De grote bankroof (2010)

De grote bankroof

  Gecombineerde boekbespreking van:

 • John Cassidy, Wat als de markt faalt (2010)
 • Joseph Stiglitz, Vrije val (2010)

Aanleiding is het recente verschijnen van twee boeken, van de hand van journalist John Cassidy en van nobelprijswinnaar Joe Stiglitz, over de financiele crisis. En hoewel beide boeken eenzelfde onderwerp en focus hebben, vullen ze elkaar prima aan, een reden om ze beiden in een bespreking op te nemen. Cassidy geeft een systematisch betoog over de opkomst van het vrije markt denken, vervolgt met de vraag waarom de markt uiteindelijk niet werkt om de opgebouwde inzichten vervolgens te gebruiken om de ontstane crisis te verklaren. Cassidy doet dat zoals gezegd redelijk systematisch, in die zin is het boek te zien als een beknopte geschiedenis van het economisch denken, maar vooral ook redelijk neutraal, als een onpartijdige toeschouwer. Stiglitz daarentegen vermengt de theoretische onderbouwing voortdurend met de analyse van de bankencrisis, kiest dus als het ware voor een ‘simultaan-aanpak’ Maar Stiglitz is vooral iemand die in dit boek een duidelijke mening heeft en partijen veroordeelt. Het lijkt de wereld op zijn kop, Stiglitz is toch de nobelprijswinnaar en wiskundig-economisch wetenschapper, Cassidy de verhalende en opinierende journalist? Beide heren zaten en zitten dichtbij het vuur, alleen al een reden deze boeken serieus te nemen. Cassidy heeft als econoom en journalist veel van de hoofdrolspelers geinterviewd de laatste 10-15 jaar. Stiglitz is als leerling van Paul Samuelson (naast Keynes een van de bekendste economen van de vorige eeuw) sinds de jaren 60 topeconoom van grote reputatie met honderden artikelen en boeken op zijn naam (en zoals gezegd, vanwege zijn baanbrekende bijdragen ook Nobelprijs winnaar). Stiglitz is behalve wetenschapper ook bekend met de praktijk, onder andere in zijn rol als voormalig voorzitter van de Council of Economic Advisors van president Clinton.

Wat is het probleem?

Het probleem is dat er de afgelopen decennia veel individuen puissant rijk zijn geworden in en door een groter economisch systeem dat uiteindelijk grote maatschappelijke schade en veel persoonlijk leed heeft veroorzaakt. Het gaat over een periode van de ‘conservatieve dominantie’ van 1997-2007 die gekenmerkt wordt door drie uiteenspattende zeepbellen: de ‘dot.com’ zeepbel (technologie aandelen), de energie zeepbel (olieprijzen) en de vastgoed-zeepbel (huizenprijzen). En er is ondanks de enorme kosten die al zijn gemaakt vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het tijdperk van de instabiliteit van de spattende zeepbellen nu ten einde is. Als we de kans op herhaling echt willen voorkomen dan moeten we beter snappen hoe het zover heeft kunnen komen. Cassidy beperkt zich tot het ‘snappen’ en komt niet echt met oplossingen of aanbevelingen in zijn boek, Stiglitz daarentegen neemt geen genoegen met ‘snappen’ en veegt de vloer aan met de wereldwijd genomen maatregelen en komt zelf met betere alternatieven.

De ‘kale’ reconstructie van wat er is gebeurd is makkelijk genoeg te vertellen. Het zijn de verhalen die we allemaal wel kennen van tv en uit de kranten. Het standaard verhaal begint met het ruime geld beleid vanaf eind jaren negentig in Amerika. De rente wordt laag gehouden waardoor banken goedkoop kunnen lenen bij de monetaire autoriteiten. Politiek wordt het brede bezit van eigen woningen gestimuleerd. Om alles soepel te laten verlopen wordt er op grote schaal gedereguleerd: regeltjes zitten de vrijemarktwerking maar in de weg en frustreren zo het vrije ondernemerschap. Lossere regels en lagere rentes nodigen uit tot het opzoeken van hogere risico’s. Financiele innovaties maken het mogelijk om ook aan mensen die in ouderwetse termen geen woning kunnen betalen hypotheken te verstrekken. De stijgende huizenprijzen maken het zelfs mogelijk extra hypotheek te nemen. Het is allemaal mogelijk: geen aflossing, geen rentebetalingen en zelfs nog een auto op de koop toe. Grote banken werken met een toenemend aantal tussenschakels die allemaal grof geld verdienen aan afsluitprovisies en woekerrentes. De grotere risico’s (waar men zich wel degelijk van bewust is) worden bij weer andere partijen verzekerd en herverzekerd. Er ontstaat een complex web van (tussen-) partijen die de hete aardappel van groter wordende risico’s doorschuiven en herverpakken. Zogenaamde rating-agencies stempelen de nieuwe pakketjes, dankzij dubieuze rekenmodellen en commerciele afhankelijkheden, af als betrouwbaar. Op de balansen van de banken kun je nauwelijks meer zien wat er echt aan de hand is. Zelfs de autoriteiten roepen regelmatig dat alsmaar stijgende huizenprijzen helemaal niet raar zijn, kortom niets aan de hand. Een enkeling die waarschuwt voor de komende ramp wordt weggelachen. Totdat de eerste grote partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en het wantrouwen om zich heen grijpt en de zeepbel barst. Systeembanken mogen niet omvallen, de overheid staat garant voor de verliezen, uiteindelijk betaalt de belastingbetaler het gelag. Ondertussen zijn de eerdere winsten als uitgekeerde bonussen weggesluisd. En dat is nog niet alles: veel mensen kunnen nu niet meer aan hun verplichtingen voldoen, worden uit hun huis gezet en verliezen hun werk. De economische logica is heel simpel: als je met zijn allen lange tijd meer opmaakt dan je verdient (boven je stand leeft), dan moet je daarna op de blaren zitten. Uiteindelijk volgt altijd weer een correctie. In de woorden van Stiglitz: een met schuld gefinancierde braspartij.

