Kijk op ketens – Jan Grijpink (2009)

Kijk op ketens (2009) van Jan Grijpink en Marijn Plomp (red) 

Het ketenlandschap van Nederland

Jan Grijpink is sinds Maart 2004 bijzonder hoogleraar Informatiekunde aan de Faculteit
Betawetenschappen van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de Rechtstaat. Daar heeft hij de laatste jaren op geheel eigen wijze een theorie over de samenwerking in ketens ontwikkeld. Ik had al eerder kennis gemaakt met zijn gedachtengoed maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zijn werk voor een relatieve buitenstaander minder toegankelijk is. Het boek ‘Kijk op ketens’, dat vorig jaar in eigen beheer is verschenen, brengt daar nu verandering in. Voor het eerst staan alle elementen van zijn werk bij elkaar in een handboek en wordt de theorie toegepast op een aantal praktijksituaties.

 

Achtergrond

Waarom is het werk van Grijpink en zijn studenten interessant? Omdat het gaat over de grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie waar veel partijen en veel geld mee gemoeid is. Grootschalige toepassing van ict in ketens levert zelden tot nooit op wat men er van verwacht. Hoe komt het dat de resultaten zo teleurstellend zijn en
hoe zorgen we ervoor dat de inspanningen wel de gewenste effecten hebben? En om de verwachtingen maar meteen te temperen: Grijpink geeft geen opsomming van handige tips en trucs waardoor we onze dure ict-projecten wat op kunnen poetsen. Hier geen makkelijke pasklare recepten. De analyse is eerder complex en in mijn ogen ook onconventioneel.
En de uitkomst zal voor veel betrokkenen teleurstellend zijn: grootschalige ict-projecten in ketens van samenwerkende partijen zijn logischerwijs meestal gedoemd te mislukken. De oplossing ligt in enerzijds de focus leggen op kleinere delen van de keten waar wel voortgang valt te verwachten, en het wegmanagen van onrealistische verwachtingen anderzijds.

Misschien geen boodschap die snel zal aanslaan, wel een boodschap die in actualiteit alleen maar zal toenemen. Onze maatschappij wordt steeds complexer en internationaler. Meer partijen zijn noodgedwongen van elkaar afhankelijk en zullen hun acties op elkaar moeten afstemmen. De gevolgen van verkeerde beslissingen lijken hiermee ook alleen maar groter te worden. ICT neemt ondertussen een steeds belangrijkere plek in. ICT koppelt partijen en transacties snel en transparant aan elkaar. De recente kredietcrisis lijkt een logisch gevolg van deze mogelijk giftige mix aan ingrediënten: meer partijen, meer onderlinge vervlechting, snellere acties en reacties, koppeling door complexe ict-systemen, geen sturing vanuit het grotere geheel of de keten maar sturing alleen vanuit de individuele belangen. Of de kredietcrisis overigens een actueel maatschappelijk probleem is waar je de inzichten van de keteninformatisering van Grijpink op toe kan passen was voor mij wel een leidende vraag bij het lezen van het boek maar meteen een vraag waarop ik het antwoord nog niet helemaal heb gevonden.

 

Visie

Wat is een keten in dit verband? Een keten is een samenwerking van een groot aantal autonome partijen in de publieke, semi-publieke en private sector die samen maatschappelijke producten en diensten moeten opleveren. Niemand van de partijen is
de baas, niemand kan een ander zijn of haar wil opleggen, elke partij is in wezen autonoom.
Deze samenwerking kost veel tijd en geld en beperkt de autonomie van de deelnemende organisaties. De visie nu is dat samenwerking alleen loont als het inleveren van die autonomie voldoende oplevert voor de betreffende partij. Grijpink keert de redenering
daarom om: het dominante ketenprobleem is de baas en definieert de ketensamenwerking. Samenwerking komt vooral tot stand rond een probleem dat alle ketenpartners gezamenlijk moeten oplossen om niet in opspraak te komen.

