Kijk op ketens – Jan Grijpink (2009)

Kijk op ketens (2009) van Jan Grijpink en Marijn Plomp (red) 

Het ketenlandschap van Nederland

Jan Grijpink is sinds Maart 2004 bijzonder hoogleraar Informatiekunde aan de Faculteit
Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. Daar heeft hij de laatste jaren op geheel eigen wijze een theorie over de samenwerking in ketens ontwikkeld. Ik had al eerder kennis gemaakt met zijn gedachtengoed maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn werk voor een relatieve buitenstaander minder toegankelijk is. Het boek ‘Kijk op ketens’, dat vorig jaar in eigen beheer is verschenen, brengt daar nu verandering in. Voor het eerst staan alle elementen van zijn werk bij elkaar in een handboek en wordt de theorie toegepast op een aantal praktijksituaties.

 

Achtergrond

Waarom is het werk van Grijpink en zijn studenten interessant? Omdat het gaat over de grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie waar veel partijen en veel geld mee gemoeid is. Grootschalige toepassing van ict in ketens levert zelden tot nooit op wat men er van verwacht. Hoe komt het dat de resultaten zo teleurstellend zijn en
hoe zorgen we ervoor dat de inspanningen wel de gewenste effecten hebben? En om de verwachtingen maar meteen te temperen: Grijpink geeft geen opsomming van handige tips en trucs waardoor we onze dure ict-projecten wat op kunnen poetsen. Hier geen makkelijke pasklare recepten. De analyse is eerder complex en in mijn ogen ook onconventioneel.
En de uitkomst zal voor veel betrokkenen teleurstellend zijn: grootschalige ict-projecten in ketens van samenwerkende partijen zijn logischerwijs meestal gedoemd te mislukken. De oplossing ligt in enerzijds de focus leggen op kleinere delen van de keten waar wel voortgang valt te verwachten, en het wegmanagen van onrealistische verwachtingen anderzijds.

Misschien geen boodschap die snel zal aanslaan, wel een boodschap die in actualiteit alleen maar zal toenemen. Onze maatschappij wordt steeds complexer en internationaler. Meer partijen zijn noodgedwongen van elkaar afhankelijk en zullen hun acties op elkaar moeten afstemmen. De gevolgen van verkeerde beslissingen lijken hiermee ook alleen maar groter te worden. ICT neemt ondertussen een steeds belangrijkere plek in. ICT koppelt partijen en transacties snel en transparant aan elkaar. De recente kredietcrisis lijkt een logisch gevolg van deze mogelijk giftige mix aan ingrediënten: meer partijen, meer onderlinge vervlechting, snellere acties en reacties, koppeling door complexe ict-systemen, geen sturing vanuit het grotere geheel of de keten maar sturing alleen vanuit de individuele belangen. Of de kredietcrisis overigens een actueel maatschappelijk probleem is waar je de inzichten van de keteninformatisering van Grijpink op toe kan passen was voor mij wel een leidende vraag bij het lezen van het boek maar meteen een vraag waarop ik het antwoord nog niet helemaal heb gevonden.

 

Visie

Wat is een keten in dit verband? Een keten is een samenwerking van een groot aantal autonome partijen in de publieke, semi-publieke en private sector die samen maatschappelijke producten en diensten moeten opleveren. Niemand van de partijen is
de baas, niemand kan een ander zijn of haar wil opleggen, elke partij is in wezen autonoom.
Deze samenwerking kost veel tijd en geld en beperkt de autonomie van de deelnemende organisaties. De visie nu is dat samenwerking alleen loont als het inleveren van die autonomie voldoende oplevert voor de betreffende partij. Grijpink keert de redenering
daarom om: het dominante ketenprobleem is de baas en definieert de ketensamenwerking. Samenwerking komt vooral tot stand rond een probleem dat alle ketenpartners gezamenlijk moeten oplossen om niet in opspraak te komen.

Op het niveau van een keten doen zich andere krachtenvelden voor dan in kleinschalige situaties. Om te beginnen is de rationaliteit die je bij individuele partners nog wel ziet op ketenniveau vaak ver te zoeken. Irrationaliteit, tegenwerking en onvoorspelbaarheid zijn troef. In het verlengde hiervan is op ketenniveau en in grootschalige ict-projecten vaak sprake van zogenaamde niveauvergissingen. Een niveauvergissing treedt op als je lessen die je uit kleinschalige situaties hebt geleerd (experimenten, pilots) ineens van
toepassing gaat verklaren op een hoger systeemniveaus (zoals dat van ketens).

Dit verklaart dus het mislukken van grootschalige ict-projecten. Om deze fiasco’s te voorkomen komt Grijpink in de kern met twee oplossingen of aanbevelingen. Een: analyseer het probleem en kijk of dat voldoende gewicht in de schaal legt om de partijen in de keten bij elkaar te brengen. Als het probleem onvoldoende zwaar of serieus is dan is samenwerking gedoemd te mislukken. Twee: los alles wat je op het lagere (partijen-) niveau kunt oplossen op dat lagere niveau op en los op het hogere ketenniveau die zaken op die alle partijen aangaan en niet elders kunnen worden belegd. In de analyse van Grijpink wordt gesproken over het grondvlak van de keten (het niveau van de partijen zelf, waar je dus zoveel mogelijk moet oplossen) en over het eigenlijke ketenniveau (de zaken die alle partijen bindt, wat niet op het niveau van het grondvlak kan worden opgelost).

Wellicht ten overvloede: de keten heef nog geen echt probleem als sprake is van te hoge kosten, van een te lage efficiency of van bepaalde wet- en regelgeving die in de weg zit. Dat is allemaal onvoldoende om de ketensamenwerking te laten slagen. Er is pas sprake van
een dominant ketenprobleem (en dus van effectieve samenwerking op dat niveau)
als sprake is van imagoschade voor de keten als geheel, van levensbedreigende of sociaal ondermijnende incidenten, van kans op herhaling, van kans op escalatie, van publieke verontwaardiging of van internationale politieke druk.