De ideologie van de vrije markt

En hoewel de financiele sector hoofdschuldige in dit debacle is (daar zijn beide auteurs het wel over eens), zijn er grotere krachten aan het werk op de achtergrond. Vanuit de wetenschap is de hoofdschuldige Milton Friedman, vanuit de politiek vallen de namen van Reagan en Thatcher en vanuit de autoriteiten en toezichthouders is het Greenspan wat de klok slaat. Deze namen staan allemaal voor een bijna religieuze relatie met de heilzame werking van de vrije markt. Waar komt dat geloof vandaan?

Het begint allemaal met Adam Smith zo’n beetje de godfather van de economische wetenschap. In 1776 legt hij in zijn ‘Wealth of Nations’ de werking van de beroemde onzichtbare hand uit. Er zijn enorme voordelen te halen bij specialisatie en arbeidsdeling. De economie wordt er eindeloos ingewikkelder van maar het komt wonderbaarlijk op zijn pootjes terecht zonder dat iemand vooraf alles plant of coordineert. De markt vertelt via de prijs van brood aan de bakker hoeveel brood die ’s morgens moet bakken. Voor de overheid is bij Smith al een beperkte plek ingeruimd. Van het verbale en bloemrijke betoog van Adam Smith gaat het zoetjesaan naar een meer formele en wiskundige aanpak. Enkele grote namen in dit verband zijn die van David Ricardo en Leon Walras, zo eind 19e eeuw. Een term als ‘Pareto-efficient’ gaat een rol spelen, een systeem van markten en prijzen moet voldoen aan de eis dat door herverdeling niemand beter af is zonder dat iemand anders slechter af is. En bewezen wordt dat perfecte markten ‘Pareto-efficient’ zijn. Dan is er een dip in het denken over vrije markten, in de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we de grote crisis en komt Keynes in 1936 met zijn theorie dat markten kunnen blijven hangen in een zogenaamd onderbestedingsevenwicht door een gebrek aan effectieve vraag.

De vrije markt is even van het toneel verdwenen maar de draad wordt in de jaren 40 weer opgepakt. De puur mathematische modellering neemt een hoge vlucht, een hernieuwde belangstelling voor Smith en Walras door namen als Kenneth Arrow en Gerard Debreu. De grote popularisator van deze weinig toegankelijke materie is vanaf de jaren 50 en 60 Milton Friedman (die een hele groep ‘volgelingen’ om zich heen verzamelt, bekend als de ‘Chicago School’). Dan volgt de vertaling van het gedachtengoed naar de wereld van aandelen en obligaties. We hebben het dan met namen als Markowitz en Fama over de efficiente markten hypothese (EMH) die beweert dat het onmogelijk is slimmer te zijn dan de markt. Wiskundige modellen om tot waardebepalingen (samen met de opkomst van computers) te komen gaan een steeds grotere rol spelen. Het beruchte Black & Scholes option pricing model komt beschikbaar op eenvoudige handcalculators. Inmiddels is het niet meer alleen theorie, handelaren en beleggers baseren hun aan- en verkopen ook daadwerkelijk op de uitkomsten van de optie-calculator. En de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als ze niet voortdurend zorgvuldig de beperkingen van hun modellen zouden benadrukken. Natuurlijk kloppen de voorspellingen alleen maar als er sprake is van volledige informatie en als alle spelers op de markt hetzelfde zijn (‘representatieve’ agenten). Maar de esthetica van de modellen, hoe fraai de bewijzen zijn, speelt een grote rol en verleidt nieuwe economen tot het gebruik van nog meer wiskunde. Onbewust gaan de modellen en de beperkende vooronderstellingen die er onvermijdelijk bijhoren een eigen leven leiden. Misschien zijn de meeste economische wetenschappers studeerkamer-nerds die graag behangrollen vol met Griekse lettertjes opschrijven, Friedman is zeker minder naief en ontpopt zich als een ideoloog met een perfect gevoel voor timing. In 1980 komt tijdens de kandidaatstelling van Ronald Reagan zijn invloedrijke boek ‘Free to choose’ op de markt. Zowel Cassidy als Stiglitz gebruiken in dit verband termen als: ideologie, kerk, mantra’s en hogepriesters.

Waarom de vrije markt faalt

Waarom? Omdat de modellen maar modellen zijn en een vergaande abstractie van de werkelijkheid vormen. Met name Stiglitz heeft juist in deze traditie van ‘hoe ziet het plaatje er nu uit als de beperkende vooronderstellingen worden losgelaten’ vele modellen gemaakt met onthutsend andere conclusies en beleidsaanbevelingen.