Op het niveau van een keten doen zich andere krachtenvelden voor dan in kleinschalige situaties. Om te beginnen is de rationaliteit die je bij individuele partners nog wel ziet op ketenniveau vaak ver te zoeken. Irrationaliteit, tegenwerking en onvoorspelbaarheid zijn troef. In het verlengde hiervan is op ketenniveau en in grootschalige ict-projecten vaak sprake van zogenaamde niveauvergissingen. Een niveauvergissing treedt op als je lessen die je uit kleinschalige situaties hebt geleerd (experimenten, pilots) ineens van
toepassing gaat verklaren op een hoger systeemniveaus (zoals dat van ketens).

Dit verklaart dus het mislukken van grootschalige ict-projecten. Om deze fiasco’s te voorkomen komt Grijpink in de kern met twee oplossingen of aanbevelingen. Een: analyseer het probleem en kijk of dat voldoende gewicht in de schaal legt om de partijen in de keten bij elkaar te brengen. Als het probleem onvoldoende zwaar of serieus is dan is samenwerking gedoemd te mislukken. Twee: los alles wat je op het lagere (partijen-) niveau kunt oplossen op dat lagere niveau op en los op het hogere ketenniveau die zaken op die alle partijen aangaan en niet elders kunnen worden belegd. In de analyse van Grijpink wordt gesproken over het grondvlak van de keten (het niveau van de partijen zelf, waar je dus zoveel mogelijk moet oplossen) en over het eigenlijke ketenniveau (de zaken die alle partijen bindt, wat niet op het niveau van het grondvlak kan worden opgelost).

Wellicht ten overvloede: de keten heef nog geen echt probleem als sprake is van te hoge kosten, van een te lage efficiency of van bepaalde wet- en regelgeving die in de weg zit. Dat is allemaal onvoldoende om de ketensamenwerking te laten slagen. Er is pas sprake van
een dominant ketenprobleem (en dus van effectieve samenwerking op dat niveau)
als sprake is van imagoschade voor de keten als geheel, van levensbedreigende of sociaal ondermijnende incidenten, van kans op herhaling, van kans op escalatie, van publieke verontwaardiging of van internationale politieke druk.

 

Analyse

In mijn beleving ligt de nadruk van het werk van Grijpink op de analysefase en minder op de oplossingsfase. Het gaat eerst en vooral om de goede dingen doen om daarna pas in te kunnen zoomen op de dingen goed doen. Een flink deel van het boek is daarom gewijd aan de analyse van het probleem en de keten. In welke gevallen is het probleem dringend genoeg en welke keten hoort daar dan logischerwijs bij? De grootste winst zit dan in het voorkomen van het opstarten van grootschalige ict-projecten die door hun aard gedoemd zijn te mislukken.

Om de analyse strak te houden werkt Grijpink met een toetsingskader voor de noodzaak en haalbaarheid van gezamenlijke keteninformatisering. Dat toetsingskader bestaat uit vier zogenaamde toetsingsprofielen. Het gaat achtereenvolgens om:

 • doelprofiel
 • coordinatieprofiel
 • informatieprofiel
 • samenwerkingsprofiel

De eerste drie profielen bepalen in gezamenlijkheid de noodzaak van (keten-) informatisering op het hogere niveau van de keten. NB: ik spreek hier verder kortheidshalve over ‘samenwerking’ in de keten waar formeel in dit toetsingskader wordt bedoeld: het gezamenlijk opzetten van ketenprojecten en de daarmee beoogde keteninformatiesystemen op het hogere niveau van de gehele keten. De samenwerking in de keten is pas noodzakelijk als alle drie de profielen op ‘groen’ staan. Het laatste profiel bepaalt vervolgens of de samenwerking ook haalbaar is.
Een korte toelichting omdat een volledige uitwerking van deze profielen hier niet op zijn plaats is. Ik heb ter illustratie een aantal plaatjes uit het boek van Grijpink
toegevoegd. Eerst het algemene stappenplan om de ketenanalyse uit te voeren, daarna voorbeelden van ingevulde toetsingsprofielen. De ingevulde toetsingsprofielen zijn ontleend
aan de ‘rampenbestrijdingsketen’. De ketenopgave daarbij is ‘het voorkomen van rampen’, het dominante ketenprobleem dat sturing aan de keten geeft is ‘het voorkomen van
ontoereikende bestrijding door een gebrek aan een totaalbeeld van de samenloop van risico’s op een locatie’.