 

Analyse

In mijn beleving ligt de nadruk van het werk van Grijpink op de analysefase en minder op de oplossingsfase. Het gaat eerst en vooral om de goede dingen doen om daarna pas in te kunnen zoomen op de dingen goed doen. Een flink deel van het boek is daarom gewijd aan de analyse van het probleem en de keten. In welke gevallen is het probleem dringend genoeg en welke keten hoort daar dan logischerwijs bij? De grootste winst zit dan in het voorkomen van het opstarten van grootschalige ict-projecten die door hun aard gedoemd zijn te mislukken.

Om de analyse strak te houden werkt Grijpink met een toetsingskader voor de noodzaak en haalbaarheid van gezamenlijke keteninformatisering. Dat toetsingskader bestaat uit vier zogenaamde toetsingsprofielen. Het gaat achtereenvolgens om:

 • doelprofiel
 • coordinatieprofiel
 • informatieprofiel
 • samenwerkingsprofiel

De eerste drie profielen bepalen in gezamenlijkheid de noodzaak van (keten-) informatisering op het hogere niveau van de keten. NB: ik spreek hier verder kortheidshalve over ‘samenwerking’ in de keten waar formeel in dit toetsingskader wordt bedoeld: het gezamenlijk opzetten van ketenprojecten en de daarmee beoogde keteninformatiesystemen op het hogere niveau van de gehele keten. De samenwerking in de keten is pas noodzakelijk als alle drie de profielen op ‘groen’ staan. Het laatste profiel bepaalt vervolgens of de samenwerking ook haalbaar is.
Een korte toelichting omdat een volledige uitwerking van deze profielen hier niet op zijn plaats is. Ik heb ter illustratie een aantal plaatjes uit het boek van Grijpink
toegevoegd. Eerst het algemene stappenplan om de ketenanalyse uit te voeren, daarna voorbeelden van ingevulde toetsingsprofielen. De ingevulde toetsingsprofielen zijn ontleend
aan de ‘rampenbestrijdingsketen’. De ketenopgave daarbij is ‘het voorkomen van rampen’, het dominante ketenprobleem dat sturing aan de keten geeft is ‘het voorkomen van
ontoereikende bestrijding door een gebrek aan een totaalbeeld van de samenloop van risico’s op een locatie’.

In bovenstaand stappenplan is in 9 stappen beschreven hoe Grijpink een keten te lijf gaat. Stappen 1 tot en met 4 hebben betrekking op het doelprofiel. Stappen 5 en 6 beschouw
ik als een eerste ’tussenconclusie’ op basis van het uitgewerkte doelprofiel. Stap 7 bepaalt het coordinatieprofiel en stap 8 het informatieprofiel. Stappen 1-8 bepalen daarmee
de noodzakelijkheid van de samenwerking. Stap 9 tenslotte bepaalt het samenwerkingsprofiel en geeft de haalbaarheid van de samenwerking aan. De samenwerking (nogmaals: in termen van het gezamenlijk opzetten van een grootschalig keteninformatiesysteem) kan pas
succesvol zijn als zowel noodzaak als haalbaarheid is aangetoond.

Hierboven is het ingevulde doelprofiel te vinden van de rampenbestrijdingsketen. Op dit moment gaat er blijkbaar nogal eens iets mis bij het bestrijden van rampen. Allerlei partijen
als meldkamers, brandweer en politie komen in actie. Maar blijkbaar ontbreekt het totaalbeeld van de samenloop van risico’s op een locatie. Het is duidelijk dat de keten in opspraak komt als het fout gaat. Ook gaat het hier om levensbedreigende situaties met kans op herhaling. Kortom: het doelprofiel komt tot een noodzaak van samenwerking.

Het coordinatieprofiel stelt vast van welke ketenstructuur sprake is. De vraag is of sprake is van een eenvoudige lineaire keten waar de ene partij gereed is en het stokje dan overgeeft
aan de volgende partij, of dat sprake is van een complexe en simultane interactie van meerdere partijen in de keten. Als sprake is van een lineaire keten dan bepaalt het profiel dat
samenwerking in een keten geen noodzaak is. In het geval van de rampenbestrijding is echter sprake van een complexe keten en dus staat het stoplicht wederom op groen (conclusie in
de tabel: een keteninformatiesysteem is noodzakelijk).


Het informatieprofiel hierboven zet de eerder gevonden processtappen (anticiperen, voorkomen etc) af tegen een aantal kernbegrippen zoals kritieke gegevens en belangrijke loketten van de keten.
Ook nu weer is het zaak om te kijken of er sprake is van een lineaire logica in het overdragen van informatie per stap van het ene naar het andere ‘loket’. Als dat het geval is dan geldt:
een gezamenlijk keteninformatiesysteem is niet noodzakelijk. Grijpink voert hier de term ‘breuklijn’ in. Als sprake is van een breuklijn dan wordt de lineaire overdracht doorbroken en is sprake van complexere informatie-uitwisseling tussen partijen en is een keteninformatiesysteem wel noodzakelijk.

Kijken we naar de rampenbestrijdingsketen (als voorbeeld) en de eerste drie toetsingsprofielen dan is de conclusie dat vergaande samenwerking in de keten noodzakelijk is. Als ieder voor zich met zijn eigen systemen en afspraken blijft werken zal de kans op herhaling van fouten en dus reputatieschade groot blijven.