Het gebrek aan informatie is zo’n onderzoeksgebied. Neem de markt voor tweedehands auto’s (zogenaamde ‘lemons’). De verkoper van zo’n tweedehands auto weet meer over zijn auto (welke mankementen die heeft) dan de koper en een lage prijs betekent een grote kans op een wrak. Het gevolg is dat goede auto’s uit de handel worden genomen (de eigenaar van de goede auto weet dat de auto meer waard is dan hij ervoor kan krijgen). Ziektekostenverzekeraars zien voor een gegeven premie vooral menselijke wrakken op zich afkomen (want die weten dat ze zelf beter het risico niet kunnen lopen), mensen die geen risico menen te lopen op ziekte vinden de premie te hoog en haken af. Gevolg is dat de verzekeraar zo gedwongen wordt de premies nog weer verder omhoog te schroeven (verhip, iedereen wordt ziek), waardoor nog meer gezonde lieden afhaken etc. En dan banken: het is juist dankzij onvolledige informatie dat banken uberhaupt bestaan. Als ik als individu mijn geld aan een ander uitleen moet ik hem goed kennen en hem voortdurend in de gaten houden. Een bank ontneemt mij die taak, neemt het risico weg. Maar ook hier speelt dat een hogere rente de goede bedrijven afschrikt en daarmee het risico voor de rest verhoogt. Een bank moet het daarom hebben van de goede risico-inschatting en dus van de kennis van de relatie!

Nog zo’n voorbeeld, bekend onder het ‘principal-agent’ dilemma. De ‘principal’ is de eigenaar die gaat over het te stellen doel en zich daar druk over maakt, de ‘agent’ is degene die in opdracht van de principal het werk uitvoert (maar als hij de kans krijgt stiekem probeert zijn eigen dingen te doen). Het vrije ondernemerschap legt de prikkels op de juiste plek, dat scheelt een hoop controle-kosten, daarom reageren markten efficient op informatie. Maar dat type ondernemer die alles scherp in de gaten houdt bestaat nauwelijks meer in het moderne kapitalisme. Iedereen is in loondienst, iedereen is agent, er zijn nauwelijks principals meer. Bonusslurpende managers van grote bedrijven zijn agents die hun eigen feestje organiseren. De eigenaren van het bedrijf zijn anonieme aandeelhouders, vaak juist weer de werknemers via pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De principal die agent is geworden voert zijn eigen agenda uit en werkt in termen van de modellen marktverstorend.

Dan hebben het probleem van de zogenaamde ‘moral hazard’ (in slecht Nederlands: moreel risico). Als we ons van iets verzekerd weten, veranderen we ons gedrag naar het nemen van meer risico. Als we weten dat onze spulletjes op vakantie toch worden vergoed bij diefstal, dan worden we minder zorgvuldig. Een bank die weet dat hij niet kan omvallen (omdat hij een garantie van de overheid heeft), gaat meer risico nemen, doet dingen die hij in het besef zelf op te moeten draaien voor de kosten niet zou doen. Allemaal vormen van rationeel gedrag maar niet leidend toe efficiente uitkomsten voor de markt als geheel.

Dan hebben we het rationele massagedrag. Het gaat er niet om wat ik denk dat goed is (de juiste prijs is), het gaat erom wat ik denk dat anderen denken. De madness of crowds. Natuurlijk weet ik dat het een keer fout zal gaan met die huizenprijzen, maar zolang anderen maar denken dat het goed blijft gaan durf ik ook nog wel een keertje te gokken. We praten elkaar de hoogte of de diepte in, er zijn meerdere ‘evenwichten’ die kloppen met de rationaliteit op micro-niveau. Maar macro is het systeem uit balans en staat het op knappen. Op rationele wijze irrationeel zijn, wordt dat genoemd.

Tenslotte is er een recente stroming in de economie die bekend staat onder de noemer ‘gedragseconomie’. Steeds meer inzichten uit de psychologie vinden hun weg in de economische modelletjes. Zo is er de neiging je te conformeren aan de groep, mensen die zelf echt iets anders zien, gaan aan zichzelf twijfelen als ze anderen systematisch iets anders horen roepen. Wederom valt aan te tonen dat dit gedrag tot vreemde ontsporingen kan leiden. En we hebben allemaal last van ‘rampbijziendheid’: de kans dat mij iets slechts overkomt is minder groot dan de kans dat een ander dat overkomt. Maar als iedereen dat denkt dan klopt er iets niet toch? Kortom: allemaal gedrag dat vanuit de optiek van de ideologie van de vrije markten niet rationeel is, marktverstorend werkt, en correctie van hogerhand behoeft.

Het grote complot

Samenvattend: de ideologie is fout want gestoeld op het verkeerde model, de prikkels zijn fout want gericht op misbruik van het systeem en gericht op micro-rationaliteit en verleggen van risico naar de ander. Het valt zo simpel te verklaren dat innovaties in het bankwezen niet gericht waren op een efficienter betalingsverkeer met minder transactiekosten maar vooral op het nog ondoorzichtiger maken ervan en op het maximaliseren van de korte termijn beloningen die dat oplevert.