In bovenstaand stappenplan is in 9 stappen beschreven hoe Grijpink een keten te lijf gaat. Stappen 1 tot en met 4 hebben betrekking op het doelprofiel. Stappen 5 en 6 beschouw
ik als een eerste ‘tussenconclusie’ op basis van het uitgewerkte doelprofiel. Stap 7 bepaalt het coordinatieprofiel en stap 8 het informatieprofiel. Stappen 1-8 bepalen daarmee
de noodzakelijkheid van de samenwerking. Stap 9 tenslotte bepaalt het samenwerkingsprofiel en geeft de haalbaarheid van de samenwerking aan. De samenwerking (nogmaals: in termen van het gezamenlijk opzetten van een grootschalig keteninformatiesysteem) kan pas
succesvol zijn als zowel noodzaak als haalbaarheid is aangetoond.

Hierboven is het ingevulde doelprofiel te vinden van de rampenbestrijdingsketen. Op dit moment gaat er blijkbaar nogal eens iets mis bij het bestrijden van rampen. Allerlei partijen
als meldkamers, brandweer en politie komen in actie. Maar blijkbaar ontbreekt het totaalbeeld van de samenloop van risico’s op een locatie. Het is duidelijk dat de keten in opspraak komt als het fout gaat. Ook gaat het hier om levensbedreigende situaties met kans op herhaling. Kortom: het doelprofiel komt tot een noodzaak van samenwerking.

Het coordinatieprofiel stelt vast van welke ketenstructuur sprake is. De vraag is of sprake is van een eenvoudige lineaire keten waar de ene partij gereed is en het stokje dan overgeeft
aan de volgende partij, of dat sprake is van een complexe en simultane interactie van meerdere partijen in de keten. Als sprake is van een lineaire keten dan bepaalt het profiel dat
samenwerking in een keten geen noodzaak is. In het geval van de rampenbestrijding is echter sprake van een complexe keten en dus staat het stoplicht wederom op groen (conclusie in
de tabel: een keteninformatiesysteem is noodzakelijk).


Het informatieprofiel hierboven zet de eerder gevonden processtappen (anticiperen, voorkomen etc) af tegen een aantal kernbegrippen zoals kritieke gegevens en belangrijke loketten van de keten.
Ook nu weer is het zaak om te kijken of er sprake is van een lineaire logica in het overdragen van informatie per stap van het ene naar het andere ‘loket’. Als dat het geval is dan geldt:
een gezamenlijk keteninformatiesysteem is niet noodzakelijk. Grijpink voert hier de term ‘breuklijn’ in. Als sprake is van een breuklijn dan wordt de lineaire overdracht doorbroken en is sprake van complexere informatie-uitwisseling tussen partijen en is een keteninformatiesysteem wel noodzakelijk.

Kijken we naar de rampenbestrijdingsketen (als voorbeeld) en de eerste drie toetsingsprofielen dan is de conclusie dat vergaande samenwerking in de keten noodzakelijk is. Als ieder voor zich met zijn eigen systemen en afspraken blijft werken zal de kans op herhaling van fouten en dus reputatieschade groot blijven.

Maar noodzaak is nog niet voldoende garantie. Samenwerken op dit ketenniveau doe je pas nadat je stappen in die samenwerking hebt gezet van simpel naar meer complex. In het samenwerkingsprofiel is het niveau van de samenwerking (van ondersteunend tot beleidsmatig, van operationeel tot strategisch) afgezet tegen de samenwerkingsvorm (van informeel overleg tot vergaande ketensamenwerking waarbij gezamenlijk beslissingen worden genomen). Het idee hier is dat ondersteunende samenwerking makkelijker is dan beleidsmatige samenwerking (want de autonomie wordt minder aangetast)
en dat informele vormen van samenwerking makkelijker zijn dan formele en belissingsbevoegde vormen van samenwerking. In het profiel worden de cellen waar de keten op dit moment aan voldoet ingekleurd. Een vorm van ketensamenwerking is pas haalbaar als er geen witte cellen zijn tussen de praktijk en de noodzakelijke vorm van (keten-) samenwerking. Helaas volgt uit de analyse van de rampenbestrijdingsketen dat de ketensamenwerking geen haalbare kaart is op korte termijn.