Maar noodzaak is nog niet voldoende garantie. Samenwerken op dit ketenniveau doe je pas nadat je stappen in die samenwerking hebt gezet van simpel naar meer complex. In het samenwerkingsprofiel is het niveau van de samenwerking (van ondersteunend tot beleidsmatig, van operationeel tot strategisch) afgezet tegen de samenwerkingsvorm (van informeel overleg tot vergaande ketensamenwerking waarbij gezamenlijk beslissingen worden genomen). Het idee hier is dat ondersteunende samenwerking makkelijker is dan beleidsmatige samenwerking (want de autonomie wordt minder aangetast)
en dat informele vormen van samenwerking makkelijker zijn dan formele en belissingsbevoegde vormen van samenwerking. In het profiel worden de cellen waar de keten op dit moment aan voldoet ingekleurd. Een vorm van ketensamenwerking is pas haalbaar als er geen witte cellen zijn tussen de praktijk en de noodzakelijke vorm van (keten-) samenwerking. Helaas volgt uit de analyse van de rampenbestrijdingsketen dat de ketensamenwerking geen haalbare kaart is op korte termijn.

 

De praktijk

Zoals ik al zei: Grijpink’s aanpak betreft vooral de analyse en daarmee is de route die van preventie van onnodige en onhaalbare samenwerking. Het toetsingskader is daarom behoorlijk uitgewerkt en beslaat het grootste deel van het boek. Maar naast het toetsingskader is er ook een sturingskader. Het toetsingskader bepaalt of we de goede dingen doen, het sturingskader bepaalt dat we de dingen goed doen.
Wellicht doe ik de enkele hoofdstukken die over het sturingskader gaan tekort, maar feitelijk komt Grijpink tot een aantal tips in de vorm van:

 • zorg dat de kritieke informatie uit de keten wordt ingebed in het werkproces
 • kritieke informatie moet worden gebracht, niet gehaald
 • de informatiestructuur moet zo kaal mogelijk zijn
 • gegevens worden na gebruik weggegooid
 • het werken met de kritieke gegevens mag geen keurslijf vormen voor de ontvanger
 • doelstellingen van de ketensamenwerking moeten toekomstvast zijn

Het lukt mij als lezer echter niet om concrete uitgewerkte oplossingen voor bestaande maatschappelijke problemen en de daarbij horende ketens te vinden. Misschien is dat voor een boek van papier ook een onmogelijke opgaaf (is dat zo? hoewel het grotendeels
om software, systeem-, protocol-, uitwisselstandaarden- oplossingen gaat, zijn er ook afspraken gemaakt over vergaderfrequenties, notulen, hoe vaak komen we met wie bij elkaar, wie besluit over wat, hoe houden we elkaar daar aan, wat zijn sancties, kortom
allemaal gewone mensendingetjes).

Ik sluit de inhoud van het boek af met een overzicht van een aantal ketens om zo een indruk te geven van waar het ketenlandschap over gaat.

 

Evaluatie

Eindelijk een boek waarin de materie over de ketenaanpak overzichtelijk bij elkaar staat. De aanpak is innovatief en staat daarmee op eenzame hoogte. De toenemende complexiteit van onze maatschappij en recente crises zullen deze aanpak alleen maar meer actualiteitswaarde geven de komende jaren. Met name het analyse-instrumentarium is behoorlijk ver en diepgaand uitgewerkt en ook is inmiddels een flink aantal studies en onderzoeken beschikbaar die meer zicht geven op het ketenlandschap van Nederland (noot 1).

Maar er zijn ook wat kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen is de aanpak van Grijpink streng tot zeer streng. In nagenoeg alle gevallen blijkt ofwel niet sprake te zijn van een dominant ketenprobleem (waarover hierna meer), ofwel is wel sprake van een dominant probleem maar wordt niet voldaan aan de noodzaak, ofwel er is wel sprake van een dominant ketenprobleem en er is een noodzaak maar uiteindelijk is sprake van onhaalbaarheid.
De aanpak van Grijpink laat daarmee vooral zien hoe lastig het is om op een hoog niveau in de keten een keteninformatiesysteem op te zetten. Het boek is daarmee eerder een
goed onderbouwde waarschuwing om al te snel in ketens iets te willen oplossen dan een ‘how-to’ aanpak om tot succesvolle ketensamenwerking te komen en problemen
effectief te lijf te gaan. Ongetwijfeld hebben Grijpink en zijn studenten dit bezwaar zelf ook gevoeld en zo heeft hij een paar mensen aan het werk gezet om eens te onderzoeken in hoeverre partijen rijp gemaakt kunnen worden om alsnog tot samenwerking te komen, te onderzoeken in hoeverre bepaalde stappen kunnen worden versneld (door bijvoorbeeld praktijklessen uit de ene sector te ‘implanteren’ in de andere sector). Helaas laten
de uitkomsten van deze studies zien dat we daar weinig van mogen verwachten.

Als we deze praktijkbeperking even laten voor wat hij is (Grijpink kan er tenslotte ook niets aan doen dat samenwerking in ketens nu eenmaal lastig is), dan het analyse-instrumentarium. Ik heb een enorm respect voor wat hier aan denkwerk bij elkaar is gebracht. Het hele bouwwerk oogt solide en consistent. Het nadeel daarvan is mogelijk wel dat we hier te maken hebben met een complexe en weinig toegankelijk benadering.
Heb niet de illusie als adviseur of beleidsmaker dat je dit ‘wel even’ doet. Ik zie de veel gevraagde consultancy-firma’s van Nederland nog niet zo snel met deze aanpak de boer op gaan: veel te veel werk, veel te duur, veel makkelijker om met een andere verhaaltje je omzet te halen. En hoe is het gesteld met de andere kant van de tafel, met de opdrachtgevers? Zit een opdrachtgever te wachten op een dergelijk genuanceerd verhaal? Gaat hij betalen voor de boodschap dat dit project niet haalbaar is en nooit kan slagen? Dat hij meer bescheiden
en kleine dingen moet doen en dat hij er toch echt 10 jaar voor uit moet trekken om stappen te zetten? We willen toch allemaal in onze ‘moments of fame’ een paar stoere dingen doen en wat lintjes doorknippen? Dat het allemaal niet lukt is een lastige boodschap en bovendien gaat dat pas blijken als jij met pensioen bent en dan is de wereld weer veranderd. Feitelijk is precies ook hier sprake van een ‘onderzoeks-uitvoerings-keten’ die zich lastig laat besturen naar meer succesvolle grootschalige projecten. Aardige kost lijkt me voor een volgende afstudeerder.