En hier ligt een verschil tussen Cassidy en Stiglitz. Cassidy kan het verklaren met zijn voorbeelden van ‘waarom de markt niet werkt’. Stiglitz komt met dezelfde verklaring maar geeft zijn veroordeling. Hij gebruikt zonder blikken of blozen termen als fraude, lokrentes, zwendel, financiele vriendjespolitiek, geld aftroggelen, lobby-werk voor de eigen zaak en corporate welfare. De wetenschap heeft actief bijgedragen aan verspreiding van gemankeerd gedachtegoed (Willem Buiter, ook zo’n vermaard econoom, ditmaal met Nederlandse wortels, stelt dat de economische wetenschap 30 jaar kostbare tijd verloren heeft door het in de verkeerde richting te zoeken), de politiek heeft als een marionet van de grote bedrijven een foute ideologie gepredikt, de toezichthouders waren stromannen van politiek en grootbedrijf en grepen welbewust niet in cq werkten mee aan de erosie van hun eigen rol en positie.

Als je Stiglitz leest dan dringt de conclusie zich op dat hier sprake is van een enorm complot met machinaties op de achtergrond waar wij als gewone burgers helemaal geen sjoege van hebben. Overdrijft Stiglitz? Misschien, ik ben er niet bij geweest (hij wel en heeft ook diverse malen gewaarschuwd overigens). Maar als econoom (ik geef toe, ik ben bevooroordeeld, ik heb zelf nog in de collegebank gezeten bij Stiglitz) kan ik zijn redeneringen prima volgen. En zijn bankiers dan criminelen? Tja, bankiers worden niet anders geboren dan andere mensen, maar ze zijn wel in de juiste omstandigheden om zo’n rol op zich te nemen. De regels van de wet worden gevolgd (desnoods wordt de wet onder druk van lobby-werk aangepast), dus strikt genomen is lang niet altijd sprake van criminaliteit (vaak overigens ook wel, er zijn vele fraude-gevallen aan het licht gekomen). Maar er wordt geen verantwoordelijkheid genomen en dat is moreel verwerpelijk gedrag.

Visie en verantwoordelijkheid nemen

Stiglitz laat het niet bij een veroordeling zitten, hij laat zien hoe het anders kan en anders moet. Je verantwoordelijkheid nemen, zowel als wetenschapper, als toezichthouder, als bankier, daar komt het op neer. En het systeem zodanig aanpassen dat de prikkels niet langer pervers zijn. Het korte mechanisme tussen kredietverstrekker en kredietnemer moet terug (lees: banken moeten weer ouderwets saai worden, terug naar de kerntaken). Het anonieme moet eraf, het vertrouwen moet terug.

En ja er waren veel betere alternatieven voor de massale injecties in banken om omvallen te voorkomen. Banken hadden kunnen worden doorgestart zoals ook gewone bedrijven met een curator doorstarten, eigenaars zijn dan hun geld kwijt, vreemd vermogensverschaffers worden de nieuwe eigenaars die alsnog recht krijgen op eventueel toekomstige winsten bij herstel. De overheid had leningen zelf kunnen overnemen en herstructureren, ze had daarmee meer rente-inkomsten dan nu ontvangen en veel persoonlijke schade kunnen voorkomen. Maar al deze voorstellen hebben het niet gehaald door banaal lobby-werk vanuit de financiele sector (says Stiglitz). Nu zijn grote jongens door de belastingbetaler zwaar gesubsidieerd, toekomstige winsten vloeien weer weg als bonussen, gedwongen executie-verkopen zorgen alsnog voor zoveel mogelijk geld, provisies blijven door ondoorzichtige producten en te weinig concurrentie gemaximaliseerd worden. Dit is wat Stiglitz ‘corporate welfare’ noemt, een vorm van omgekeerd kapitalisme waarbij de monopoloide instellingen zelf alle winsten mogen opstrijken en als het fout gaat door de staat worden geholpen.

Ook de oplossingen voor een herinrichting van het systeem liggen voor de hand. Bankiers worden beloond op lange termijn resultaten en delen in de verliezen. De boekhoudnormen moeten strakker en duidelijker. Bij meer risico moet meer reserve worden aangehouden en worden hogere premies voor het depositostelsel in rekening gebracht. De leverage moet aan banden worden gelegd. Een aantal financiele producten moet worden verboden dan wel worden gestandaardiseerd zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Er komt een ‘financial products safety commission’ die burgers beschermt tegen woekerrentes. De mededingingswetgeving wordt aangescherpt, grote banken moeten worden ontvlochten. Klinkt allemaal logisch toch?

Evaluatie

Ik ben me ervan bewust dat met name het boek van Stiglitz kritisch is ontvangen. Dat hoeft ook niet te verbazen. Het boek had zeker met meer structuur kunnen worden geschreven. En een scheiding tussen feiten en oordelen was misschien ook beter geweest. Toch zit ik niet in het kamp van de criticasters. Dat iemand met een dergelijke autoriteit zich zo persoonlijk durft uit te spreken vind ik juist bewonderenswaardig. Je niet verschuilen achter de ‘wetenschap’ maar juist een moreel standpunt innemen, dat is juist verfrissend. En zijn verhaal legt wel degelijk nieuwe dimensies van de complexe dynamiek bloot. Mijn mening is dus dat je dit boek (en dat van Cassidy, het lezen van de combinatie heft een deel van de kritiekpunten op) moet lezen en zelf je oordeel maar moet vormen. Ik kan hier niet meer dan een klein doorkijkje geven. Stiglitz gaat ook nog uitgebreid in op het nog dieperliggende vraagstuk van de verschuiving in mondiale economische krachten en wat dit met zich meebrengt voor maatregelen. Hoe dan ook, er is meer aan de hand dan wij denken, en het komt niet vanzelf goed, er zijn krachten aan het werk die het zo willen houden, en ‘you ain’t seen nothing yet’. Ook wij stonden erbij en keken er naar. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid nu, that’s the question.