 

De praktijk

Zoals ik al zei: Grijpink’s aanpak betreft vooral de analyse en daarmee is de route die van preventie van onnodige en onhaalbare samenwerking. Het toetsingskader is daarom behoorlijk uitgewerkt en beslaat het grootste deel van het boek. Maar naast het toetsingskader is er ook een sturingskader. Het toetsingskader bepaalt of we de goede dingen doen, het sturingskader bepaalt dat we de dingen goed doen.
Wellicht doe ik de enkele hoofdstukken die over het sturingskader gaan tekort, maar feitelijk komt Grijpink tot een aantal tips in de vorm van:

 • zorg dat de kritieke informatie uit de keten wordt ingebed in het werkproces
 • kritieke informatie moet worden gebracht, niet gehaald
 • de informatiestructuur moet zo kaal mogelijk zijn
 • gegevens worden na gebruik weggegooid
 • het werken met de kritieke gegevens mag geen keurslijf vormen voor de ontvanger
 • doelstellingen van de ketensamenwerking moeten toekomstvast zijn

Het lukt mij als lezer echter niet om concrete uitgewerkte oplossingen voor bestaande maatschappelijke problemen en de daarbij horende ketens te vinden. Misschien is dat voor een boek van papier ook een onmogelijke opgaaf (is dat zo? hoewel het grotendeels
om software, systeem-, protocol-, uitwisselstandaarden- oplossingen gaat, zijn er ook afspraken gemaakt over vergaderfrequenties, notulen, hoe vaak komen we met wie bij elkaar, wie besluit over wat, hoe houden we elkaar daar aan, wat zijn sancties, kortom
allemaal gewone mensendingetjes).

Ik sluit de inhoud van het boek af met een overzicht van een aantal ketens om zo een indruk te geven van waar het ketenlandschap over gaat.

 

Evaluatie

Eindelijk een boek waarin de materie over de ketenaanpak overzichtelijk bij elkaar staat. De aanpak is innovatief en staat daarmee op eenzame hoogte. De toenemende complexiteit van onze maatschappij en recente crises zullen deze aanpak alleen maar meer actualiteitswaarde geven de komende jaren. Met name het analyse-instrumentarium is behoorlijk ver en diepgaand uitgewerkt en ook is inmiddels een flink aantal studies en onderzoeken beschikbaar die meer zicht geven op het ketenlandschap van Nederland (noot 1).

Maar er zijn ook wat kanttekeningen te plaatsen. Om te beginnen is de aanpak van Grijpink streng tot zeer streng. In nagenoeg alle gevallen blijkt ofwel niet sprake te zijn van een dominant ketenprobleem (waarover hierna meer), ofwel is wel sprake van een dominant probleem maar wordt niet voldaan aan de noodzaak, ofwel er is wel sprake van een dominant ketenprobleem en er is een noodzaak maar uiteindelijk is sprake van onhaalbaarheid.
De aanpak van Grijpink laat daarmee vooral zien hoe lastig het is om op een hoog niveau in de keten een keteninformatiesysteem op te zetten. Het boek is daarmee eerder een
goed onderbouwde waarschuwing om al te snel in ketens iets te willen oplossen dan een ‘how-to’ aanpak om tot succesvolle ketensamenwerking te komen en problemen
effectief te lijf te gaan. Ongetwijfeld hebben Grijpink en zijn studenten dit bezwaar zelf ook gevoeld en zo heeft hij een paar mensen aan het werk gezet om eens te onderzoeken in hoeverre partijen rijp gemaakt kunnen worden om alsnog tot samenwerking te komen, te onderzoeken in hoeverre bepaalde stappen kunnen worden versneld (door bijvoorbeeld praktijklessen uit de ene sector te ‘implanteren’ in de andere sector). Helaas laten
de uitkomsten van deze studies zien dat we daar weinig van mogen verwachten.