 

Terug naar het begin: mag ik mijn intuitie ook laten spreken?

Mij gaat het niet zozeer om een aanpak alswel om oplossingen of zicht daar op. Er zijn veel maatschappelijke vraagstukken waar veel partijen bij betrokken zijn en waar maatschappelijke schade door wordt opgelopen. Hoe pak je zoiets nu aan? Hoe kun je die schade (deels) voorkomen? Waar staat in het veld aan aanpakken of methodieken deze Grijpink-keten problematiek? Hoe zit het als het niet specifiek gaat om informatie als wezenlijk of kritisch element? Wat kunnen we in zijn algemeenheid van deze aanpak overnemen of leren, waar vult het andere inzichten aan, ook als het begrippenkader uitwijst dat strikt genomen niet sprake is van een keten of van een dominant ketenprobleem? Ook had ik tijdens het lezen van dit boek de neiging het veel gebruikte woord ‘samenwerking’ in de normale dagelijkse betekenis te interpreteren. Strikt genomen lezen we in dit boek niet dat we niet kunnen of mogen samenwerken in ketens maar dat grootschalige keteninformatisering op verklaarbare wijze zelden de gewenste resultaten oplevert. Maar ik wil ook gewoon weten: hoe kunnen we nu zinvol samenwerken in (delen van de) keten, op welke manier dan ook, met of zonder ict, om gemeenschappelijke problemen die maatschappelijke schade veroorzaken tot een oplossing te brengen?

Ik zou graag eens wat vingeroefeningen doen. Ik weet al op voorhand dat ik er niet helemaal uitkom en dat ik er voor een verdere uitwerking anderen bij nodig heb. Ook weet ik al op voorhand dat ‘mijn’ problemen of voorbeelden niet het toetsingskader van Grijpink zullen doorstaan. Toch stip ik maar een paar willekeurige ‘ketenproblemen’ aan.

Frisse scholen. Veel scholen zijn slecht gebouwd en kennen een ongezond binnenklimaat. Dit leidt tot slechtere leerprestaties en gezondheidsklachten. Partijen die zijn betrokken bij de huisvesting van basisscholen zijn oa gemeente, ggd, astmafonds, school, architect, installateur. Er lijkt gebrek aan kennis, er is sprake van een verkokerde sector met gevestigde belangen. De keten kan in opspraak komen, er is kans op reputatieschade van gemeenten, van architecten. Het dominante ketenprobleem is om leerlingen een goede leeromgeving te bieden in huisvestelijke zin en/of gezondheidsklachten te minimaliseren. Gebrek aan gezag? Waarschijnlijk kan een gemeente hier dicteren wat er gebouwd moet worden (in theorie althans). Dat ze dat niet of onvoldoende doen is niet ‘het’ probleem van de keten, dwingt niet tot samenwerking.

Fileproblematiek. Elke dag is sprake van ergernis, van onnodige uitstoot van schadelijke gassen, van onnodige verspilling van schaarse brandstof, van verlies aan productieve uren. Partijen in de ‘keten’ zijn automobilisten, werkgevers, rijksoverheid, anwb. Kan de keten in opspraak komen? Is sprake van een dominant ketenprobleem? Waarschijnlijk niet. Rondom een thema als rekeningrijden dan? Ik kan het niet overzien. Gebrek aan gezag? De Rijksoverheid (politiek) kan rekeningrijden gewoon invoeren, vervolgens zijn er technische problemen die opgelost moeten worden?

Kredietcrisis. Duidelijk dat het hier om een maatschappelijk probleem gaat. Er is sprake van een flinke reputatieschade van de bankensector, maar ook van financiele schade op grote schaal. Partijen zijn: overheden, banken, burgers/klanten, bedrijven, toezichthoudende instanties. Ketenprobleem: voorkomen dat de stabiliteit van de sector in gevaar komt door onvoldoende inzicht in de risico’s en mogelijk gebrek aan vertrouwen. Hier is gebrek aan gezag, zeker in internationale zin. Er zijn toezichthoudende instanties (DNB, AFM) maar niet op internationale schaal.

Ook hier moeten we toch vorderingen maken? Ook al is hier sprake van chaos, onvoorspelbaarheid etc. Anders komt de wetenschappelijke keten in opspraak…

 

Het boek is te verkrijgen via de site
www.keteninformatisering.nl

Noot 1: Het lijkt er op dat deze aanpak van Grijpink een echt eigen Nederlandse vinding is. Toch is de problematiek bij uitstek internationaal.
Mist deze aanpak dan aansluiting bij een grotere groep internationale onderzoekers? Hoe valt dat te verklaren?

 

533 reacties

 1. เว็บพนันออนไลน์ เว็บตรง ไม่ผ่านเอเยนต์ สมัครฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ระบบออโต้ ปลอดภัย100 ufabet777 เว็บเดียวครบทุกค่าย ยูฟ่า สล็อต ยูฟ่าเบท แทงบอล คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ไฮโล และกีฬาทุกประเภท ให้บริการตลอด 24 ชม

 2. เว็บแทงบอลยอดนิยมในตอนนี้ ufabet เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการครบวงจรทั้งการเดิมพันเกมกีฬาต่างๆ ยูฟ่าสล็อตเว็บตรง ที่พร้อมให้บริการหลากหลาย ซึ่งสามารถเลือกเดิมพันออนไลน์โดยการ สมัครเว็บแทงบอลที่มีความมั่นคงทางการเงินและให้ราคาบอลค่าน้ำดีกว่าเว็บอื่นๆในตอนนี้เว็บแทงบอลออนไลน์

 3. Pingback: Fuck Google

 4. Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing difficulty with ur rss . Don know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkxaccess website

 5. certainly like your website however you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to tell the truth however I’ll surely come again again.

