De grote bankroof (2010)

De grote bankroof

  Gecombineerde boekbespreking van:

 • John Cassidy, Wat als de markt faalt (2010)
 • Joseph Stiglitz, Vrije val (2010)

Aanleiding is het recente verschijnen van twee boeken, van de hand van journalist John Cassidy en van nobelprijswinnaar Joe Stiglitz, over de financiele crisis. En hoewel beide boeken eenzelfde onderwerp en focus hebben, vullen ze elkaar prima aan, een reden om ze beiden in een bespreking op te nemen. Cassidy geeft een systematisch betoog over de opkomst van het vrije markt denken, vervolgt met de vraag waarom de markt uiteindelijk niet werkt om de opgebouwde inzichten vervolgens te gebruiken om de ontstane crisis te verklaren. Cassidy doet dat zoals gezegd redelijk systematisch, in die zin is het boek te zien als een beknopte geschiedenis van het economisch denken, maar vooral ook redelijk neutraal, als een onpartijdige toeschouwer. Stiglitz daarentegen vermengt de theoretische onderbouwing voortdurend met de analyse van de bankencrisis, kiest dus als het ware voor een ‘simultaan-aanpak’ Maar Stiglitz is vooral iemand die in dit boek een duidelijke mening heeft en partijen veroordeelt. Het lijkt de wereld op zijn kop, Stiglitz is toch de nobelprijswinnaar en wiskundig-economisch wetenschapper, Cassidy de verhalende en opinierende journalist? Beide heren zaten en zitten dichtbij het vuur, alleen al een reden deze boeken serieus te nemen. Cassidy heeft als econoom en journalist veel van de hoofdrolspelers geinterviewd de laatste 10-15 jaar. Stiglitz is als leerling van Paul Samuelson (naast Keynes een van de bekendste economen van de vorige eeuw) sinds de jaren 60 topeconoom van grote reputatie met honderden artikelen en boeken op zijn naam (en zoals gezegd, vanwege zijn baanbrekende bijdragen ook Nobelprijs winnaar). Stiglitz is behalve wetenschapper ook bekend met de praktijk, onder andere in zijn rol als voormalig voorzitter van de Council of Economic Advisors van president Clinton.

Wat is het probleem?

Het probleem is dat er de afgelopen decennia veel individuen puissant rijk zijn geworden in en door een groter economisch systeem dat uiteindelijk grote maatschappelijke schade en veel persoonlijk leed heeft veroorzaakt. Het gaat over een periode van de ‘conservatieve dominantie’ van 1997-2007 die gekenmerkt wordt door drie uiteenspattende zeepbellen: de ‘dot.com’ zeepbel (technologie aandelen), de energie zeepbel (olieprijzen) en de vastgoed-zeepbel (huizenprijzen). En er is ondanks de enorme kosten die al zijn gemaakt vooralsnog geen reden om aan te nemen dat het tijdperk van de instabiliteit van de spattende zeepbellen nu ten einde is. Als we de kans op herhaling echt willen voorkomen dan moeten we beter snappen hoe het zover heeft kunnen komen. Cassidy beperkt zich tot het ‘snappen’ en komt niet echt met oplossingen of aanbevelingen in zijn boek, Stiglitz daarentegen neemt geen genoegen met ‘snappen’ en veegt de vloer aan met de wereldwijd genomen maatregelen en komt zelf met betere alternatieven.

De ‘kale’ reconstructie van wat er is gebeurd is makkelijk genoeg te vertellen. Het zijn de verhalen die we allemaal wel kennen van tv en uit de kranten. Het standaard verhaal begint met het ruime geld beleid vanaf eind jaren negentig in Amerika. De rente wordt laag gehouden waardoor banken goedkoop kunnen lenen bij de monetaire autoriteiten. Politiek wordt het brede bezit van eigen woningen gestimuleerd. Om alles soepel te laten verlopen wordt er op grote schaal gedereguleerd: regeltjes zitten de vrijemarktwerking maar in de weg en frustreren zo het vrije ondernemerschap. Lossere regels en lagere rentes nodigen uit tot het opzoeken van hogere risico’s. Financiele innovaties maken het mogelijk om ook aan mensen die in ouderwetse termen geen woning kunnen betalen hypotheken te verstrekken. De stijgende huizenprijzen maken het zelfs mogelijk extra hypotheek te nemen. Het is allemaal mogelijk: geen aflossing, geen rentebetalingen en zelfs nog een auto op de koop toe. Grote banken werken met een toenemend aantal tussenschakels die allemaal grof geld verdienen aan afsluitprovisies en woekerrentes. De grotere risico’s (waar men zich wel degelijk van bewust is) worden bij weer andere partijen verzekerd en herverzekerd. Er ontstaat een complex web van (tussen-) partijen die de hete aardappel van groter wordende risico’s doorschuiven en herverpakken. Zogenaamde rating-agencies stempelen de nieuwe pakketjes, dankzij dubieuze rekenmodellen en commerciele afhankelijkheden, af als betrouwbaar. Op de balansen van de banken kun je nauwelijks meer zien wat er echt aan de hand is. Zelfs de autoriteiten roepen regelmatig dat alsmaar stijgende huizenprijzen helemaal niet raar zijn, kortom niets aan de hand. Een enkeling die waarschuwt voor de komende ramp wordt weggelachen. Totdat de eerste grote partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen en het wantrouwen om zich heen grijpt en de zeepbel barst. Systeembanken mogen niet omvallen, de overheid staat garant voor de verliezen, uiteindelijk betaalt de belastingbetaler het gelag. Ondertussen zijn de eerdere winsten als uitgekeerde bonussen weggesluisd. En dat is nog niet alles: veel mensen kunnen nu niet meer aan hun verplichtingen voldoen, worden uit hun huis gezet en verliezen hun werk. De economische logica is heel simpel: als je met zijn allen lange tijd meer opmaakt dan je verdient (boven je stand leeft), dan moet je daarna op de blaren zitten. Uiteindelijk volgt altijd weer een correctie. In de woorden van Stiglitz: een met schuld gefinancierde braspartij.

De ideologie van de vrije markt

En hoewel de financiele sector hoofdschuldige in dit debacle is (daar zijn beide auteurs het wel over eens), zijn er grotere krachten aan het werk op de achtergrond. Vanuit de wetenschap is de hoofdschuldige Milton Friedman, vanuit de politiek vallen de namen van Reagan en Thatcher en vanuit de autoriteiten en toezichthouders is het Greenspan wat de klok slaat. Deze namen staan allemaal voor een bijna religieuze relatie met de heilzame werking van de vrije markt. Waar komt dat geloof vandaan?

Het begint allemaal met Adam Smith zo’n beetje de godfather van de economische wetenschap. In 1776 legt hij in zijn ‘Wealth of Nations’ de werking van de beroemde onzichtbare hand uit. Er zijn enorme voordelen te halen bij specialisatie en arbeidsdeling. De economie wordt er eindeloos ingewikkelder van maar het komt wonderbaarlijk op zijn pootjes terecht zonder dat iemand vooraf alles plant of coordineert. De markt vertelt via de prijs van brood aan de bakker hoeveel brood die ’s morgens moet bakken. Voor de overheid is bij Smith al een beperkte plek ingeruimd. Van het verbale en bloemrijke betoog van Adam Smith gaat het zoetjesaan naar een meer formele en wiskundige aanpak. Enkele grote namen in dit verband zijn die van David Ricardo en Leon Walras, zo eind 19e eeuw. Een term als ‘Pareto-efficient’ gaat een rol spelen, een systeem van markten en prijzen moet voldoen aan de eis dat door herverdeling niemand beter af is zonder dat iemand anders slechter af is. En bewezen wordt dat perfecte markten ‘Pareto-efficient’ zijn. Dan is er een dip in het denken over vrije markten, in de jaren 30 van de vorige eeuw hebben we de grote crisis en komt Keynes in 1936 met zijn theorie dat markten kunnen blijven hangen in een zogenaamd onderbestedingsevenwicht door een gebrek aan effectieve vraag.

De vrije markt is even van het toneel verdwenen maar de draad wordt in de jaren 40 weer opgepakt. De puur mathematische modellering neemt een hoge vlucht, een hernieuwde belangstelling voor Smith en Walras door namen als Kenneth Arrow en Gerard Debreu. De grote popularisator van deze weinig toegankelijke materie is vanaf de jaren 50 en 60 Milton Friedman (die een hele groep ‘volgelingen’ om zich heen verzamelt, bekend als de ‘Chicago School’). Dan volgt de vertaling van het gedachtengoed naar de wereld van aandelen en obligaties. We hebben het dan met namen als Markowitz en Fama over de efficiente markten hypothese (EMH) die beweert dat het onmogelijk is slimmer te zijn dan de markt. Wiskundige modellen om tot waardebepalingen (samen met de opkomst van computers) te komen gaan een steeds grotere rol spelen. Het beruchte Black & Scholes option pricing model komt beschikbaar op eenvoudige handcalculators. Inmiddels is het niet meer alleen theorie, handelaren en beleggers baseren hun aan- en verkopen ook daadwerkelijk op de uitkomsten van de optie-calculator. En de wetenschap zou de wetenschap niet zijn als ze niet voortdurend zorgvuldig de beperkingen van hun modellen zouden benadrukken. Natuurlijk kloppen de voorspellingen alleen maar als er sprake is van volledige informatie en als alle spelers op de markt hetzelfde zijn (‘representatieve’ agenten). Maar de esthetica van de modellen, hoe fraai de bewijzen zijn, speelt een grote rol en verleidt nieuwe economen tot het gebruik van nog meer wiskunde. Onbewust gaan de modellen en de beperkende vooronderstellingen die er onvermijdelijk bijhoren een eigen leven leiden. Misschien zijn de meeste economische wetenschappers studeerkamer-nerds die graag behangrollen vol met Griekse lettertjes opschrijven, Friedman is zeker minder naief en ontpopt zich als een ideoloog met een perfect gevoel voor timing. In 1980 komt tijdens de kandidaatstelling van Ronald Reagan zijn invloedrijke boek ‘Free to choose’ op de markt. Zowel Cassidy als Stiglitz gebruiken in dit verband termen als: ideologie, kerk, mantra’s en hogepriesters.

Waarom de vrije markt faalt

Waarom? Omdat de modellen maar modellen zijn en een vergaande abstractie van de werkelijkheid vormen. Met name Stiglitz heeft juist in deze traditie van ‘hoe ziet het plaatje er nu uit als de beperkende vooronderstellingen worden losgelaten’ vele modellen gemaakt met onthutsend andere conclusies en beleidsaanbevelingen.

Het gebrek aan informatie is zo’n onderzoeksgebied. Neem de markt voor tweedehands auto’s (zogenaamde ‘lemons’). De verkoper van zo’n tweedehands auto weet meer over zijn auto (welke mankementen die heeft) dan de koper en een lage prijs betekent een grote kans op een wrak. Het gevolg is dat goede auto’s uit de handel worden genomen (de eigenaar van de goede auto weet dat de auto meer waard is dan hij ervoor kan krijgen). Ziektekostenverzekeraars zien voor een gegeven premie vooral menselijke wrakken op zich afkomen (want die weten dat ze zelf beter het risico niet kunnen lopen), mensen die geen risico menen te lopen op ziekte vinden de premie te hoog en haken af. Gevolg is dat de verzekeraar zo gedwongen wordt de premies nog weer verder omhoog te schroeven (verhip, iedereen wordt ziek), waardoor nog meer gezonde lieden afhaken etc. En dan banken: het is juist dankzij onvolledige informatie dat banken uberhaupt bestaan. Als ik als individu mijn geld aan een ander uitleen moet ik hem goed kennen en hem voortdurend in de gaten houden. Een bank ontneemt mij die taak, neemt het risico weg. Maar ook hier speelt dat een hogere rente de goede bedrijven afschrikt en daarmee het risico voor de rest verhoogt. Een bank moet het daarom hebben van de goede risico-inschatting en dus van de kennis van de relatie!

Nog zo’n voorbeeld, bekend onder het ‘principal-agent’ dilemma. De ‘principal’ is de eigenaar die gaat over het te stellen doel en zich daar druk over maakt, de ‘agent’ is degene die in opdracht van de principal het werk uitvoert (maar als hij de kans krijgt stiekem probeert zijn eigen dingen te doen). Het vrije ondernemerschap legt de prikkels op de juiste plek, dat scheelt een hoop controle-kosten, daarom reageren markten efficient op informatie. Maar dat type ondernemer die alles scherp in de gaten houdt bestaat nauwelijks meer in het moderne kapitalisme. Iedereen is in loondienst, iedereen is agent, er zijn nauwelijks principals meer. Bonusslurpende managers van grote bedrijven zijn agents die hun eigen feestje organiseren. De eigenaren van het bedrijf zijn anonieme aandeelhouders, vaak juist weer de werknemers via pensioenfondsen en beleggingsinstellingen. De principal die agent is geworden voert zijn eigen agenda uit en werkt in termen van de modellen marktverstorend.

Dan hebben het probleem van de zogenaamde ‘moral hazard’ (in slecht Nederlands: moreel risico). Als we ons van iets verzekerd weten, veranderen we ons gedrag naar het nemen van meer risico. Als we weten dat onze spulletjes op vakantie toch worden vergoed bij diefstal, dan worden we minder zorgvuldig. Een bank die weet dat hij niet kan omvallen (omdat hij een garantie van de overheid heeft), gaat meer risico nemen, doet dingen die hij in het besef zelf op te moeten draaien voor de kosten niet zou doen. Allemaal vormen van rationeel gedrag maar niet leidend toe efficiente uitkomsten voor de markt als geheel.

Dan hebben we het rationele massagedrag. Het gaat er niet om wat ik denk dat goed is (de juiste prijs is), het gaat erom wat ik denk dat anderen denken. De madness of crowds. Natuurlijk weet ik dat het een keer fout zal gaan met die huizenprijzen, maar zolang anderen maar denken dat het goed blijft gaan durf ik ook nog wel een keertje te gokken. We praten elkaar de hoogte of de diepte in, er zijn meerdere ‘evenwichten’ die kloppen met de rationaliteit op micro-niveau. Maar macro is het systeem uit balans en staat het op knappen. Op rationele wijze irrationeel zijn, wordt dat genoemd.

Tenslotte is er een recente stroming in de economie die bekend staat onder de noemer ‘gedragseconomie’. Steeds meer inzichten uit de psychologie vinden hun weg in de economische modelletjes. Zo is er de neiging je te conformeren aan de groep, mensen die zelf echt iets anders zien, gaan aan zichzelf twijfelen als ze anderen systematisch iets anders horen roepen. Wederom valt aan te tonen dat dit gedrag tot vreemde ontsporingen kan leiden. En we hebben allemaal last van ‘rampbijziendheid’: de kans dat mij iets slechts overkomt is minder groot dan de kans dat een ander dat overkomt. Maar als iedereen dat denkt dan klopt er iets niet toch? Kortom: allemaal gedrag dat vanuit de optiek van de ideologie van de vrije markten niet rationeel is, marktverstorend werkt, en correctie van hogerhand behoeft.

Het grote complot

Samenvattend: de ideologie is fout want gestoeld op het verkeerde model, de prikkels zijn fout want gericht op misbruik van het systeem en gericht op micro-rationaliteit en verleggen van risico naar de ander. Het valt zo simpel te verklaren dat innovaties in het bankwezen niet gericht waren op een efficienter betalingsverkeer met minder transactiekosten maar vooral op het nog ondoorzichtiger maken ervan en op het maximaliseren van de korte termijn beloningen die dat oplevert.

En hier ligt een verschil tussen Cassidy en Stiglitz. Cassidy kan het verklaren met zijn voorbeelden van ‘waarom de markt niet werkt’. Stiglitz komt met dezelfde verklaring maar geeft zijn veroordeling. Hij gebruikt zonder blikken of blozen termen als fraude, lokrentes, zwendel, financiele vriendjespolitiek, geld aftroggelen, lobby-werk voor de eigen zaak en corporate welfare. De wetenschap heeft actief bijgedragen aan verspreiding van gemankeerd gedachtegoed (Willem Buiter, ook zo’n vermaard econoom, ditmaal met Nederlandse wortels, stelt dat de economische wetenschap 30 jaar kostbare tijd verloren heeft door het in de verkeerde richting te zoeken), de politiek heeft als een marionet van de grote bedrijven een foute ideologie gepredikt, de toezichthouders waren stromannen van politiek en grootbedrijf en grepen welbewust niet in cq werkten mee aan de erosie van hun eigen rol en positie.

Als je Stiglitz leest dan dringt de conclusie zich op dat hier sprake is van een enorm complot met machinaties op de achtergrond waar wij als gewone burgers helemaal geen sjoege van hebben. Overdrijft Stiglitz? Misschien, ik ben er niet bij geweest (hij wel en heeft ook diverse malen gewaarschuwd overigens). Maar als econoom (ik geef toe, ik ben bevooroordeeld, ik heb zelf nog in de collegebank gezeten bij Stiglitz) kan ik zijn redeneringen prima volgen. En zijn bankiers dan criminelen? Tja, bankiers worden niet anders geboren dan andere mensen, maar ze zijn wel in de juiste omstandigheden om zo’n rol op zich te nemen. De regels van de wet worden gevolgd (desnoods wordt de wet onder druk van lobby-werk aangepast), dus strikt genomen is lang niet altijd sprake van criminaliteit (vaak overigens ook wel, er zijn vele fraude-gevallen aan het licht gekomen). Maar er wordt geen verantwoordelijkheid genomen en dat is moreel verwerpelijk gedrag.

Visie en verantwoordelijkheid nemen

Stiglitz laat het niet bij een veroordeling zitten, hij laat zien hoe het anders kan en anders moet. Je verantwoordelijkheid nemen, zowel als wetenschapper, als toezichthouder, als bankier, daar komt het op neer. En het systeem zodanig aanpassen dat de prikkels niet langer pervers zijn. Het korte mechanisme tussen kredietverstrekker en kredietnemer moet terug (lees: banken moeten weer ouderwets saai worden, terug naar de kerntaken). Het anonieme moet eraf, het vertrouwen moet terug.

En ja er waren veel betere alternatieven voor de massale injecties in banken om omvallen te voorkomen. Banken hadden kunnen worden doorgestart zoals ook gewone bedrijven met een curator doorstarten, eigenaars zijn dan hun geld kwijt, vreemd vermogensverschaffers worden de nieuwe eigenaars die alsnog recht krijgen op eventueel toekomstige winsten bij herstel. De overheid had leningen zelf kunnen overnemen en herstructureren, ze had daarmee meer rente-inkomsten dan nu ontvangen en veel persoonlijke schade kunnen voorkomen. Maar al deze voorstellen hebben het niet gehaald door banaal lobby-werk vanuit de financiele sector (says Stiglitz). Nu zijn grote jongens door de belastingbetaler zwaar gesubsidieerd, toekomstige winsten vloeien weer weg als bonussen, gedwongen executie-verkopen zorgen alsnog voor zoveel mogelijk geld, provisies blijven door ondoorzichtige producten en te weinig concurrentie gemaximaliseerd worden. Dit is wat Stiglitz ‘corporate welfare’ noemt, een vorm van omgekeerd kapitalisme waarbij de monopoloide instellingen zelf alle winsten mogen opstrijken en als het fout gaat door de staat worden geholpen.

Ook de oplossingen voor een herinrichting van het systeem liggen voor de hand. Bankiers worden beloond op lange termijn resultaten en delen in de verliezen. De boekhoudnormen moeten strakker en duidelijker. Bij meer risico moet meer reserve worden aangehouden en worden hogere premies voor het depositostelsel in rekening gebracht. De leverage moet aan banden worden gelegd. Een aantal financiele producten moet worden verboden dan wel worden gestandaardiseerd zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Er komt een ‘financial products safety commission’ die burgers beschermt tegen woekerrentes. De mededingingswetgeving wordt aangescherpt, grote banken moeten worden ontvlochten. Klinkt allemaal logisch toch?

Evaluatie

Ik ben me ervan bewust dat met name het boek van Stiglitz kritisch is ontvangen. Dat hoeft ook niet te verbazen. Het boek had zeker met meer structuur kunnen worden geschreven. En een scheiding tussen feiten en oordelen was misschien ook beter geweest. Toch zit ik niet in het kamp van de criticasters. Dat iemand met een dergelijke autoriteit zich zo persoonlijk durft uit te spreken vind ik juist bewonderenswaardig. Je niet verschuilen achter de ‘wetenschap’ maar juist een moreel standpunt innemen, dat is juist verfrissend. En zijn verhaal legt wel degelijk nieuwe dimensies van de complexe dynamiek bloot. Mijn mening is dus dat je dit boek (en dat van Cassidy, het lezen van de combinatie heft een deel van de kritiekpunten op) moet lezen en zelf je oordeel maar moet vormen. Ik kan hier niet meer dan een klein doorkijkje geven. Stiglitz gaat ook nog uitgebreid in op het nog dieperliggende vraagstuk van de verschuiving in mondiale economische krachten en wat dit met zich meebrengt voor maatregelen. Hoe dan ook, er is meer aan de hand dan wij denken, en het komt niet vanzelf goed, er zijn krachten aan het werk die het zo willen houden, en ‘you ain’t seen nothing yet’. Ook wij stonden erbij en keken er naar. Wie neemt zijn verantwoordelijkheid nu, that’s the question.


This post has been viewed 15710 times.

307 reacties

 1. I’m curious to find out what blog system you
  are working with? I’m experiencing some small security problems with my latest website
  and I would like to find something more safe. Do you have any suggestions?

  Here is my web page :: judi slot

 2. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else
  know such detailed about my trouble. You’re incredible!
  Thanks!

  Feel free to visit my blog post – agen judi slot

 3. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple
  ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Feel free to visit my web site … Judi slot Online

 4. Hola! I’ve been reading your website for a long time now and finally
  got the bravery to go ahead and give you a shout out from
  Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the good
  job!

  Feel free to visit my web-site – judi slot

 5. Greetings I am so happy I found your webpage, I really found you by
  mistake, while I was researching on Google for something else, Anyways I am here
  now and would just like to say kudos for a incredible post and a
  all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved
  it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent b.

  Here is my homepage; judi slot deposit pulsa

 6. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you are just too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you
  are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable
  and you still take care of to keep it sensible.
  I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific
  web site.

  my website – judi slot deposit pulsa

 7. Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you can be a great author.
  I will always bookmark your blog and will come back later on. I want to encourage you to
  definitely continue your great posts, have a nice afternoon!

  my webpage – judi slot online

 8. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly
  appreciated. Appreciate it

  Also visit my site; deposit pulsa tanpa potongan

 9. After looking into a handful of the blog posts on your site, I really appreciate your technique of writing
  a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon.
  Please check out my web site as well and tell me what you think.

  my page slot online

 10. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 11. Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 12. I discovered your blog site on google and verify just a few of your early posts. Proceed to keep up the very good operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you later on!…

 13. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 14. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few
  of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure
  why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two
  different internet browsers and both show the
  same outcome.

  Visit my webpage; daftar slot367

 15. Hi there, jjust became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.

  I’m going to watch out for brussels. I will be grateful iif
  you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

  my blog post; daftar slot online

 16. Hello I am so glad I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

 17. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not forget this web site and give it a look regularly.

 18. I don’t even know the way I finished up right here, however I assumed this publish was once good. I don’t recognize who you might be but definitely you’re going to a famous blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

 19. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment
  didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say superb blog!

  Feel free to surf to my website :: judi slot online

 20. whoah this blog is magnificent i really like studying your articles. Keep up the good paintings! You realize, a lot of people are searching round for this information, you can help them greatly.

 21. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so
  I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for newbie blog writers?

  I’d certainly appreciate it.

  Also visit my site; slot deposit pulsa

 22. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 23. Hey terrific website! Does running a blog like this require a great deal of work?

  I’ve no expertise in programming however I was hoping to
  start my own blog in the near future. Anyway, if you have
  any suggestions or techniques for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I simply had to ask.
  Kudos!

  my webpage :: slot deposit pulsa

 24. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. kudos

 25. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great site.

 26. Keep up the wonderful work, I read few posts on this web site and I believe that your weblog is very interesting and has got
  bands of excellent information.

 27. Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and include approximately all important infos. I would like to see more posts like this .

 28. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What a great website.

 29. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 30. Aw, this was a very nice post. In concept I would like to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

 31. Hi, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?
  If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

  Feel free to visit my blog post :: Slot Deposit Pulsa

 32. Undeniably believe that that you stated.
  Your favorite justification appeared to be on the net the easiest factor to remember of.
  I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider issues that they just don’t know about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined
  out the entire thing with no need side-effects , other people can take
  a signal. Will likely be back to get more. Thanks

  my web page … slot deposit pulsa

 33. Your style is so unique in comparison to other folks I have read
  stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just book
  mark this web site.

  Here is my website … judi slot

 34. Thanks , I’ve recently been looking for info approximately this topic
  for ages and yours is the greatest I have found out till now.
  However, what concerning the conclusion? Are you sure in regards
  to the supply?

  Here is my web-site … slot online

 35. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something informative to read?

  Feel free to visit my blog … judi slot online

 36. Thank you for some other informative site. Where else may I am getting
  that type of info written in such an ideal means?
  I’ve a mission that I am simply now operating on, and I have been on the glance out
  for such information.

  my web site … slot online

 37. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason appeared to be on the net the easiest factor to have in mind of.
  I say to you, I definitely get irked while people
  think about worries that they just don’t realize
  about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the
  whole thing without having side-effects , other folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thank you

  my blog post judi slot deposit pulsa

 38. Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, could check this… IE still is the market chief and a large section of other folks will pass over your wonderful writing due to this problem.

 39. Merci pour les grands court article . Je suis enquêter ce chose pour un jour . Les choses et détails que vous précisez, je n’étais pas au courant . Je serai suivant votre blog maintenant et J’espère vous pouvez extra vues et idées.

 40. Great info and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 41. I do consider all of the ideas you have presented in your post.
  They’re very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for novices.

  Could you please lengthen them a little from next time?
  Thank you for the post.

  Feel free to visit my webpage – live casino slot367 (slot367.wordpress.com)

 42. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  absolutely helpful and it has helped me out loads.
  I’m hoping to give a contribution & assist other customers like its helped me.

  Good job.

  My web-site; judi slot

 43. Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News.
  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

  Also visit my webpage – judi slot

 44. Hi there, I think your blog may be having internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!

 45. I got this web site from my pal who informed
  me regarding this site and at the moment this time I am visiting this web
  site and reading very informative posts here.

  Feel free to visit my web blog; judi slot

 46. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it’s
  rare to see a nice blog like this one these days.

  Here is my site :: slot online

 47. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!

 48. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way,
  how can we communicate?

  Feel free to surf to my site: slot online

 49. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 50. Hi there to every one, the contents present at this web site are really awesome for
  people experience, well, keep up the nice work fellows.

 51. certainly like your web site however you need to take a look at the
  spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to
  inform the reality nevertheless I’ll definitely come back again.

  Also visit my blog post; slot367 – tvtropes.Org

 52. I blog often and I truly appreciate your information. The article has
  truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new information about once a week.
  I opted in for your RSS feed too.

  Also visit my website: slot online

 53. Hi, i believe that i saw you visited my weblog thus i got here to “return the prefer”.I am attempting to find things to enhance my web site!I guess its adequate to make use of some of your concepts!!

 54. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who was doing a little homework on this.
  And he in fact ordered me dinner due to the fact that I discovered it for him…

  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanx for spending some time to talk about this topic here on your web page.

  Feel free to surf to my web site :: judi slot online

 55. My brother suggested I would possibly like this web site.
  He used to be entirely right. This submit truly made my day.
  You can not imagine just how a lot time I had spent
  for this info! Thanks!

  Also visit my blog post :: judi slot

 56. I definitely wanted to compose a small remark to express gratitude to you for the superb concepts you are showing on this website. My incredibly long internet research has now been rewarded with good quality facts to share with my close friends. I would repeat that most of us site visitors are undoubtedly endowed to dwell in a remarkable site with so many awesome people with very helpful suggestions. I feel pretty grateful to have discovered the weblog and look forward to tons of more entertaining minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 57. I do agree with all the ideas you’ve presented on your post.
  They’re very convincing and can definitely work.

  Nonetheless, the posts are too brief for novices.

  May you please prolong them a little from next time?
  Thanks for the post.

  my web page; agen judi slot

 58. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I
  am inspired! Very helpful information specifically the ultimate part 🙂 I handle such info a lot.
  I was seeking this particular information for a very lengthy time.
  Thank you and best of luck.

  Here is my site … judi slot deposit pulsa

 59. I don’t even understand how I finished up here, however I believed this publish was once good. I do not recognize who you are however certainly you’re going to a famous blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

 60. Hi, I do think this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 61. I am extremely inspired with your writing talents and also with
  the layout for your weblog. Is this a paid theme or did you customize
  it yourself? Anyway stay up the excellent quality writing, it’s rare
  to peer a nice blog like this one today..

 62. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 63. Great post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Kudos!

 64. You’ve made some decent points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 65. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a very good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 66. Howdy, I do believe your website could possibly be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful website!

 67. Hi there! This article couldnít be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 68. You’re so awesome! I don’t suppose I have read through something like this before. So wonderful to discover another person with some original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is required on the web, someone with a little originality!

 69. After going over a few of the blog articles on your web site, I truly appreciate your way of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know what you think.

 70. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this content together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 71. Can I just say what a comfort to discover somebody who actually understands what they’re talking about on the internet. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people should check this out and understand this side of the story. It’s surprising you are not more popular since you certainly have the gift.

 72. I have read a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you set to create the sort of great informative website.

 73. Hi there, I do think your site could possibly be having web browser compatibility problems. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great website!

 74. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he actually ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your blog.

 75. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!

 76. You’re so cool! I do not believe I’ve truly read a single thing like this before. So wonderful to discover another person with a few unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the web, someone with some originality!

 77. I seriously love your site.. Great colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as Iím wanting to create my own website and would like to find out where you got this from or what the theme is named. Thank you!

 78. Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I am going to revisit yet again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 79. After exploring a number of the blog articles on your web site, I really appreciate your technique of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me your opinion.

 80. Hello! I just want to offer you a big thumbs up for the excellent info you have got here on this post. I will be coming back to your web site for more soon.

 81. The when I just read a blog, I’m hoping that this doesnt disappoint me approximately this one. Get real, Yes, it was my method to read, but When i thought youd have something interesting to state. All I hear is a number of whining about something that you could fix should you werent too busy trying to find attention.暗号 資産 と は

 82. Your style is very unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.

 83. You made some decent points there. I checked on the net for more info about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 84. Hi there, I think your website could be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website!

 85. That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise informationÖ Many thanks for sharing this one. A must read post!

 86. Having read this I believed it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 87. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 88. Hi there! This article could not be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I most certainly will send this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 89. Spot on with this write-up, I seriously believe that this amazing site needs a great deal more attention. Iíll probably be returning to read more, thanks for the info!

 90. I was very happy to discover this web site. I need to to thank you for your time for this fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you saved as a favorite to look at new stuff in your site.

 91. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am going through problems with your RSS. I donít know why I am unable to join it. Is there anybody getting identical RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!

 92. Hi there! I could have sworn Iíve been to this website before but after looking at a few of the articles I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly pleased I found it and Iíll be book-marking it and checking back often!

 93. I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as Iím planning to create my own blog and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it!

 94. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a big portion of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 95. Hi, I do believe this is a great website. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 96. Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a superb articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and never seem to get anything done.

 97. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web page.

 98. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and actual effort to produce a great articleÖ but what can I sayÖ I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.

 99. After going over a handful of the blog posts on your blog, I honestly appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and tell me how you feel.

 100. Can I simply say what a relief to find someone who truly knows what they are discussing over the internet. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. More and more people should read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular given that you surely have the gift.

 101. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. Kudos

 102. May I just say what a relief to uncover a person that genuinely knows what they are discussing on the net. You certainly understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 103. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 104. Greetings, There’s no doubt that your blog may be having browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!

 105. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a great website.

 106. Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 107. Terrific paintings! That is the kind of information that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on Google for not positioning this publish higher! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 108. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 109. Hello, I do believe your blog could be having internet browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!

 110. I blog quite often and I really thank you for your content. The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed too.

 111. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images. Maybe you could space it out better?

 112. My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right. This put up actually made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this information! Thank you!

 113. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 114. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 115. I happen to be writing to let you know what a amazing encounter our princess enjoyed going through the blog. She noticed numerous things, not to mention what it’s like to possess a wonderful helping character to get men and women very easily have an understanding of specified specialized subject matter. You really surpassed visitors’ desires. I appreciate you for churning out these helpful, trustworthy, educational and even cool guidance on your topic to Evelyn.

 116. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve four emails with the exact same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 117. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís both educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my search for something regarding this.

 118. A motivating discussion is worth comment. I do think that you need to publish more about this topic, it might not be a taboo subject but typically people do not speak about these subjects. To the next! All the best!!

 119. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 120. You made some first rate factors there. I appeared on the internet for the difficulty and found most people will go along with together with your website.

 121. I really love your website.. Excellent colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as Iím looking to create my very own website and would love to know where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 122. A fascinating discussion is definitely worth comment. I believe that you ought to write more about this subject, it may not be a taboo subject but generally people do not speak about these topics. To the next! All the best!!

 123. Howdy! This article could not be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this post to him. Fairly certain he’ll have a great read. I appreciate you for sharing!

 124. Iím amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog thatís both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my hunt for something relating to this.

 125. When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Appreciate it!

 126. After looking over a number of the blog articles on your website, I really appreciate your technique of blogging. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and let me know how you feel.

 127. Next time I read a blog, I hope that it does not fail me just as much as this one. I mean, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you weren’t too busy seeking attention.

 128. An intriguing discussion is worth comment. I think that you should publish more about this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don’t talk about such subjects. To the next! Best wishes!!

 129. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I donít understand why I cannot join it. Is there anybody else getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!

 130. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been conducting a little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your blog.

 131. I simply could not leave your web site prior to suggesting that
  I really enjoyed the standard info a person provide on your visitors?
  Is going to be back continuously to inspect new posts

 132. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through articles from other authors and use something from their web sites.

 133. Hi, I do believe your blog could be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 134. Iím impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog thatís equally educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something that not enough people are speaking intelligently about. I’m very happy I found this in my search for something relating to this.

 135. Danke für die Großen Beitrag. Ich sind schon untersuchen dieses Thema für irgendwann . Die Produkte und Besonderheiten Sie angeben, ich war nicht aufmerksam. Ich wird sein nachfolgend Ihre Blog jetzt und mit etwas Glück Sie können zusätzlich Ansichten und Einsichten.

 136. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 137. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 138. This is the perfect web site for anybody who really wants to understand this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need toÖHaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has been written about for decades. Great stuff, just great!

 139. I blog frequently and I seriously appreciate your content. The article has really peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 140. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read through something like this before. So great to discover somebody with some original thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a little originality!

 141. Terrific post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Bless you!

 142. Howdy! I could have sworn Iíve been to this blog before but after looking at many of the posts I realized itís new to me. Anyhow, Iím certainly happy I found it and Iíll be book-marking it and checking back regularly!

 143. You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart. “What power has law where only money rules.” by Gaius Petronius.

 144. I blog quite often and I seriously thank you for your content. This article has really peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed as well.

 145. This is the perfect blog for anybody who wishes to find out about this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want toÖHaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!

 146. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 147. An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo matter but usually folks don’t speak about such subjects. To the next! Kind regards!!

 148. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 149. I was pretty pleased to discover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and I have you book-marked to check out new information in your blog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.