Als we deze praktijkbeperking even laten voor wat hij is (Grijpink kan er tenslotte ook niets aan doen dat samenwerking in ketens nu eenmaal lastig is), dan het analyse-instrumentarium. Ik heb een enorm respect voor wat hier aan denkwerk bij elkaar is gebracht. Het hele bouwwerk oogt solide en consistent. Het nadeel daarvan is mogelijk wel dat we hier te maken hebben met een complexe en weinig toegankelijk benadering.
Heb niet de illusie als adviseur of beleidsmaker dat je dit ‘wel even’ doet. Ik zie de veel gevraagde consultancy-firma’s van Nederland nog niet zo snel met deze aanpak de boer op gaan: veel te veel werk, veel te duur, veel makkelijker om met een andere verhaaltje je omzet te halen. En hoe is het gesteld met de andere kant van de tafel, met de opdrachtgevers? Zit een opdrachtgever te wachten op een dergelijk genuanceerd verhaal? Gaat hij betalen voor de boodschap dat dit project niet haalbaar is en nooit kan slagen? Dat hij meer bescheiden
en kleine dingen moet doen en dat hij er toch echt 10 jaar voor uit moet trekken om stappen te zetten? We willen toch allemaal in onze ‘moments of fame’ een paar stoere dingen doen en wat lintjes doorknippen? Dat het allemaal niet lukt is een lastige boodschap en bovendien gaat dat pas blijken als jij met pensioen bent en dan is de wereld weer veranderd. Feitelijk is precies ook hier sprake van een ‘onderzoeks-uitvoerings-keten’ die zich lastig laat besturen naar meer succesvolle grootschalige projecten. Aardige kost lijkt me voor een volgende afstudeerder.

 

Terug naar het begin: mag ik mijn intuitie ook laten spreken?

Mij gaat het niet zozeer om een aanpak alswel om oplossingen of zicht daar op. Er zijn veel maatschappelijke vraagstukken waar veel partijen bij betrokken zijn en waar maatschappelijke schade door wordt opgelopen. Hoe pak je zoiets nu aan? Hoe kun je die schade (deels) voorkomen? Waar staat in het veld aan aanpakken of methodieken deze Grijpink-keten problematiek? Hoe zit het als het niet specifiek gaat om informatie als wezenlijk of kritisch element? Wat kunnen we in zijn algemeenheid van deze aanpak overnemen of leren, waar vult het andere inzichten aan, ook als het begrippenkader uitwijst dat strikt genomen niet sprake is van een keten of van een dominant ketenprobleem? Ook had ik tijdens het lezen van dit boek de neiging het veel gebruikte woord ‘samenwerking’ in de normale dagelijkse betekenis te interpreteren. Strikt genomen lezen we in dit boek niet dat we niet kunnen of mogen samenwerken in ketens maar dat grootschalige keteninformatisering op verklaarbare wijze zelden de gewenste resultaten oplevert. Maar ik wil ook gewoon weten: hoe kunnen we nu zinvol samenwerken in (delen van de) keten, op welke manier dan ook, met of zonder ict, om gemeenschappelijke problemen die maatschappelijke schade veroorzaken tot een oplossing te brengen?

Ik zou graag eens wat vingeroefeningen doen. Ik weet al op voorhand dat ik er niet helemaal uitkom en dat ik er voor een verdere uitwerking anderen bij nodig heb. Ook weet ik al op voorhand dat ‘mijn’ problemen of voorbeelden niet het toetsingskader van Grijpink zullen doorstaan. Toch stip ik maar een paar willekeurige ‘ketenproblemen’ aan.