 6. But wanna input on few general things, The website layout is perfect, the articles is really good. “The stars are constantly shining, but often we do not see them until the dark hours.” by Earl Riney.

 7. hi!,I really like your writing very a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this area to resolve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to see you.

 8. You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.betflik

 9. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, as well as the content!

 10. You completed a number of nice points there. I did a search on the issue and found nearly all people will have the same opinion with your blog.betflik

 11. It’s the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to suggest you some attention-grabbing issues or suggestions. Maybe you could write next articles regarding this article. I wish to read even more issues approximately it!

 12. I’ll right away snatch your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize in order that I may just subscribe. Thanks.

 13. UFABET พนันบอลออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม การแทงบอลออนไลน์ UFABET เว็บแทงบอลที่เล่นได้ครบ บอลโดดเดี่ยว บอลสเต็ป สูง/ต่ำ ราคาบอลไหล ใช้ระบบภาษาไทย เว็บตรง UFABET จัดการกับปัญหาเรื่องการโกง ปิดยูส ล็อคยูสจากผู้แทน มีไลเซนส์คาสิโน ถูกกฏหมายในต่างแดน สมัครพนันบอลยูฟ่าเบท เว็บพนันบอลที่ดีเยี่ยมที่สุด แทงบอลขั้นต่ำเพียงแค่ 10 บาท ราคาบอลน้ำ 4 ตังค์ มีค่าคอมให้ 0.5-1 พนันบอลออนไลน์เว็บไซต์ยูฟ่าดียิ่งกว่าโต๊ะบอลหลายเท่า ฝากถอนออโต้ ระบบตัดบิลไว เปิดให้บริการตลอด 1 วัน ไม่จำกัดรอบ ไม่ต้องทำเทิร์น.

 14. How? Amazingness can assist you live an amazing life by providing you with the tools to be a lot more efficient and get more performed in less time.

 15. Pingback: child porn

 16. When you wish to do well in something, it’s important that you have a look whatsoever the alternatives offered.

 17. Incredible is a cutting edge, multidisciplinary and multifunctional all-natural supplement that makes sure the promo of your health and wellness by enhancing your general health.

 18. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 19. Hello my family member! I want to say that this article is awesome, nice written and come with almost all important infos. I would like to peer more posts like this.

 20. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and include almost all vital infos. I would like to look more posts like this.

 21. Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am satisfied to search out a lot of helpful info right here within the submit, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

 22. I haven’t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 23. Just how? Amazingness can help you live an remarkable life by providing you with the devices to be extra efficient and also obtain more done in less time.

 24. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

 25. Hello There. I found your weblog the use of msn. This is an extremely neatly written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful info.
  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 26. After going over a handful of the blog articles on your site, I really appreciate
  your technique of blogging. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my web site as well and tell me how you feel.

 27. Hi there friends, how is the whole thing, and what you wish for to say concerning this article, in my
  view its actually remarkable in support of me.

 28. Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against
  hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any
  recommendations?

 29. Good day! I could have sworn I’ve been to this
  website before but after browsing through some of the post I
  realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 30. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after checking through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and
  checking back frequently!

 31. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info
  So i am happy to exhibit that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out
  just what I needed. I most unquestionably will make
  sure to don?t forget this site and provides it a look on a relentless basis.

 32. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?

  My blog is in the exact same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you present here.
  Please let me know if this ok with you. Thank you!

 33. Heya superb website! Does running a blog like this require a large amount of work?
  I’ve very little knowledge of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any suggestions or tips for new
  blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I simply needed to ask.
  Thanks a lot!

 34. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I
  get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Thank you!

 35. When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought of a user
  in his/her mind that how a user can be aware of it. So that’s why this article is
  great. Thanks!

 36. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure
  whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
  You’re wonderful! Thanks!

 37. The Amazingness life-altering guide can assist you be a lot more efficient, remain much healthier, and also appreciate life a lot more!

 38. สมาชิกใหม่ ฝาก 100 ฟรี 200 ที่ สล็อตเว็บไซต์ตรง ได้แบบไม่มีเงื่อนไข สมาชิกใหม่ที่ได้เข้ามาใช้บริการที่ สล็อตเว็บตรง ของพวกเรา บอกเลยว่าคุณจะสามารถรับโปรโมชั่นฝาก 100 บาทฟรี 200 กันได้แบบไม่มีเงื่อนไขกันอย่างยิ่งจริงๆ ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วนักเสี่ยงโชคออนไลน์ท่านใดที่สนใจ บอกเลยว่าสามารถเข้ามา ลงทะเบียนสมัครสมาชิก สล็อตเว็บตรง ที่เว็บไซต์ของเรากันได้แล้วเดี๋ยวนี้ ซึ่งทางเราพร้อมยืนยันได้เลยว่านักพนันออนไลน์ทุกคนจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของพวกเรากันได้อย่างมากแน่นอน ด้วยเหตุว่าอย่างงี้ เว็บตรงสล็อต ของพวกเราก็เลยมีนักพนันออนไลน์เข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากนั่นเอง บอกเลยว่าคุณจะสามารถรับเงินทุนเข้าไปต่อยอด สำหรับเพื่อการเล่นเกมสล็อตออนไลน์ที่เว็บไซต์ของพวกเรากันได้อย่างมากแน่นอน เนื่องจากอย่างงี้เว็บของพวกเราจึงจัดว่าเป็น ยอดเยี่ยมเว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่ดีเยี่ยมที่สุดในแวดวงที่นี้นั่นเอง.