This post has been viewed 8872 times.

324 reacties

 1. Very good written story. It will be valuable to anybody who usess it, including me. Keep doing what you are doing – looking forward to more posts.

 2. Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 3. Generally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great post.

 4. Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 5. Hello, Neat post. There is a problem with your web site in web explorer, would test this… IE still is the market leader and a big component to other folks will miss your great writing due to this problem.

 6. Very good written article. It will be beneficial to anyone who utilizes it, including myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 7. Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.

 8. Wonderful site. A lot of useful information here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your sweat!

 9. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your site? My website is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Thanks!

 10. hello!,I like your writing very much! share we communicate more about your post on AOL? I need an expert on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.

 11. This design is wicked! You definitely know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 12. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 13. I just like the helpful information you supply for your articles. I will bookmark your weblog and test once more here regularly. I am moderately certain I will be informed lots of new stuff right right here! Best of luck for the following!

 14. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 15. Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing when you have the opportunity,Guess I will just make this bookmarked.2

 16. I got what you intend, thankyou for posting.Woh I am lucky to find this website through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

 17. Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!

 18. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 19. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 20. Dead written content material, appreciate it for selective information. “You can do very little with faith, but you can do nothing without it.” by Samuel Butler.

 21. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back down the road. Many thanks

 22. Hello, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, might test this?K IE still is the market leader and a large part of people will omit your fantastic writing due to this problem.

 23. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 24. Very efficiently written post. It will be beneficial to anyone who usess it, including me. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 25. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again

 26. I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 27. I conceive this website contains some really excellent info for everyone :D. “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” by Ralph Waldo Emerson.

 28. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help prevent content from being stolen? I’d really appreciate it.

 29. Hello, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 30. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 31. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 32. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

 33. hi!,I like your writing very so much! proportion we communicate more about your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to see you.

 34. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 35. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

 36. Very good written information. It will be helpful to anybody who utilizes it, as well as myself. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 37. Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

 38. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thank you

 39. Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.

 40. Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 41. Magnificent items from you, man. I have consider your stuff previous to and you’re simply too excellent. I really like what you’ve obtained here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 42. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 43. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 44. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

 45. My partner and I stumbled over here different web page and thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

 46. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 47. Hey very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many useful info here in the post, we need work out more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 48. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thanks!

 49. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 50. One more issue is that video games can be serious as the name indicated with the most important focus on understanding rather than leisure. Although, there’s an entertainment facet to keep your sons or daughters engaged, every single game will likely be designed to work towards a specific skill set or curriculum, such as mathmatical or scientific research. Thanks for your publication.

 51. Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from.
  I appreciate you for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this web site.

 52. I just like the helpful info you supply to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at once more right
  here regularly. I am somewhat sure I will be informed many new stuff right here!
  Best of luck for the following!

  Here is my page; carslot88

 53. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having difficulties with
  your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.

  Is there anybody getting similar RSS problems? Anyone
  that knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

  My website daftar slot carslot88 (Maricruz)

 54. You are so awesome! I do not believe I’ve truly read something like that before.
  So wonderful to discover another person with genuine thoughts on this
  issue. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that is needed on the internet, someone
  with a bit of originality!

  Stop by my web page: http://www.wgemp.com

 55. I want to convey my love for your kind-heartedness giving support to people who
  absolutely need assistance with that subject matter. Your
  personal dedication to getting the message up and down turned out to be certainly effective and have surely made most people much like me to reach their ambitions.
  Your new informative publication means much to
  me and further more to my office colleagues. With thanks; from each one of us.

  My webpage :: Renew Brite

 56. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but
  other than that, this is magnificent blog. An excellent read.
  I will definitely be back.

  Feel free to surf to my webpage: carslot88

 57. Hi there I am so glad I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Google
  for something else, Nonetheless I am here now and would
  just like to say thanks a lot for a tremendous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to read it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great work.

  Also visit my web-site: carslot88

 58. Wonderful website you have here but I was wanting to know if you knew of any
  user discussion forums that cover the same
  topics talked about here? I’d really like to be a part of community where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Appreciate it!

  Feel free to surf to my blog :: carslot88

 59. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Excellent blog and fantastic style and design.

  Feel free to visit my web site: daftar slot carslot88 (datasheetcatalog.biz)

 60. Hi! I’m at work surfing around your blog from my new iphone
  3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!

  Carry on the outstanding work!

  Also visit my web site … carslot88

 61. Hi! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  With thanks

  My homepage … Far East XL

 62. We wish to thank you once more for the beautiful ideas you
  gave Janet when preparing her own post-graduate research and, most importantly, pertaining to providing many of the ideas in a
  single blog post. Provided that we had been aware of your web site
  a year ago, we will have been saved the useless measures we
  were participating in. Thanks to you.

  Here is my site – Cool Blast AC

 63. I do accept as true with all the concepts you have presented on your
  post. They are very convincing and will definitely work.
  Still, the posts are too short for starters. Could you please extend them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

  my website: daftar slot online

 64. My programmer is trying to convince me to move
  to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.

  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any help would be really appreciated!

  Here is my website – daftar slot carslot88 (mouryalodge.in)

 65. I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I by
  no means discovered any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful price enough for me. Personally, if all website
  owners and bloggers made just right content material
  as you did, the net can be a lot more helpful than ever before.

  Feel free to surf to my web-site daftar slot carslot88

 66. Hi there, There’s no doubt that your web site might be having internet browser compatibility issues.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I simply wanted to provide you with a quick heads
  up! Aside from that, excellent website!

  my homepage: daftar slot carslot88

 67. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Very useful information particularly the last part
  🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for
  a long time. Thank you and best of luck.

  Here is my site … carslot88 (Kelley)

 68. Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and all.

  Nevertheless think of if you added some great pictures
  or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with pics and clips, this website could undeniably
  be one of the most beneficial in its niche. Wonderful
  blog!

  my web-site: daftar slot carslot88

 69. Just wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just
  cool and i could assume you are an expert on this
  subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

  my web blog :: carslot88

 70. hello!,I love your writing so so much! share we keep up a correspondence extra approximately
  your post on AOL? I require a specialist in this area to resolve my problem.

  Maybe that is you! Looking ahead to look you.

  my web site; ustcsv.com

 71. Hi there terrific website! Does running a blog similar to this require a large amount of
  work? I’ve very little knowledge of computer programming however I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyway, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.

  I know this is off topic nevertheless I just needed to ask.
  Thanks!

  Feel free to visit my site … daftar slot carslot88 (http://www.ossd-requirements.ca)

 72. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

  My homepage: carslot88

 73. I believe what you published was very reasonable. However, what about this?
  suppose you were to create a awesome headline? I mean, I don’t wish to tell you how
  to run your website, but suppose you added a post
  title to maybe grab folk’s attention? I mean De grote bankroof (2010)
  – Stratum Strategie is kinda vanilla. You might glance at Yahoo’s home page
  and watch how they write article headlines to grab viewers interested.
  You might add a video or a picture or two to get readers interested about what you’ve got to say.
  Just my opinion, it would bring your website a little bit more
  interesting.

  Feel free to visit my web-site; daftar slot online

 74. Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it 😉 I am going to
  revisit yet again since i have bookmarked
  it. Money and freedom is the best way to change, may you be
  rich and continue to guide others.

  Review my website daftar slot carslot88 (peeldepo.co.uk)

 75. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and
  tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she
  has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share
  it with someone!

  Feel free to surf to my website: daftar slot carslot88

 76. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but
  I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions? Many thanks

  My homepage :: carslot88

 77. It’s awesome to go to see this web site and reading the views of all friends
  concerning this piece of writing, while I am also eager of getting familiarity.

  Here is my blog – carslot88

 78. I used to be suggested this web site through my cousin. I’m now not positive whether or not this submit
  is written via him as nobody else know such specified about my problem.
  You are wonderful! Thanks!

  My webpage – daftar slot online (http://www.laubisa.es)

 79. hello there and thank you for your info – I’ve definitely
  picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this website, since I experienced to reload the website many
  times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your
  web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading
  instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and
  marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of
  your respective fascinating content. Make sure you update this again very
  soon.

  Have a look at my web site: carslot88

 80. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

  you make blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

  Here is my page … daftar slot carslot88 (Hester)

 81. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for
  my mission.

 82. I do not even know the way I stopped up right here, however
  I assumed this publish used to be good. I don’t
  understand who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger should
  you aren’t already. Cheers!

 83. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just
  do not know about. You managed to hit the
  nail upon the top and also defined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to
  get more. Thanks

  Also visit my homepage daftar slot online

 84. Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in web explorer,
  would test this? IE still is the market leader and a good part of folks will miss your great writing due to this problem.

  Feel free to visit my homepage :: carslot88 – amp.wte.net,

 85. First off I want to say excellent blog! I had a quick question that
  I’d like to ask if you do not mind. I was interested
  to find out how you center yourself and clear your mind before writing.

  I have had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out.
  I do take pleasure in writing however it just
  seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost
  just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Many thanks!

  Feel free to visit my homepage carslot88

 86. Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring
  writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost
  on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any suggestions? Thanks a lot!

  Here is my web-site: Bye Bye Barks Reviews

 87. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.

  Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

  Also visit my web blog; carslot88

 88. of course like your website however you have to test the spelling on quite a
  few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the
  truth however I’ll definitely come back again.

  Here is my homepage: daftar slot carslot88; http://www.agriis.co.kr,

 89. I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind composing a post or elaborating on a number
  of the subjects you write concerning here. Again, awesome website!

  My homepage – daftar slot online

 90. You actually make it seem so easy with your presentation however I to find this topic to
  be really something which I think I might never understand.
  It kind of feels too complicated and very vast for me.
  I’m having a look ahead in your next post, I’ll try to get
  the hold of it!

  Here is my webpage :: daftar slot carslot88

 91. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent
  blog!

  Also visit my web blog; Max BHB

 92. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re working with?

  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time
  making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

  Also visit my web-site :: Daftar Slot Carslot88

 93. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or
  weblog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I eventually
  stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to show that I have
  an incredibly excellent uncanny feeling I came upon exactly what
  I needed. I such a lot for sure will make sure to
  do not forget this web site and provides it a glance on a
  constant basis.

  My page … carslot88

 94. Great site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing
  like yours these days. I seriously appreciate individuals like you!
  Take care!!

  My blog post :: carslot88

 95. My brother suggested I might like this website.
  He was once totally right. This post actually made
  my day. You can not believe simply how so much time I had
  spent for this information! Thanks!

  Here is my web page: daftar slot carslot88 – Georgianna,

 96. Spot on with this write-up, I seriously feel this site needs far more attention.
  I’ll probably be returning to read through more, thanks for the information!

  Here is my web-site … Carslot88

 97. I do accept as true with all the concepts you’ve introduced in your post.
  They are really convincing and will certainly work.
  Still, the posts are too short for novices. Could you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

  Here is my web-site :: carslot88

 98. Its such as you read my thoughts! You appear to grasp
  so much approximately this, such as you wrote the ebook in it or something.
  I think that you just could do with some percent to power the message house a bit, however
  instead of that, this is fantastic blog. An excellent read.

  I’ll certainly be back.

  Have a look at my blog post; carslot88

 99. Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed
  reading it, you could be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come back from now on.
  I want to encourage that you continue your great posts,
  have a nice holiday weekend!

  Check out my web-site … daftar slot carslot88

 100. I do consider all the ideas you have presented for your post.
  They are really convincing and will certainly work. Still, the
  posts are too short for newbies. May you please lengthen them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

  Feel free to visit my webpage … carslot88

 101. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you
  amend your site, how could i subscribe for a blog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of
  this your broadcast provided bright clear idea

  Feel free to surf to my web site; carslot88 (hmanpnup.or.id)

 102. of course like your web-site but you have to test the spelling on quite a few of your posts.
  Several of them are rife with spelling problems and I
  find it very troublesome to tell the reality then again I’ll certainly come back
  again.

  My website … Max Keto Fuel [Bernd]

 103. Hi there I am so happy I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Google for
  something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos
  for a remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at
  the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please
  do keep up the fantastic job.

  My web blog – carslot88

 104. Fantastic website you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed in this article?
  I’d really love to be a part of online community where I can get
  comments from other knowledgeable individuals that share the same interest.
  If you have any recommendations, please let me know.
  Kudos!

  my web site: daftar slot carslot88

 105. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which
  blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

  Feel free to surf to my web-site :: daftar slot carslot88 (https://fanslations.azurewebsites.net/release/out/death-march-kara-hajimaru-isekai-kyousoukyoku-9-32/5628/?url=https://daftarslotonlinecarslot88.wildapricot.org)

 106. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism
  or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or
  outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my
  authorization. Do you know any solutions to help protect against content from being ripped off?
  I’d certainly appreciate it.

  Also visit my web-site – carslot88

 107. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about setting up my
  own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?

  Appreciate it

  Review my blog post … carslot88

 108. When I initially commented I appear to have clicked
  on the -Notify me when new comments are added-
  checkbox and now each time a comment is added I receive
  4 emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from
  that service? Appreciate it!

 109. Excellent post. Keep writing such kind of information on your page.
  Im really impressed by it.
  Hello there, You’ve performed an excellent
  job. I’ll certainly digg it and in my opinion recommend to my
  friends. I’m confident they will be benefited from this website.

  My webpage; daftar slot carslot88

 110. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.

  You have some really great posts and I think I
  would be a good asset. If you ever want to take
  some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please shoot me an e-mail if interested. Cheers!

  Feel free to surf to my site; carslot88

 111. Right here is the right site for everyone who wishes to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject which
  has been written about for many years. Great stuff, just great!

  my homepage daftar slot online

 112. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

  my site … carslot88 (Susanna)

 113. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am going through difficulties with your RSS.
  I don’t understand the reason why I can’t join it.
  Is there anybody having similar RSS problems?
  Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx!!

  Also visit my blog; carslot88

 114. Hey very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing ..

  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?

  I am happy to find so many useful info right here within the put up,
  we’d like work out more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

  Take a look at my website – Daftar slot carslot88

 115. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and check again here frequently.

  I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 116. My brother recommended I would possibly like this web site.

  He used to be entirely right. This post truly made my
  day. You cann’t believe simply how a lot time I had spent for
  this info! Thank you!

  Here is my web site – daftar slot carslot88 (de-todo.online)

 117. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your
  RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anyone else getting similar RSS problems?
  Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

  Feel free to surf to my page – daftar slot carslot88

 118. Heⅼlo would you mind letting me ҝnow which weƄ host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet Ƅгowseгs and I must ѕay
  this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at
  ɑ honest priϲе? Thanks a l᧐t, I appreciate it!

  Also visit my blⲟg post – agree with this

 119. I think that what you wrote made a lot of sense.

  However, consider this, suppose you wrote a catchier title?
  I mean, I don’t want to tell you how to run your blog, however what if you added something that
  grabbed a person’s attention? I mean De grote bankroof (2010) – Stratum Strategie
  is kinda vanilla. You might glance at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to get people interested.
  You might add a video or a related pic or two to grab people interested about what you’ve written. In my opinion, it might bring your website a little bit more
  interesting.

  Also visit my web page; daftar slot carslot88

 120. Admiring the dedication you put into your website and detailed information you offer.
  It’s great to come across a blog every once in a while that
  isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

  my web page … carslot88

 121. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book
  in it or something. I think that you could do with a
  few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is
  magnificent blog. A great read. I’ll definitely be back.

  Also visit my site carslot88

 122. Hi there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to
  make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Have a look at my webpage: daftar slot online (Alphonse)

 123. Definitely consider that that you said. Your favorite
  reason seemed to be on the web the easiest factor
  to consider of. I say to you, I certainly get
  annoyed at the same time as people consider concerns that they just do not realize about.
  You controlled to hit the nail upon the top and outlined out the entire thing without having
  side-effects , other folks could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thank you

  Also visit my blog post :: carslot88

 124. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your site.
  It appears like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a problem with my web browser
  because I’ve had this happen previously. Kudos

  Here is my webpage … daftar slot carslot88 (opposition.zp.ua)

 125. Howdy! This post could not be written any better!
  Looking at this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll forward this
  information to him. Fairly certain he will have a good
  read. Thank you for sharing!

  My web site – carslot88

 126. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

  Feel free to visit my page carslot88

 127. Have you ever considered about including a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is valuable and all.
  However imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and clips, this website could definitely be one of the
  greatest in its field. Amazing blog!

  Feel free to surf to my page daftar slot online

 128. Howdy! This blog post could not be written any better!

  Reading through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I most certainly will send this information to him.

  Pretty sure he’ll have a very good read. Thank you for sharing!

  my blog daftar slot Online

 129. Hey would you mind letting me know which web host you’re working with?

  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you recommend a good hosting provider at a reasonable price?
  Kudos, I appreciate it!

  My site :: daftar slot online

 130. Hi there, I discovered your blog by way of Google whilst looking for a similar subject, your web site got here up, it
  appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into alert to your weblog thru Google, and found that it’s really informative.
  I am going to watch out for brussels. I will appreciate when you proceed this
  in future. Many other folks can be benefited from your writing.
  Cheers!

  Review my blog: carslot88

 131. What i don’t understood is in reality how you are not
  really much more well-preferred than you might be right now.
  You’re so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this matter, produced
  me personally consider it from a lot of numerous angles.
  Its like women and men aren’t involved unless it’s something to do with Woman gaga!
  Your personal stuffs excellent. Always handle it up!

  Feel free to surf to my blog post: daftar slot carslot88

 132. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I
  am going through issues with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it.

  Is there anybody getting identical RSS problems?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanks!!

  my homepage :: daftar Slot carslot88

 133. Fantastic goods from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you’re just too excellent.
  I really like what you’ve bought here, really like what you’re
  saying and the way in which through which you are saying
  it. You’re making it enjoyable and you continue to care for to
  stay it sensible. I can’t wait to learn far more from
  you. This is actually a tremendous web site.

  my homepage; Carslot88 (http://M.shopinannarbor.com)

 134. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite
  some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

  Also visit my web blog: daftar slot carslot88, kcm.kr,

 135. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.
  I’ve been using Movable-type on various websites for about
  a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

  Also visit my homepage – daftar slot carslot88

 136. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a
  plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  My website: carslot88

 137. I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from.
  thanks a lot

  Also visit my blog post – Daftar slot Carslot88

 138. I have to thank you for the efforts you have put in writing this website.
  I am hoping to check out the same high-grade content from
  you later on as well. In fact, your creative
  writing abilities has encouraged me to get my very own blog now ;
  )

  Here is my webpage carslot88

 139. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you
  wish be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly again as exactly the same nearly very often inside
  case you shield this increase.

  Also visit my page … daftar slot carslot88

 140. Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thank you!

  Review my web-site; carslot88

 141. Greate pieces. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have performed an incredible job. I’ll certainly digg it
  and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be
  benefited from this site.

  My web page daftar slot carslot88 (fasol.tv)

 142. I all the time used to study paragraph in news papers but now as I
  am a user of web thus from now I am using net for
  articles or reviews, thanks to web.

  Feel free to visit my homepage; Carslot88

 143. Thanks for a marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
  you can be a great author. I will make sure to bookmark your
  blog and may come back down the road. I want to encourage continue your great
  job, have a nice afternoon!

  my web page: carslot88

 144. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I’ve either authored myself
  or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any techniques to help prevent content from being ripped
  off? I’d definitely appreciate it.

  Review my web site: Daftar slot Online

 145. Hmm is anyone else experiencing problems with the
  pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its
  a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feedback would be greatly appreciated.

  Look into my website :: carslot88

 146. Hi, i believe that i noticed you visited my site thus
  i came to go back the choose?.I am trying to to find issues
  to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!

  Here is my web site carslot88

 147. My spouse and I stumbled over here different web address and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to exploring your web page for a second time.

  Feel free to surf to my blog post – carslot88

 148. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. Personally,
  if all webmasters and bloggers made good content as you did, the
  net will be much more useful than ever before.

  Also visit my webpage :: carslot88 (imagediagnosticsng.com)

 149. My brother suggested I might like this website. He was totally
  right. This post actually made my day. You can not
  imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

  Here is my webpage – carslot88

 150. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss
  and would love to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

  Feel free to visit my website – carslot88

 151. Hmm it appears like your blo ate my first cߋmment (it was super long) so I guess I’ll just sum itt up what I had
  written and say, I’m thoroughly enjying youг blog.
  I too am an aspiring blog writеr but I’m still new to everything.
  Do you have any helpful hints for first-timе blog writers?

  I’d genuinely ppreciate it.

  Here iis my sіte – screen printing supplies

 152. What’s up, yes this piece of writing is truly good and
  I have learned lot of things from it about blogging.
  thanks.

  Feel free to visit my web-site: daftar slot carslot88 (Aimee)

 153. This design is incredible! You obviously know
  how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.

  I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

  Take a look at my site: http://www.a913.vip

 154. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were
  just preparing to do some research about this. We got a grab a book
  from our local library but I think I learned more clear from this post.
  I am very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

  Also visit my website fish oil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.