Frisse scholen. Veel scholen zijn slecht gebouwd en kennen een ongezond binnenklimaat. Dit leidt tot slechtere leerprestaties en gezondheidsklachten. Partijen die zijn betrokken bij de huisvesting van basisscholen zijn oa gemeente, ggd, astmafonds, school, architect, installateur. Er lijkt gebrek aan kennis, er is sprake van een verkokerde sector met gevestigde belangen. De keten kan in opspraak komen, er is kans op reputatieschade van gemeenten, van architecten. Het dominante ketenprobleem is om leerlingen een goede leeromgeving te bieden in huisvestelijke zin en/of gezondheidsklachten te minimaliseren. Gebrek aan gezag? Waarschijnlijk kan een gemeente hier dicteren wat er gebouwd moet worden (in theorie althans). Dat ze dat niet of onvoldoende doen is niet ‘het’ probleem van de keten, dwingt niet tot samenwerking.

Fileproblematiek. Elke dag is sprake van ergernis, van onnodige uitstoot van schadelijke gassen, van onnodige verspilling van schaarse brandstof, van verlies aan productieve uren. Partijen in de ‘keten’ zijn automobilisten, werkgevers, rijksoverheid, anwb. Kan de keten in opspraak komen? Is sprake van een dominant ketenprobleem? Waarschijnlijk niet. Rondom een thema als rekeningrijden dan? Ik kan het niet overzien. Gebrek aan gezag? De Rijksoverheid (politiek) kan rekeningrijden gewoon invoeren, vervolgens zijn er technische problemen die opgelost moeten worden?

Kredietcrisis. Duidelijk dat het hier om een maatschappelijk probleem gaat. Er is sprake van een flinke reputatieschade van de bankensector, maar ook van financiele schade op grote schaal. Partijen zijn: overheden, banken, burgers/klanten, bedrijven, toezichthoudende instanties. Ketenprobleem: voorkomen dat de stabiliteit van de sector in gevaar komt door onvoldoende inzicht in de risico’s en mogelijk gebrek aan vertrouwen. Hier is gebrek aan gezag, zeker in internationale zin. Er zijn toezichthoudende instanties (DNB, AFM) maar niet op internationale schaal.

Ook hier moeten we toch vorderingen maken? Ook al is hier sprake van chaos, onvoorspelbaarheid etc. Anders komt de wetenschappelijke keten in opspraak…

 

Het boek is te verkrijgen via de site
www.keteninformatisering.nl

Noot 1: Het lijkt er op dat deze aanpak van Grijpink een echt eigen Nederlandse vinding is. Toch is de problematiek bij uitstek internationaal.
Mist deze aanpak dan aansluiting bij een grotere groep internationale onderzoekers? Hoe valt dat te verklaren?

 


This post has been viewed 10972 times.

185 reacties

 1. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 2. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 3. Thank you, I have just been searching for info about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 4. What i do not understood is in fact how you are not really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus considerably with regards to this subject, made me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women aren’t involved except it¦s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs nice. At all times take care of it up!

 5. I¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i¦m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much indubitably will make sure to don¦t overlook this website and give it a glance on a continuing basis.

 6. you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a great job on this topic!

 7. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i’m satisfied to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to don’t omit this website and provides it a glance regularly.

 8. Hi there very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds alsoKI am glad to seek out a lot of helpful info right here within the publish, we need work out more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 9. Thanks so much for giving everyone an extremely terrific chance to read critical reviews from this web site. It can be so great and as well , stuffed with fun for me personally and my office peers to visit your web site at the least 3 times in a week to read through the latest stuff you will have. And of course, I am also at all times impressed for the beautiful information you give. Selected two tips on this page are certainly the most effective I have ever had.

 10. I like this blog very much, Its a rattling nice situation to read and incur info . “A fair exterior is a silent recommendation.” by Publilius Syrus.

 11. Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.

 12. Hi would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 13. Thank you for another magnificent post. Where else could anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.

 14. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 15. Hi there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same results.

 16. My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be what precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!

 17. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and web and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 18. It is in reality a nice and useful piece of info. I?¦m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 19. I do believe all of the concepts you have offered for your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for newbies. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 20. I will immediately grab your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 21. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange agreement between us!

 22. Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 23. Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal web-site.

 24. Very good blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Appreciate it!

 25. I¦ve learn several good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make one of these excellent informative website.

 26. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 27. Just desire to say your article is as surprising.
  The clearness for your submit is simply cool and i could think you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grasp your RSS feed to stay updated
  with imminent post. Thanks 1,000,000 and
  please continue the rewarding work.