 39. แทง บอลบอลไลน์ ได้เงินจริง อย่างน้อย 10 บาท แนวทางแทงบอลออนไลน์ไห้ได้เงินจริงนั้น เป็นการที่ลูกค้าเลือกเดิมพันข้างกลุ่มที่ชนะตามราคาต่อรอง ผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยบางครั้งอาจจะยังไม่ชำนิชำนาญ ด้านการวิเคราะห์บอล หรือหาข้อมูลกลุ่มฟุตบอลก่อนบอลเตะ จึงต้องค้นหาสูตรหรือวิถีทาง เพื่อนำมาแทงฟุตบอล แนวทางแทงนั้นมีหลายแบบ ทั้งยัง แทงแบบคู่เดียว การแทงอย่างงี้จะได้กำไร 1 เท่าตัว ตามราคาค่าน้ำประปา แทงแบบสเต็ป การแทงสเต็ปนั้น เริ่มจาก 2 กลุ่มขึ้นไป การแทงแบบสเต็ปจะให้ผลกำไรที่สูงมากมาย เพราะว่าทางเว็ป UFAALLIN จะจ่ายโดยการเอาราคาค่าน้ำประปามาคูณ จึงให้ค่าจ้างสูง การแทงแบบสูงต่ำ การแทงสูง เป็นการได้เงินจากคู่ฟุตบอลคู่นั้น ทำประตูรวมกันสูงขึ้นมากยิ่งกว่าราคาที่เว็บไซต์ระบุ การแทงต่ำ คือการที่คู่บอลนั้น ทำประตูรวมกันต่ำลงยิ่งกว่าราคาที่เว็บไซต์ระบุ.

 40. สล็อตเว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝาก-ถอน ออโต้ รับทรูวอลเลท สล็อต ที่ดีเยี่ยมที่สุด เริ่มต้นใช้บริการกับทางห้องเกม สล็อตเว็บไซต์ตรง ของเราตอนนี้ นักพนันจะสามารถใช้แพลตฟอร์มของเราในการพนัน สล็อต ที่สามารถให้ความรื่นเริงกับนักเล่นการพนันทุกท่านได้มากที่สุดในการเข้าใช้บริการ อีกด้วยจำเป็นต้องบอกเลยว่ามีอีกทั้งกฎข้อตกลงสำหรับเพื่อการเข้าใช้บริการรวมทั้งยังคงสามารถทำให้นักเสี่ยงดวงทุกคนได้เพลิดเพลินเจริญใจกับทุกขั้นตอนในการลงเดิมพันของพวกเราที่นี่กันได้ง่ายที่สุดด้วย. เพราะเหตุไรควรจะเป็น สล็อตเว็บไซต์ตรง ? เว็บตรงสล็อต แตกต่างกันกับเว็บไซต์ไม่ตรงเช่นไร นับได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกมากมายๆสำหรับสายเล่นสล็อต กับปัญหาที่ว่า สล็อตเว็บตรง แตกต่างกันกับเว็บไซต์สล็อตที่ไม่ตรงอย่างไร ก่อนเริ่มหัวข้อต้องอธิบายก่อนว่าเวลานี้นั้น ได้มีเว็บสล็อตที่เปิดใหม่มากมาย รวมทั้งการเปิดเว็บยุคนี้นั้นทำได้ง่ายสุดๆๆดังนั้นก็เลยมีจำพวกของเว็บสำคัญๆอยู่ 2 ชนิด โดยจำพวกแรกนั้นเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยืนยันจากค่ายเกมโดยตรง ซึ่งเราเรียกเว็บเหล่านี้ว่า “เว็บตรง” และอีกชนิดนึงที่แอบอ้างนำระบบ API มาปล่อยให้ลูกค้าเล่น พวกเราเรียกเว็บไซต์นี้ว่า “เว็บไซต์ไม่ตรง”.

 41. สล็อตเว็บไซต์ตรง เพราะอะไรจะต้องเล่นสล็อตออนไลน์เว็บตรง พีจีสล็อต เว็บไซต์ตรง เดี๋ยวนี้เว็บสล็อตออนไลน์มีเยอะมาก สล็อต 168 แต่ว่าการเลือกเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดี เราควรที่จะเลือกเว็บไซต์ที่ปลอดภัย รวมทั้งน่าเชื่อถือได้มีความยั่งยืนสูง ดังเช่น UFABET เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่มีไม่มีอันตรายมั่นคงที่สุดในปัจจุบัน และเป็นเว็บตรงไม่ผ่าน เอเยน์ ทำให้คุณเพลินใจการเล่นสล็อตออนไลน์ได้อย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องกังวล มีโปรโมชั่นมากไม่น้อยเลยทีเดียว สล็อตแตกหลายครั้ง โบนัสออกมาก แล้วก็มีระบบ ฝาก ถอน ออโต้ ไม่มีอย่างน้อย บริการตลอด 1 วัน.

 42. สล็อตเว็บไซต์ตรง เพราะเหตุใดจำเป็นต้องเล่นสล็อตออนไลน์เว็บตรง สล็อตเว็บไซต์ตรง ตอนนี้เว็บสล็อตออนไลน์มีจำนวนมาก สล็อต 168 แม้กระนั้นการเลือกเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ดี เราควรจะเลือกเว็บไซต์ที่ปลอดภัย รวมทั้งน่าไว้ใจได้มีความยั่งยืนและมั่นคงสูง ยกตัวอย่างเช่น UFABET เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่มีไม่เป็นอันตรายมั่นคงที่สุดในตอนนี้ และก็เป็นเว็บตรงไม่ผ่าน เอเยน์ ทำให้คุณเพลิดเพลินการเล่นสล็อตออนไลน์ได้อย่างมากโดยไม่ต้องกังวล มีโปรโมชั่นมาก สล็อตแตกบ่อยมาก โบนัสออกมากมาย และก็มีระบบ ฝาก ถอน ออโต้ ไม่มีอย่างต่ำ บริการตลอด 24 ชั่วโมง.

