going through a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!|

 230. Hello would you mind letting me know which webhost you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!|

 231. Nice blog here! Also your site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol|

 232. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & help different users like its helped me. Good job.|

 233. May I simply just say what a comfort to discover someone who really knows what they’re talking about online. You definitely understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular since you surely possess the gift.|

 234. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!|

 235. Thanks for one’s marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you’re a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage you continue your great posts, have a nice evening!|

 236. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.|

 237. I was very happy to find this website. I need to to thank you for ones time for this particularly wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information on your blog.|

 238. You’ve made some good points there. I checked on the web for more information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.|

 239. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thanks!|

 240. Greetings! Very helpful advice in this particular article! It’s the little changes that will make the most important changes. Many thanks for sharing!|

 241. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other authors and practice something from their websites. |

 242. You can definitely see your expertise within the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart.|

 243. After exploring a handful of the blog posts on your web page, I honestly appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my web site as well and let me know what you think.|

 244. I am sure this piece of writing has touched all the internet viewers, its really really fastidious paragraph on building up new webpage.|

 245. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

 246. Thank you for any other wonderful article. Where else may anyone get that kind of info in such an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such information.|

 247. Greetings from Carolina! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!|

 248. I absolutely love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own blog and would love to know where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!|

 249. Thank you for some other informative website. The place else could I get that kind of information written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I am simply now running on, and I have been on the look out for such info.|

 250. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!|

 251. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I may just I wish to suggest you some interesting issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles relating to this article. I wish to learn more things approximately it!|

 252. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness for your publish is just nice and i can suppose you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with impending post. Thank you 1,000,000 and please continue the enjoyable work.|

 253. You need to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet. I’m going to recommend this web site!|

 254. That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article!|

 255. It’s awesome to pay a quick visit this site and reading the views of all colleagues regarding this paragraph, while I am also keen of getting know-how.|

 256. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get actually loved account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing on your feeds or even I achievement you get entry to constantly rapidly.|

 257. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!|

 258. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!|

 259. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back sometime soon. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice holiday weekend!|

 260. Hello my friend! I wish to say that this post is amazing, great written and come with almost all important infos. I would like to peer extra posts like this .|

 261. Good day! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 262. I really like reading through a post that will make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!|

 263. That is really attention-grabbing, You’re a very professional blogger. I have joined your feed and look ahead to seeking extra of your excellent post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks|

 264. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips for newbie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 265. I have read so many articles or reviews concerning the blogger lovers except this article is actually a pleasant article, keep it up.|

 266. Hello there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!|

 267. It’s actually very difficult in this busy life to listen news on TV, thus I simply use web for that purpose, and obtain the most recent news.|

 268. Tremendous issues here. I am very satisfied to see your article. Thank you so much and I am having a look ahead to touch you. Will you please drop me a mail?|

 269. I blog often and I truly thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.|

 270. Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that produce the most significant changes. Many thanks for sharing!|

 271. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he’ll have a good read. I appreciate you for sharing!|

 272. It’s amazing to pay a quick visit this website and reading the views of all mates regarding this post, while I am also zealous of getting knowledge.|

 273. If some one wants expert view on the topic of running a blog after that i advise him/her to visit this web site, Keep up the good work.|

 274. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this put up and if I may I wish to suggest you few attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write subsequent articles referring to this article. I desire to read even more issues about it!|

 275. My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.|

 276. Nice blog here! Additionally your site quite a bit up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink for your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol|

 277. Amazing blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!|

 278. Great goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re just extremely wonderful. I really like what you have obtained here, really like what you are stating and the way wherein you assert it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it wise. I can’t wait to learn much more from you. This is really a terrific web site.|

 279. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Exceptional blog and wonderful design.|

 280. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Studying this info So i am satisfied to exhibit that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most indisputably will make certain to do not forget this site and provides it a glance regularly.|

 281. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!|

 282. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing issues with your site. It seems like some of the text within your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This may be a issue with my browser because I’ve had this happen previously. Thank you|

 283. Great post. I was checking continuously this blog and I’m inspired! Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I used to be seeking this particular information for a very lengthy time. Thanks and good luck. |

 284. It’s the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve read this put up and if I may I want to suggest you few interesting issues or advice. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I wish to learn more issues about it!|

 285. Hello! I’ve been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Porter Texas! Just wanted to say keep up the excellent work!|

 286. I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.|

 287. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)|

 288. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.|

 289. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be exactly what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write about here. Again, awesome website!|

 290. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Cheers!|

 291. Hello I am so thrilled I found your web site, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.|

 292. Hello there, I discovered your web site by way of Google at the same time as looking for a similar subject, your website came up, it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 293. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good site!|

 294. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Thanks!|

 295. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some nice procedures and we are looking to swap solutions with other folks, please shoot me an e-mail if interested.|

 296. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!|

 297. Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. I’d like to look extra posts like this .|

 298. Hello to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are pleasant designed for new viewers.|

 299. An interesting discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally people don’t talk about such issues. To the next! Best wishes!!|

 300. Great web site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!|

 301. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!|

 302. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something too few men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.|