 28. I enjoy you because of every one of your efforts on this website. My daughter take interest in participating in investigation and it is easy to see why. Most of us notice all regarding the powerful mode you deliver vital techniques by means of the blog and as well cause participation from visitors on this concern so our own daughter is now starting to learn so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You have been doing a dazzling job.

 29. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 30. Hello very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m glad to search out a lot of helpful information right here within the put up, we’d like develop more strategies on this regard, thanks for sharing.

 31. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks

 32. I simply want to mention I’m very new to blogging and site-building and actually enjoyed this web page. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You certainly have awesome article content. Thanks a bunch for revealing your website page.

 33. Hey there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back often!

 34. Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 35. Howdy! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to
  fix this issue. If you have any suggestions, please share.
  Cheers!

 36. You have made some really good points there. I checked on the internet to learn more about the issue and found
  most individuals will go along with your views on this site.

 37. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog
  post or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to
  send me an e-mail. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 38. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 39. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring
  on other blogs? I have a blog centered on the same topics you
  discuss and would really like to have you share
  some stories/information. I know my audience would appreciate your
  work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 40. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 41. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.

  I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and
  am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be greatly appreciated!

 42. Having read this I believed it was rather enlightening.

  I appreciate you spending some time and effort
  to put this short article together. I once again find myself spending
  way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it!

 43. Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely
  digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from
  this site.

 44. I appreciate, lead to I found exactly what I
  used to be having a look for. You’ve ended my 4 day long
  hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 45. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this alright with you. Many thanks!

 46. Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 47. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 48. Hi there very cool site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I’m satisfied to find a lot of helpful information right here within the submit, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 49. Hi there, You’ve performed an excellent job. I’ll definitely digg it and in my opinion suggest to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.|

 50. Great article! That is the kind of info that should be shared around the internet. Shame on Google for now not positioning this put up upper! Come on over and consult with my website . Thank you =)|

 51. Good day! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!|

 52. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets
  I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 53. Hi! I realize this is kind of off-topic but I had to ask.
  Does running a well-established website like yours require a lot of work?
  I’m completely new to blogging but I do write in my diary everyday.
  I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new
  aspiring blog owners. Thankyou!

 54. Thanks for every other great article. Where else may anyone get that type of information in such a perfect way of writing?

  I’ve a presentation next week, and I am at
  the look for such info.

 55. I’m really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems?
  A small number of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any recommendations to help fix this problem?

 56. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this article to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 57. Does your site have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.
  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.

 58. Howdy just wanted to give you a quick heads
  up. The text in your article seem to be running off the
  screen in Safari. I’m not sure if this is a format
  issue or something to do with web browser compatibility but
  I figured I’d post to let you know. The style and design look great though!
  Hope you get the problem fixed soon. Thanks

 59. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on.
  Any recommendations?

 60. Howdy, I do think your web site may be having internet browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your site in Safari,
  it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, great website!

 61. I think what you typed was actually very logical.
  But, what about this? suppose you wrote a catchier title?

  I ain’t suggesting your information isn’t good., but what if you added a post title that grabbed folk’s attention? I mean Kijk op ketens – Jan Grijpink (2009) – Stratum Strategie is a little vanilla.
  You might look at Yahoo’s home page and watch how they create
  news titles to grab people to open the links.
  You might add a video or a pic or two to get people excited about everything’ve written. Just my opinion, it might make your
  blog a little bit more interesting.

 62. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please
  share. Appreciate it!

 63. Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really good articles and I think I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Kudos!

 64. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found
  any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  Personally, if all webmasters and bloggers made good content as
  you did, the internet will be much more useful than ever before.

 65. Pretty component to content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire in fact loved account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing in your feeds and even I achievement you get right
  of entry to constantly fast.

 66. When I initially left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I receive four emails with
  the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service?
  Thank you!

 67. Hi! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 68. I’ve learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
  I wonder how a lot effort you put to create such a excellent informative web site.

 69. Today, I went to the beachfront with my children. I found a
  sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely
  off topic but I had to tell someone!

 70. Hello! I’ve been following your website for a while now and finally got the courage to go
  ahead and give you a shout out from Humble Texas!
  Just wanted to tell you keep up the good work!

 71. I was curious if you ever considered changing
  the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of
  content so people could connect with it better. Youve
  got an awful lot of text for only having one or two images.
  Maybe you could space it out better?

 72. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or
  weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled
  upon this web site. Studying this info So i’m happy to show
  that I have an incredibly good uncanny feeling
  I found out just what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to
  don?t omit this site and provides it a look
  on a relentless basis.

 73. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having
  a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 74. Hi there, I found your web site by way of Google whilst looking for
  a similar matter, your web site came up, it seems to be good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just was aware of your weblog through Google, and located that it is really informative.
  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you proceed this in future.

  Lots of folks will likely be benefited from your writing.
  Cheers!

 75. Hey I am so grateful I found your website,
  I really found you by error, while I was browsing
  on Bing for something else, Anyways I am here now and would just
  like to say cheers for a incredible post and
  a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time
  to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read much more, Please do keep up the superb work.

 76. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding
  one? Thanks a lot!

 77. Hey! I realize this is kind of off-topic however I had
  to ask. Does building a well-established blog such as
  yours require a large amount of work? I’m completely new to running a blog however I do write in my journal everyday.
  I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and
  feelings online. Please let me know if you have
  any suggestions or tips for brand new aspiring bloggers.

  Thankyou!

 78. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?

  Appreciate it!

 79. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.|

 80. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I by no means discovered any
  fascinating article like yours. It is lovely price sufficient for me.
  In my opinion, if all site owners and bloggers made
  excellent content as you did, the internet will likely be much more useful than ever before.

 81. I do not know whether it’s just me or if everybody else experiencing problems with your blog.
  It looks like some of the text in your posts are running off the screen.
  Can someone else please provide feedback and let me know if
  this is happening to them as well? This could be a problem with my
  internet browser because I’ve had this happen previously. Thanks

 82. Hi! Quick question that’s completely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to
  correct this issue. If you have any suggestions,
  please share. With thanks!

 83. I think that everything posted made a ton of sense. But, think about this,
  what if you typed a catchier title? I ain’t saying your content is not solid., but suppose you added a post title
  that makes people desire more? I mean Kijk op ketens – Jan Grijpink (2009) – Stratum Strategie
  is a little plain. You should glance at Yahoo’s front page and see
  how they create news headlines to get people to open the links.

  You might add a video or a related pic or two to grab people interested
  about what you’ve written. In my opinion, it might make your posts a little
  bit more interesting.

 84. Hello every one, here every person is sharing these know-how, thus it’s fastidious to read
  this blog, and I used to pay a visit this weblog daily.

 85. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you
  know. The design look great though! Hope you get
  the issue fixed soon. Many thanks

 86. Hi there, I found your web site by way of Google whilst looking for
  a similar topic, your web site came up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into alert to your blog via Google, and found that it is truly informative.

  I am gonna watch out for brussels. I’ll be
  grateful in case you continue this in future. Lots of other people might be
  benefited out of your writing. Cheers!

 87. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to
  my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some
  experience with something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 88. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in trading links or
  maybe guest writing a blog post or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same subjects as yours and I
  believe we could greatly benefit from each other. If you’re
  interested feel free to send me an e-mail. I look forward
  to hearing from you! Fantastic blog by the way!

 89. This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how
  you presented it. Too cool!

 90. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly
  donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook
  group. Chat soon!

 91. Hey! This is my first visit to your blog! We are
  a team of volunteers and starting a new
  project in a community in the same niche. Your
  blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!

 92. Hey there I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while
  I was researching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round exciting blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a lot more, Please do keep up the superb jo.

 93. excellent post, very informative. I ponder why the opposite
  experts of this sector do not understand this.
  You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 94. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look
  of your web site is wonderful, as well as the content!

 95. Excellent article. Keep writing such kind of
  info on your blog. Im really impressed by your blog.
  Hey there, You’ve done an incredible job. I’ll certainly digg it and
  in my opinion suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.