 43. Pingback: izmir escort

 44. บาคาร่าออนไลน์ เว็บไซต์ที่คนเล่นเยอะที่สุด เล่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เงินจริง สล๊อต บาคาร่าออนไลน์ เปิดให้บริการสําหรับทุกคน สามารถเล่น บาคาร่าออนไลน์ เข้าระบบระบบอัตโนมัติ ผ่านทางหน้าเว็บได้จากทุกเครื่องใช้ไม้สอย อยู่ที่ไหนท่านก็ สามารถเล่นได้ มีครบทุกค่ายดัง SA Game, Pretty Gaming Baccarat, Sexy Baccarat หรือ เซ็กซี่ บาคาร่า ทีมงานหลังบ้านมี ความมีประสิทธิภาพที่เราสามารถ ให้การัน ตีกับทุกคนได้ เวลาเกิดอุปสรรคต่อการเล่นพนัน บาคาร่า ออนไลน์ หรือ ประสบพบเห็นปัญหาของเกม ก็สามารถแจ้งกับทีม งานสุดงามของพวกเราพอดีหนทาง Line เว็บของพวกเรามา ท่านจะได้พบกับ โปรโมชั่นพิเศษจำนวนหลายชิ้น ไม่ว่าจะเป็นเครดิตฟรี และยังมีคืนยอดเสีย และข้อเสนอเอ็กคลูซีฟอีกเพียบเลย.

 45. What i don’t realize is in truth how you are not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus significantly when it comes to this topic, made me individually believe it from so many varied angles. Its like men and women are not involved until it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 46. สมัคร พนันบอลออนไลน์ กับเว็บแทงบอล ยอดเยี่ยม สมัครพนันบอลออนไลน์กับ UFAALLIN เป็นเว็บผู้แทนโดยตรงจาก ยูฟ่าเบท ผู้บริการ เว็บไซต์แทงบอล ที่เร็วที่สุด บริการเยี่ยมที่สุด ไม่มีประวัติการคดโกง ทางเรามีคณะทำงาน มืออาชีพคอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เว็บของพวกเราเป็นเว็บไซต์ป้อมคง ฝากถอนรวดเร็วทันใจ เนื่องจากพวกเราเป็นเว็บตัวแทนโดยตรงจาก UFABET เราดูแลลูกค้ามายาวนาน พวกเราเป็นเว็บที่ลูกค้า เชื่อมั่นที่สุด ในประเทศ แม้ลูกค้าจะได้เยอะมากมายสักเท่าไหร่พวกเราก็พร้อมจ่าย แล้วก็ถึงแม้ว่าลูกค้าจะเสีย ทางเราก็มีโปร คืนยอดเสีย 5 ให้กับลูกค้า สมัครง่ายด้วยระบบออโต้ ฝากไม่มีอย่างน้อย ถอนเริ่มที่ 100 บาท ฝาก-ถอน ผ่านระบบออโต้ แทงบอลออนไลน์ ได้เงินจริง.

 47. เกมสล็อตทำเงินฟรี เล่นได้แบบไม่ต้องวิตกกังวล สำหรับในการเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับพวกเรา เพราะอะไรจำเป็นต้องหนักใจแล้วค่าใช้สอยเพิ่มอีกเลย เพราะเหตุว่าอยากใช้งานกับพวกเรา เกมสล็อตทำกำไรฟรี ยืนยันได้ว่าในทุกๆวันท่านจะเพลิดเพลินเจริญใจไปกับวิธีการทำกำไรแบบไม่ต้องกังวล บริการเก็บสล็อตออนไลน์ที่สามารถเล่นได้ไม่อั้น แล้วก็ที่สำคัญตลอดทุกการใช้งานนั้นท่านจะสามารถ เล่นได้แบบไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ เพราะพวกเราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับในการใช้บริการ ก็เลยทำให้การเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับพวกเรา นับได้ว่าเป็นช่องทางสำหรับการสร้างรายได้ที่เหมาะกับนักการพนันทุกท่านเลย.

 48. เกมสล็อตทำกำไรฟรี เล่นได้แบบไม่จำเป็นที่จะต้องมาวิตกกังวล ในการเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับพวกเรา เพราะเหตุใดจะต้องกลุ้มอกกลุ้มใจแล้วรายจ่ายเสริมเติมเลย ด้วยเหตุว่าปรารถนาใช้งานกับพวกเรา เกมสล็อตได้กำไรฟรี รับประกันได้ว่าในทุกวันท่านจะเพลิดเพลินเจริญใจไปกับแนวทางการทำกำไรแบบไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ บริการเก็บสล็อตออนไลน์ซึ่งสามารถเล่นได้ไม่ยั้ง แล้วก็ที่สำคัญตลอดทุกการใช้แรงงานนั้นท่านจะสามารถ เล่นได้แบบไม่ต้องกังวล เพราะเหตุว่าเราไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการ ก็เลยทำให้การเล่นเกมสล็อตออนไลน์กับเรา ถือได้ว่าเป็นหนทางสำหรับในการสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับนักพนันทุกคนเลย.

 49. PG SLOT สล็อตเว็บตรง ฝาก-ถอนไม่มีขั่นต่ำ รองรับทุกระบบที่เข้ามาใช้งาน สล็อต เข้าใช้งานระบบฝาก – ถอน ของทางเว็บไซต์ สล็อตเว็บไซต์ตรง ออนไลน์ ของพวกเราที่นี่ ได้ทุกระบบไม่มีจำกัด รับประกันได้เลยว่ามีครบทุกความสะดวกสบายมากมายหนทางที่ผู้เล่นทุกคนสามารถเลือกใช้บริการ สล็อต ได้อย่างทันใจ เพราะทางเว็บไซต์สล็อต ออนไลน์ของเราตรงนี้ ต้องการทำให้ เว็บไซต์ตรง ฝากถอน ไม่มี อย่างต่ำ ทุกครั้งที่ผู้เล่นทุกท่านใช้บริการฝากเงินทุนเข้ามา ไม่มีสิ่งใดขัดข้องในระหว่างใช้งานขึ้น.

 50. My spouse and I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be what precisely I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a lot of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!

 51. บาคาร่าออนไลน์ เว็บไซต์ไหนดี สมัครง่ายไม่ต้องทำเทิร์น บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง ไม่ต้องทําเทิร์น กําลังเป็นที่น่า พึงพอใจของเหล่าเซียนพนันมือใหม่เป็นจํานวนมาก ด้วยเหตุว่า ไม่ต้องทําความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทิร์น โอเวอร์ หรือเทิร์น เครดิต เล่นบาคาร่าออนไลน์ได้กี่บาท ท่านก็สามารถถอน เงินยอดนั้นๆไปได้เลย ในทันทีทันใด โดยที่ไม่ต้องมาคํานวนเทิร์น ใดๆเลยเลือกสมัครบาคาร่ากับทางเว็บพวกเรา หากท่านไม่ ได้กดรับ โปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่ติดข้อจำกัดของเรื่องการ ทําเทิร์น ดังนั้นจะทําให้แด่ท่านสามารถเล่น บาคาร่า ได้อย่าง เพลิดเพลินใจมากยิ่งขึ้น สมัครบาคาร่าออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทั้งยัง พร้อมโปรโมชั่น ให้เลือกรับอีกมากมาย ซึ่งแต่ละ โปรโมชั่นของเกม บาคาร่าออนไลน์ นั้นก็จะมี ข้อแม้ที่แตกต่างกันไป โดยท่านจะสามารถรับ โบนัสเครดิตฟรีได้ สูงสุดมากถึง 20.

 52. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this. And he in fact ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your web page.

 53. A lot of of the things you assert is astonishingly legitimate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this with this light previously. This particular piece really did turn the light on for me as far as this particular subject matter goes. Nonetheless there is actually 1 issue I am not necessarily too comfortable with and while I make an effort to reconcile that with the actual central theme of your issue, allow me observe what all the rest of the visitors have to say.Well done.

 54. หนังอัพเดทใหม่ทุกวัน รวมหนังค่ายดัง มีทั้งหนังเก่า หนังใหม่ ค่าย Netflix, Disney+, Viu หนังต่างประเทศ ภาพยนตร์ไทย หนังประเทศเกาหลี ครบทุกแบบที่อยาก ด้วยเสียงบรรยายไทย Soundtrack ซับไทย ให้แด่ท่านได้รับดูอย่างจุใจ ครบทุกเรื่องที่ท่านอยากได้รับชม เข้ามาดูหนังที่ท่านปรารถนาได้ทันที ไม่ตกเทรน ภาพและเสียงเหมือนจริง อัพเดทก่อนใคร มีทีมงานที่มีประสบการณ์ดำเนินงานด้านหนังออนไลน์มายาวนาน คอยดูแลท่านตลอด 1 วัน.

 55. Your post effectively combined professional expertise and also personal experience in order to provide viewers a unique view into the topic.

 56. Spot on with this write-up, I absolutely believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 57. Your courage as well as determination when faced with misfortune have been a fantastic resource of inspiration to all of us. We thanks from the bottom of our hearts!

 58. An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more about this subject, it may not be a taboo matter but usually folks don’t discuss such topics. To the next! Kind regards!!

 59. We are really grateful for your desire to exceed as well as beyond what was anticipated of you. You have been an amazing property to the group as well as we can not thanks sufficient!

 60. สล็อต168 slot pg เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ ฝาก-ถอนไม่มีอย่างต่ำ เว็บไซต์สล็อตอันดับ 1 เว็บไซต์สล็อตฝากถอนไม่มีอย่างต่ำ เปิดบริการเกี่ยวกับเกมสล็อตออนไลน์มาอย่างนาน มีค่ายเกมส์ให้เลือกเล่นจำนวนมากหลายกหลายค่ายเกมส์ เรียกกล้วยๆว่า รวมสล็อตทุกค่าย เอาไว้ในเว็บเดียวแล้ว ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกล้วยๆไม่กี่ขั้นตอนพร้อมรับโปรโมชั่นฝากแรกได้ทันทร มีคณะทำงานมีอาชีพคอยให้คำแนะนำตลอด 24 ชม. สล็อตออนไลน์ ฝาก-ถอนรวดเร็วทันใจด้วยระบบออโต้จะต้อง แค่นั้นทำรายการไม่ถึง 10 เร็วโคตรๆแถมยังโปรโมชั่นมาก แอ ป คดโกง เกม แตกง่าย จ่ายจริง ไม่มีอั้น ไม่มีอย่างน้อย 1 บาทก็เล่นได้แล้ว เว็บเดียวจบครบทุกบริการ มีข้าราชการรอดูแลตลอด 24 ชม. สล็อต168 ผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์ชั้น 1 ในไทย ให้บริการมายาวนานมากกว่า 10 ปี เพราะเหตุว่าเราเป็น สล็อตเว็บไซต์ตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ มีใบเซอร์การันตีจากต่างประเทศ เล่นง่ายได้เงินจริง เว็บไซต์ตรง มั่นคง ไม่เป็นอันตราย เปิดให้บริการทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่มีหยุด ตลอด 24 ชม.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *